สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57S0021 แนวทางการบูรณาการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

1 ก.ย. 57
 RDG57N0033 การสังเคราะห์ความรู้และพัฒนากรอบกระบวนการงานวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการท่องเที่ยวชุมชน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0032 แนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 57
 RDG57N0031 การจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0030 กลไกการบริหารจัดการระบบท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 57
 RDG57N0017 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

1 ก.ย. 57
 RDG57N0016 การศึกษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นทางถนนพระร่วงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายชุมชนเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 ก.ย. 57
 RDG57N0015 การศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านตำบลศรีสัชนาลัย โดยเครือข่ายชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น

1 ก.ย. 57
 RDG57N0010 การจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือ

1 ส.ค. 57
 RDG57N0003 การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560

1 ต.ค. 56
 RDG57N0001 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557

1 ต.ค. 56
 RDG57E0022 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำชีเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 57
 RDG56S0052 แนวทางจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเขาพัง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0024 แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

20 ก.ย. 56
 RDG56N0030 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 56
 RDG56N0026 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านแจรงหลวง หมู่ 4 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

1 ส.ค. 56
 RDG56N0018 การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ค. 56
 RDG56N0017 การฟื้นฟูวิถีชีวิตพึ่งตนเองของคนทาปลาดุก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเทศบาลตำบลทาปลาดุก ผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1 มิ.ย. 56
 RDG56N0012 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ไทลื้อ) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

10 พ.ค. 56
 RDG56N0008 การประมวลศักยภาพและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติของวิถีถิ่น ธรรมะ สำหรับการดำรงชีวิตของชุมชนบ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

1 เม.ย. 56
 RDG56N0007 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

1 เม.ย. 56
 RDG56N0002 แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3

1 ต.ค. 55
 RDG55S0031 บทบาทของเยาวชนในการจัดการท่องเที่ยวหาดกาสิงและโบราณสถานแบบมีส่วนร่วมบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1 ก.ย. 55
 RDG55N0021 การปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55N0012 การฟื้นฟูวิถีชีวิตผ่านการจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ บ้านดอยมด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1 ก.พ. 55
 RDG55N0011 วิถีพอเพียงเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.พ. 55
 RDG55N0006 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2555

1 ต.ค. 54
 RDG55N0005 การศึกษาอัจฉริยลักษณ์ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

1 ธ.ค. 54
 RDG55N0004 การบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนโบราณสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

1 ธ.ค. 54
 RDG55N0003 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1 ธ.ค. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 195 โครงการ
หน้า : 1 / 7
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>