สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57N0018 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1 ก.ย. 57
 RDG57N0007 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค. 57
 RDG57N0006 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอยแขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1 พ.ค. 57
 RDG57M0020 แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตของคนพิการเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1 ก.ย. 57
 RDG57E0054 รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่จะนำไปสู่การป้องกันการเกิดภาวะความพิการจากโรค โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1 ก.ค. 57
 RDG57E0053 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกเริ่มแบบต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ครอบครัวและชุมชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1 ก.ค. 57
 RDG57E0052 การศึกษาการสร้างระบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 ก.ค. 57
 RDG57E0051 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการโดยครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1 ก.ค. 57
 RDG57E0034 รูปแบบความเพียงพอของอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านลาด บ้านท่าเจริญ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1 พ.ค. 57
 RDG57E0025 การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอนามัยชุมชนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 57
 RDG56N0036 การฟื้นฟูภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านและสมุนไพรชาวปกาเกอะญอมือเจะคี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0027 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมบ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 56
 RDG56N0021 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1 มิ.ย. 56
 RDG56N0011 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่าหมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

10 พ.ค. 56
 RDG56M0022 แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56E0079 ศึกษาแนวทางการดูแล คนพิการในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคเรื่อรังแทรกซ้อน โดยครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556

20 ก.ย. 56
 RDG56E0078 การพัฒนาความเข้มแข็งชมรมคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

20 ก.ย. 56
 RDG56E0044 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเขื่องคำ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2

1 ส.ค. 56
 RDG56E0036 การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านโคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2

1 ก.ค. 56
 RDG56E0035 แนวทางการป้องกันและควบคุมวัณโรคด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านดู่ บ้านมะพริก และบ้านโพนสิม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายใต้วิถีชุมชน ระยะที่ 2

1 ก.ค. 56
 RDG56E0020 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

1 มิ.ย. 56
 RDG56E0016 การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ระยะที่ 2)

10 พ.ค. 56
 RDG55M0024 แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55M0005 แนวทางการสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนมอญโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55E0107 สัมมาทิฐิกับการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในบริบทบ้านพลัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 ก.ย. 55
 RDG55E0105 การจัดการรูปแบบการเรียนรู้ด้านอาหารและยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนบ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 ก.ย. 55
 RDG55E0082 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ในระดับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1 ส.ค. 55
 RDG55E0081 การศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการดูแลคนพิการจิตพฤติกรรม โดยครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1 ส.ค. 55
 RDG55E0079 ศึกษาการพัฒนาระบบการการดูแลคนพิการเชิงรุกโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้มร่วมกับชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1 ส.ค. 55
 RDG55E0070 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 197 โครงการ
หน้า : 1 / 7
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>