สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55M0012 การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ
 ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
1 ส.ค. 55
 RDG55M0011 แนวทางการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
1 ส.ค. 55
 RDG55M0010 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
 เกริ่น ละม้ายเมือง
1 ส.ค. 55
 RDG55M0009 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 วอ สังข์ทอง
1 ส.ค. 55
 RDG55M0008 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมะนาว ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 สมยศ ปิ่นงาม
1 ส.ค. 55
 RDG55M0007 พัฒนาพื้นที่ "กลุซุ" ที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตโดยการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-กะเหรี่ยง (โผล่ว) บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 สุนทร พุ่มไพรวัลย์
1 ส.ค. 55
 RDG55M0006 แนวทางการจัดการที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หมู่ 2 หมู่11 หมู่ 16 ต.ระบำ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 ระยะที่ 1
 วิเชียร บัวอุไร
1 ส.ค. 55
 RDG55M0005 แนวทางการสร้างสุขภาพดีด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนมอญโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 1
 กรองทิพย์ สุวรรณพรรณชู
1 พ.ค. 55
 RDG55M0004 การถอดความรู้การทำเกษตรชีวภาพเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกร เครือข่ายเกษตรชีวภาพอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 1
 ประพัฒน์ ไม้ประดิษฐ์
1 พ.ค. 55
 RDG55M0003 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอท่ายาง และ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
 ใจสิงห์ บัมบรา
1 เม.ย. 55
 RDG55M0002 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืนของชุมชนเกษตรพัฒนา อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี
 อมรรัตน์ วัฒนโยธิน
1 มี.ค. 55
 RDG55M0001 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว ก. ไก่
 ศิริวัฒน์ คันทารส
1 ต.ค. 54
 RDG55E0109 แนวทางบริหารจัดการโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความล่าช้า และติดตามปิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน
 ฐิติมา  ฉวีนวน
15 ก.ย. 55
 RDG55E0108 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 พยุงพร นนทวิศรุต
1 ก.ย. 55
 RDG55E0107 สัมมาทิฐิกับการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในบริบทบ้านพลัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ภัทรา  จุลวรรณา
1 ก.ย. 55
 RDG55E0106 รูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 เพียงแข  ภูผายาง
1 ก.ย. 55
 RDG55E0105 การจัดการรูปแบบการเรียนรู้ด้านอาหารและยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนบ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 ประมุข ศรีชัยวงษ์
1 ก.ย. 55
 RDG55E0104 สังเคราะห์กระบวนการจัดการศึกษาในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
1 ก.ย. 55
 RDG55E0103 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเชื่อมั่นของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 เสน่ห์ เสาวพันธ์
1 ก.ย. 55
 RDG55E0102 กระบวนการประยุกต์ใช้แนวทางหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาของโรงเรียนกับชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ศาสตรา ปาสาบุตร
1 ก.ย. 55
 RDG55E0101 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางาม ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ปรารถนาดี วิชามุข
1 ก.ย. 55
 RDG55E0100 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียน และชุมชนบ้านหัวสระ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 จำนงค์ อัปภัย
1 ก.ย. 55
 RDG55E0099 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ ตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
1 ก.ย. 55
 RDG55E0098 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศิลาอาสน์ ของชุมชนบ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
1 ก.ย. 55
 RDG55E0097 แนวทางการขยายผลการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 บิน คงทน
1 ส.ค. 55
 RDG55E0096 รูปแบบการจัดการชลประทานระบบท่อที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตรของชุมชนบ้านนาขาม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ที เจริญชาติ
1 ส.ค. 55
 RDG55E0095 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ของชุมชนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 สุวิทย์ โรคน้อย
1 ส.ค. 55
 RDG55E0094 แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่นอกเขตปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 อานนท์ แวววงศ์
1 ส.ค. 55
 RDG55E0093 รูปแบบการพัฒนาชุมชนบ้านผาชันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 คำพัน เชิดไชย
1 ส.ค. 55
 RDG55E0092 แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงประกอบการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานระบบท่อท่าขุนแผน ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 รัศมี ทองทับ
1 ส.ค. 55
 RDG55E0091 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 วันเพ็ญ สุวรรณา
1 ส.ค. 55
 RDG55E0090 แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการใช้ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 สมศักดิ์ กัลยางาม
1 ส.ค. 55
 RDG55E0089 กระบวนการถ่ายทอดวิถีเกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วมสู่เยาวชนตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ยงยุท เชื้อบัญฑิต
1 ส.ค. 55
 RDG55E0088 การอนุรักษ์ป่าดงมันให้เป็นแหล่งอาหารแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 จรัญ กาญจนสาธิต
1 ส.ค. 55
 RDG55E0087 การจัดการเมล็ดพันธุ์พืชผักในระบบอินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองด้านเมล็ดพันธุ์ของเครือข่ายข้าวคุณธรรม
 อริย์ญดา ศรีสุวะ
1 ส.ค. 55
 RDG55E0086 รูปแบบตลาดข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 อดุลย์ โคลนพันธ์
1 ส.ค. 55
 RDG55E0085 การฟื้นฟูผักพืชสวนครัวในระบบอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชน บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ศุภัคนันท์ เครือแสง
1 ส.ค. 55
 RDG55E0084 รูปแบบกลไกในการจัดการป่าดอนเรือ ดอนแก้ว ที่เหมาะสมในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 ภานุพงศ์ มุ่งงาม
1 ส.ค. 55
 RDG55E0083 การศึกษาวิถีชีวิตและการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่บ้านกุดพันเขียวหมู่ 5และหมู่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ดวงพร เพลินสมบัติ
1 ส.ค. 55
 RDG55E0082 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของคนพิการ ในระดับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 ดวงกมล นิติวัฒนะ
1 ส.ค. 55
 RDG55E0081 การศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการดูแลคนพิการจิตพฤติกรรม โดยครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 พงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา
1 ส.ค. 55
 RDG55E0080 การศึกษารูปแบบการสร้างอาชีพของครอบครัวคนพิการแต่ละประเภทที่เหมาะสม สำหรับท้องถิ่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 ทรงกรช ศรีชานิล
1 ส.ค. 55
 RDG55E0079 ศึกษาการพัฒนาระบบการการดูแลคนพิการเชิงรุกโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตุ้มร่วมกับชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 อภิญญารักษ์ สมองดี
1 ส.ค. 55
 RDG55E0078 ศึกษารูปแบบการบริหารที่ดินในลุ่มน้ำห้วยเสนงโดยชุมชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 1
 สมชาย ไกรเพท
15 ก.ค. 55
 RDG55E0077 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการลำห้วยปวงตึก (ตาปาด) โดยเครือข่ายชุมชนตำบลปวงตึก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ไพฑูรย์ ศิริชัย
15 ก.ค. 55
 RDG55E0076 กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทุ่งกุดไผท อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 พักตร์วิไล สหุนาฬุ
15 ก.ค. 55
 RDG55E0075 ศึกษากระบวนการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 สุดใจ ปิธิระโจ
15 ก.ค. 55
 RDG55E0074 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งพืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมของบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 กชพรรณ วงค์เจริญ
1 ก.ค. 55
 RDG55E0073 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
 นวลใจ โคตรแสง
1 ก.ค. 55
 RDG55E0072 รูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนบนฐานทุนของท้องถิ่นในชุมชนกึ่งเมือง กรณีศึกษาบ้านหนองขาม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์
1 ก.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 10 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>