สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 SRI58M0401 วิจัยเชิงสังเคราะห์การวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากมิติยุทธศาสตร์เรื่องความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 สุริชัย หวันแก้ว
1 ต.ค. 57
 RDG58S0004 การสร้างการเรียนรู้เรื่องการอพยพย้ายถิ่นเพื่อเสริมสร้างสันติสุขของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 57
 RDG58S0003 กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาล้านนากรณีศึกษาโครงการหน่อคำลำแก้ว โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่
 ยุทธการ ขันชัย
1 ต.ค. 57
 RDG58S0002 การจัดการความรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาวส่วย บ้านสร้างโหง่น ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 คิด แก้วคำชาติ
1 ต.ค. 57
 RDG58S0001 แนวทางการปรับตัวในสังคมพหุอัตลักษณ์อาเซียน กรณี ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 บุบผาทิพย์ แช่มนิล
1 ต.ค. 57
 RDG58N0005 กระบวนการสหกรณ์ สู่ความมั่นคงด้านอาหารบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เทวัญ  ปัญญาประเสริฐ
1 ก.พ. 58
 RDG58N0004 การพัฒนาข้อกำหนดการอยู่ร่วมกันของชุมชนศีล 5 ของบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 และบ้านชัยวงษา หมู่ที่ 22 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
 อาภากร ปัญโญ
1 มี.ค. 58
 RDG58N0003 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ธวัช บัวขาว
1 ก.พ. 58
 RDG58N0002 แนวทางการยกระดับองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ปีที่2)
 จรัญยา แดงน้อย
1 ต.ค. 57
 RDG58N0001 การค้นหาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ต.ค. 57
 RDG58M0004 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 สาคร เกตุทอง
1 มี.ค. 58
 RDG58M0003 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 บังอร คุณโอนด
1 มี.ค. 58
 RDG58M0002 การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 เส็ง ชื่นอุระ
1 มี.ค. 58
 RDG58M0001 ศึกษาวิจัยด้านอัตรากำลังคนที่เหมาะสมในการทำงานและด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
 กีรติกร บุญส่ง
1 ก.พ. 58
 RDG58E0003 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 อุทิศ ทาหอม
1 พ.ย. 57
 RDG58E0002 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 คคนางค์  ช่อชู
1 พ.ย. 57
 RDG58E0001 การยกระดับจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา
1 พ.ย. 57
 RDG57S0030 แนวทางการพัฒนาห้องเรียนภูมิปัญญาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์คนไทดำ โดยการมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนไทดำภาคใต้
 ภัสรา รู้พันธ์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0029 การจัดการความรู้และสืบสานภูมิปัญญาด้วยพลังวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จากท้องถิ่นสู่อาเซียน
 พิเชฐ  สายพันธ์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0028 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตวิสาหกิจ บ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 มาลี  พันธ์วงค์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0027 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 อำมร สุขวิน
1 ก.ย. 57
 RDG57S0026 พันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะกับภูมินิเวศชุมชนนาปะขอ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาชุมชนนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 ธิดา คงอาษา
1 ก.ย. 57
 RDG57S0025 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมชาติชาวนาบางแก้ว เพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ จ.พัทลุง
 จักร์กฤษณ์ สามัคคี
1 ก.ย. 57
 RDG57S0024 กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์ จ.พัทลุง
 เทพรัตน์ จันทพันธ์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0023 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเมืองเวียงสระ เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วุฒิไกร  เลื่อนแป้น
1 ก.ย. 57
 RDG57S0022 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วุฒิชัย  ขนอม
1 ก.ย. 57
 RDG57S0021 แนวทางการบูรณาการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
 ชรินทร ศรีวิฑูรย์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0020 การปรับตัวของภูมิปัญญาชุมชนในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี: กรณีศึกษาอวนสามชั้นบางประเภท
 เจะมูซอ เจะเลาะ
1 ก.ย. 57
 RDG57S0019 การปรับใช้นวัตกรรมไฟเบอร์กลาส เพื่อซ่อมบำรุงเรือประมงพื้นบ้านที่ชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน จ.ปัตตานี
 รุซยี มะสะนิง
1 ก.ย. 57
 RDG57S0018 การสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี
 มะรอบี เจ๊ะมะ
1 ก.ย. 57
 RDG57S0017 การฟื้นฟูทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากน้ำปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เชาว์ อินขามป้อม
1 ก.ย. 57
 RDG57S0016 รูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน บ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 วิโรจน์ เดชสองแพรก
1 ก.ย. 57
 RDG57S0015 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 สุคนธ์  แซ่อุ๋ย
1 ก.ย. 57
 RDG57S0014 แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจุดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
 ปรีชา อ่องแก้ว
1 ก.ย. 57
 RDG57S0013 สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่นและระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
 เจ๊ะเล๊าะ บิลอะหลี
1 ก.ย. 57
 RDG57S0012 การฟื้นฟูคลองและสร้างระบบการจัดการคลองต่ำที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 กรณี การบริหารจัดการน้ำและการลดต้นทุน การทำนาบ้านนายสี
 เพียร ปุกแก้ว
1 ก.ย. 57
 RDG57S0011 การฟื้นฟูคลองและสร้างระบบการจัดการคลองต่ำที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 กรณี การฟื้นฟูพันธุ์พืชพื้นบ้านริมคลองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์คลองต่ำ บ้านหูแร่
 ประวัติ บิณกาญจน์
1 ก.ย. 57
 RDG57S0010 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูบึง โดยการมีส่วนร่วมของมัสยิดและชุมชน ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 อับดุลมูตอเละ  อาแว
1 ก.ย. 57
 RDG57S0009 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชมรมเยาวชนรักษ์ถิ่นโสร่งในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษา ชุมชนโสร่ง 2 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 สะสือรี วาลี
1 ก.ย. 57
 RDG57S0008 รูปแบบการเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านกาแระ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 บือฮาแสมิง  วานิ
1 ก.ย. 57
 RDG57S0007 แนวทางการสร้างอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และความสามัคคี ของกลุ่มเยาวชน บ้านบูเกะแว ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 สาการียา  แมแล
1 ก.ย. 57
 RDG57S0006 รูปแบบการพัฒนาเยาวชนของชุมชนโดยบทบาทของมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านบือแนลาแล ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
 มูฮัมมัดมุกตา  เงาะ
1 ก.ย. 57
 RDG57S0005 แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องของกลุ่มเยาวชน 5 สถาบัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ในตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ภริตา  เลื่อนแก้ว
1 ก.ย. 57
 RDG57S0004 แนวทางการพัฒนากลุ่มเยาวชนของมัสยิดโต๊ะทูวอให้สอดคล้องกับแนวทางอิสลาม ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ต่วนนูรมัน  ต่วนบือซา
1 เม.ย. 57
 RDG57S0003 ศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรป่าชายเลน และแนวทางการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและสร้างอาชีพเสริม : กรณีศึกษา พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง และตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วิวัฒน์  รอดทิม
1 เม.ย. 57
 RDG57S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการขยายผลสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำบางนราตอนล่าง จังหวัดนราธิวาส
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ต.ค. 56
 RDG57S0001 สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 56
 RDG57N0033 การสังเคราะห์ความรู้และพัฒนากรอบกระบวนการงานวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการท่องเที่ยวชุมชน
 พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
1 ก.ย. 57
 RDG57N0032 แนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 ศรีเรือน  ไทยย้อย
1 ก.ย. 57
 RDG57N0031 การจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 ชุติพงศ์ พนาลัยสัมพันธ์
1 ก.ย. 57

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 1 / 67
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>