สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57N0005 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลัวะบ้านถิ่นไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

1 มิ.ย. 57
 RDG57M0015 ฟื้นฟูภาษาแสกสู่เยาวชน : ร้องเล่นเต้นรำไทแสก ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

1 ก.ย. 57
 RDG57M0014 ฟื้นฟู เลอซอมแ’ล เลอเวือะ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

1 ก.ย. 57
 RDG57E0005 ปราสาทโฎนตวลกับการฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ บ้านกะจาร ตำบลสะแอม อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

1 มี.ค. 57
 RDG57E0003 ประเพณีแซนโฎนตากับการฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนของชุมชนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับชุมชนบ้านโคกวัด ตำบลไสรน้อย อำเภอวาริน จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

1 มี.ค. 57
 RDG57E0002 การฟื้นฟูความสัมพันธ์กลุ่มเครือญาติข้ามแดนของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา:บ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับบ้านเวียลโป ตำบลจอมกระสานต์ อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา

1 มี.ค. 57
 RDG56S0023 ลาซัง : วัฒนธรรมร่วมสมัย สานสัมพันธ์ชุมชนสองวิถี ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0015 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญามโนราห์ โดยกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น ชุมชนบ้านคลองเสียว เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56N0039 ความรู้และการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหว

20 ก.ย. 56
 RDG56N0038 การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนการวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0037 กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0035 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนมือเจะคี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0033 การสืบค้นและฟื้นฟูหลักคำสอนในบทธาที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0006 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1 ธ.ค. 55
 RDG56M0025 ศึกษากระบวนการสร้างระบบตัวเขียนภาษากวยเพื่อสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านซำและบ้านตาตา) ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56M0023 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภาษากะซองโดยคนกะซองกลุ่มสุดท้าย ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56M0021 การจัดการเรียนการสอนภาษาโส้ในระบบโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพธิไพศาล,ต.กุสุมาลย์ และต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร” ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56M0018 การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมญวนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56M0017 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการฟื้นฟูภาษาเขมรถิ่นไทยบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

20 ก.ย. 56
 RDG56M0016 “บวยจ เดะ ลากู ซูกา บวยจ” เยาวชนอูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

20 ก.ย. 56
 RDG56M0015 "บีซู อางเกิ่งอางกอ เฮล่นยา" (แหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซู) บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

20 ก.ย. 56
 RDG56M0014 สร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวมอแกนหมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

20 ก.ย. 56
 RDG56E0019 การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้านบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 มิ.ย. 56
 RDG56E0012 การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

10 พ.ค. 56
 RDG55N0025 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55N0018 การรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค. 55
 RDG55M0023 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภาษากะซองโดยคนกะซองกลุ่มสุดท้าย บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55M0021 การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมญวนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ชุมชนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55M0015 การใช้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังความร่วมมือ ของคนสายคลองบางบัว

1 ส.ค. 55
 RDG55E0047 พลังศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงปู่สรวง เพื่อสร้างจุดร่วมทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 249 โครงการ
หน้า : 1 / 9
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>