สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : เกษตรกรรมยั่งยืน
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG58M0003 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 มี.ค. 58
 RDG57S0028 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตวิสาหกิจ บ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0027 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0026 พันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะกับภูมินิเวศชุมชนนาปะขอ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาชุมชนนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0025 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมชาติชาวนาบางแก้ว เพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ จ.พัทลุง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0024 กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์ จ.พัทลุง

1 ก.ย. 57
 RDG57N0028 แนวทางการเพิ่มผลิตข้าวไร่ของชุมชนลัวะบ้านห้วยขวากโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0022 สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0021 การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการลดต้นทุนการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่

1 ก.ย. 57
 RDG57N0020 การฟื้นฟูระบบการผลิตโดยวิถีพุทธธรรมของเกษตรกรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0014 การศึกษาแนวทางการการผลิตและการตลาดกระเทียมคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด AEC บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0013 การสร้างทางเลือกในการผลิตและตลาดพืชอินทรีย์ที่หลากหลายเพื่อทดแทนการปลูกกะหล่ำปลีของเกษตรกรบ้านแม่ลิดป่าเห้ว ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0012 การศึกษาแนวทางการจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.ย. 57
 RDG57E0050 รูปแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของพื้นที่โคกบึงพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 57
 RDG57E0039 รูปแบบการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนตีนภูบนฐานทรัพยากรป่าและน้ำ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

1 พ.ค. 57
 RDG57E0038 รูปแบบการปรับตัวของชาวนาตามวิถีเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร

1 พ.ค. 57
 RDG57E0037 รูปแบบการปรับตัวของชุมชนในภูมินิเวศน์ภูเพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีในพื้นที่บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 พ.ค. 57
 RDG57E0036 รูปแบบการดำรงอยู่ของชุมชนกลางป่าโคก ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1 พ.ค. 57
 RDG57E0035 รูปแบบการจัดการแรงงานในภาคการเกษตรของชุมชนที่เอื้อต่อระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สามพลัง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1 พ.ค. 57
 RDG57E0033 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา

1 พ.ค. 57
 RDG57E0030 การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 พ.ค. 57
 RDG57E0023 การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม บ้านโนนโพธิ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 57
 RDG57E0020 ศึกษาความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญาและแสวงหารูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นธรรม กรณีศึกษา บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG57E0019 การลดผลกระทบการใช้สารเคมีในพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาบ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG57E0018 การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงการประกอบอาชีพที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและครอบครัว กรณีศึกษา บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG57E0017 การสร้างอาหารปลอดภัยของคนในชุมชนเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1 เม.ย. 57
 RDG56S0044 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มทำนาบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0029 การปรับตัวของเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านอินทนิล ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0019 การแก้ปัญหานาร้างและกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

20 ก.ย. 56
 RDG56N0034 ระบบเกษตรที่เหมาะสมของชนเผ่าม้งบ้านดงสามหมื่น ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 240 โครงการ
หน้า : 1 / 8
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>