สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52S0024 แนวทางการจัดการฟื้นฟูคลอง 3 สายและการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อกุ้ง ชุมชนบ้านห้วย ม.4 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0023 แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน บ้านครามล่าง ม.2 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0022 แนวทางการใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งร้างและการฟื้นฟูป่าชายเลนบางโสม ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0021 แนวทางการใช้ประโยชน์จากขี้เลนบ่อกุ้งโดยชุมชนบ้านพอด หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0020 แนวทางการเพิ่มปริมาณกุ้งเคย เพื่อการทำกะปิของชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0019 แนวทางการสร้างสิทธิในพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านแหลมทวด ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

1 มิ.ย. 52
 RDG52S0014 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ของชุมชนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ส.ค. 52
 RDG52S0012 ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านบุโบย

1 เม.ย. 52
 RDG52S0010 แนวทางการอนุรักษ์และสืบค้นคุณค่าผลหลุมพี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน และครูโรงเรียนบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

1 ก.พ. 52
 RDG52S0007 กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ เพื่อความมั่นคงและนำไปสู่กระบวนการพึ่งพาตนเองโดดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก

1 ธ.ค. 51
 RDG52N0039 การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ในจังหวัดลำปางผ่านเครื่องมือ Social Mapping

1 ส.ค. 52
 RDG52N0037 แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าห้วยตองสาดตามแนวพระราชดำริของชุมชนบ้านวังธาร เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะที่ 1

1 ส.ค. 52
 RDG52N0033 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

1 มี.ค. 52
 RDG52N0023 รูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1 ก.พ. 52
 RDG52N0014 การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้ำแม่ทา จ.ลำพูน

1 พ.ย. 51
 RDG52M0041 รูปแบบการจัดการป่าในเมืองเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนย่อยที่ 17 คลองนางชิง ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

1 ก.ย. 52
 RDG52M0039 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

1 ก.ย. 52
 RDG52M0033 การปรับใช้ภูมิปัญญา "ลือกาเวาะ" ในการดูแลรักษาพื้นที่หาอยู่หากินของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

1 ก.ย. 52
 RDG52M0030 รูปแบบการอนุรักษ์ปูแสมอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชำรากและชุมชนใกล้เคียง อ.เมือง จ.ตราด

1 ก.ย. 52
 RDG52M0028 กระบวนการคืน "อึ่งปากขวด" สู่ระบบนิเวศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองถากลาน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1 ก.ย. 52
 RDG52M0026 แนวทางการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาน้อยเพื่อการอนุรักษ์สืบทอดสู่รุ่นเด็กและเยาวชน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

1 ก.ย. 52
 RDG52M0017 แนวทางการพัฒนาป่าชายเลนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

1 มิ.ย. 52
 RDG52M0013 ศึกษากระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านหุบกระท้อนที่เหมาะสม ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

1 พ.ค. 52
 RDG52E0059 การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่เพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาป่าโคกบ๋าใหญ่อย่างยั่งยืน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

1 ก.ย. 52
 RDG52E0043 ศึกษาองค์ความรู้และระบบนิเวศพื้นบ้านในป่าชุมชนเขาโต๊ะเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศต้นน้ำในพื้นที่พนมด็องแร็ก :กรณี บ้านเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

1 ก.ค. 52
 RDG52E0031 ศึกษาการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนบ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 พ.ค. 52
 RDG52E0020 รูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้ยางนาอย่างเหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านห้วยยาง บ้านหนองฮี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 52
 RDG52E0019 คืนกบสู่ธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนบ้านโนนยางและบ้านดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 52
 RDG52E0018 การอนุรักษ์และสร้างมูลค่าต้นกระเจียวห้วยหมากเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน กรณีศึกษา : บ้านห้วยหมาก ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 52
 RDG52E0017 รูปแบบการจัดการลุ่มน้ำห้วยแซะที่เหมาะสมของชุมชน ตำบลหนามแท่ง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 9 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>