สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55E0071 การศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ระยะที่ 1
 สามารถ ผ่องศรี
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0070 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประจักษ์ จันทยุทธ
1 ก.ค. 55
 RDG55E0069 รูปแบบการสร้างการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนิยมของเด็กและเยาวชนบนฐานการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนบ้านสองห้อง หมู่ 5 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
 สุทัศน์ พรมดี
1 ก.ค. 55
 RDG55E0068 โครงการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีแห่กระธูปวันออกพรรษาเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1
 วิเชษฐ พุทธรักษ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0067 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้คนดีศรีชุมชนโดยใช้ต้นทุนที่ดีทางสังคมของเยาวชนบ้านหนองหอย หมู่ 4 และหมู่ 10 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1
 ปัญญา ใจวังโลก
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0066 กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสว่างกิจวิทยา ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 กาญจนา วรพันธ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0065 รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ภาสกร บัวศรี
1 พ.ค. 55
 RDG55E0064 รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
 นัยนา ดวงศรี
1 พ.ค. 55
 RDG55E0063 แนวทางการป้องกันและควบคุมวัณโรคด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านดู่ บ้านมะพริก และบ้านโพนสิม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายใต้วิถีชุมชน ระยะที่ 1
 บุญถม จันทสิทธิ์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0062 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :กรณีศึกษาบ้านเขื่องคำ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
 สมศรี อยู่คง
1 พ.ค. 55
 RDG55E0061 การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยการใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาในท้องถิ่น : บ้านโคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
 ประสาท สุทธิบุตร
1 พ.ค. 55
 RDG55E0060 ศึกษารูปแบบการจัดงานบุญฮิตสิบสองที่เหมาะสมเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนของบ้านโนนป่าว่าน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1
 สังเวียน พิลาลัย
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0059 รูปแบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมของชุมชนบ้านดงเว้นและบ้านใหญ่ดงเจริญ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะที่ 1
 ธัญญา ตันตระกูล
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0058 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1
 ใหม่ บุตรโคตร
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0057 รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1
 จำเนียร มัตกิต
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0056 รูปแบบการสร้างสำนึกอนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยน้ำบองเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน โรงเรียน และชุมชน 4 หมู่บ้าน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1
 สุวิทย์ เดี่ยวผา
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0055 รูปแบบการขยายเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัยในสังคมเมือง จังหวัดมหาสารคามระยะที่ 1
 อัจฉริยา รัตนะปัญญา
1 พ.ค. 55
 RDG55E0054 แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 อนุชา วิลัยแก้ว
1 ก.ย. 55
 RDG55E0053 การสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้อยคีรี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 วิชญ์ มะลิต้น
1 ก.ย. 55
 RDG55E0052 การสร้างระบบสวัสดิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขับ ครอบครัว และชุมชนแท็กซี่บ้านหนองพลับ กรณีศึกษา : บ้านหนองพลับ บ้านหนองพลับใหม่ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
 สมพงษ์ กมลเลิศ
1 พ.ค. 55
 RDG55E0051 รูปแบบการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์และการตลาดเหล็กของกลุ่มคนตีเหล็กบ้านกุดแคน ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
 วุฒิพล ทับธานี
1 พ.ค. 55
 RDG55E0050 ทางเลือกทางออกเพื่อแก้ปัญหาการอพยพแรงงานไปตัดอ้อยโดยคนตัดอ้อย กรณีศึกษา : บ้านเขวาโคกและบ้านเขวาพัฒนา ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
 ทองคูณ สงค์มา
1 พ.ค. 55
 RDG55E0049 แนวทางการพัฒนาข้าวเม่าอินทรีย์โดยความร่วมมือของกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และกลุ่มแปรรูปข้าวเม่า กรณีศึกษา : กลุ่มข้าวเม่า บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บ้านสระหลวง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
 ไพฑูรย์ ทะวะลัย
1 พ.ค. 55
 RDG55E0048 พลังคุณค่ากระติบข้าวจากคล้าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา : บ้านส้มโฮง หมู่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1
 เลื่อน สอนจันทร์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0047 พลังศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงปู่สรวง เพื่อสร้างจุดร่วมทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 ประจวบ จันทร์หมื่น
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0046 การบริหารจัดการชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเขมรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ของคนในชุมชนบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 จรูญ คำผาง
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0045 การปรับตัวภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความเปราะบางพื้นที่ชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 มนูญ มุ่งชู
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0044 การจัดการน้ำห้วยจันทร์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบนฐานวัฒนธรรมของชุมชนชายแดน ไทย - กัมพูชา บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 ยวน เลิศศรี
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0043 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแซร์สะโบว์ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 วินิจ ธรรมะ
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0042 การฟื้นฟูประเพณี "มหาสร็อง" เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนวัดบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 กัลยานีย์ ใจมนต์
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0041 วัฒนธรรมการแสดงรำตร๊ดกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 สง่า ผุดผา
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0040 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กในครอบครัวที่อพยพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชาติ พันธุ์กูย ลาว เยอ ในเขตบริการโรงเรียนบ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 ภูริต อภิรักษ์วรการ
1 มิ.ย. 55
 RDG55E0039 การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษา ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
 เอกราช บุญเริง
1 พ.ค. 55
 RDG55E0038 การปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษา: บ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 อุทัย อันพิมพ์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0037 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชนบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 อรทัย เลียงจินดาถาวร
1 พ.ค. 55
 RDG55E0036 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการสร้างกลไกที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร โดยองค์กรชุมชนในเขตนิเวศน์ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 1
 สกุล ลิตเดชลัม
1 พ.ค. 55
 RDG55E0035 กระบวนการศึกษาบริบทและความเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรลำน้ำพวย
 อุไรวรรณ ทองอู๋
1 พ.ค. 55
 RDG55E0034 สร้างกระบวนเรียนรู้ลุ่มน้ำเลยศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ระยะที่ 1
 มหิทธา พรหมลิ
1 พ.ค. 55
 RDG55E0033 แนวทางการบริหารจัดการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 1
 ประพันธ์ ขันตี
1 พ.ค. 55
 RDG55E0032 ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเลยตอนต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านเลยตาด ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 1
 ทองคำ แก้วพันยู
1 พ.ค. 55
 RDG55E0031 รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานการผลิตที่เหมาะสม พื้นที่น้ำท่วมขัง กรณีบ้านโนนเขวา ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
 ไพโรจน์ อินทวรรณ
1 พ.ค. 55
 RDG55E0030 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการทรัพยากรอาหารของชุมชน กรณีเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ต้นน้ำพอง ระยะที่ 1
 สุรางค์รัตน์  ชำนาญมูล
1 พ.ค. 55
 RDG55E0029 กระบวนการขยายผลการฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน ตำบลกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
 บุญส่ง  คำจันทร์วงษ์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0028 รูปแบบการจัดการตลาดสดเพื่อการจำหน่ายอาหารปลอดภัย กรณีตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี ระยะที่ 1
 กำพล ญาณสิทธิ์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0027 ระบบและกลไกในการจัดการสุขภาวะของชุมชนกับภัยน้ำท่วม ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
1 พ.ค. 55
 RDG55E0026 แนวทางการฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชนบนที่สูงกรณีศึกษา บ้านหนองจานและบ้านซำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1
 อุดม แก้วสิงห์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0025 การศึกษาชุดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารจากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 1
 ถนัด แสงทอง
1 พ.ค. 55
 RDG55E0024 รูปแบบการบริหารจัดการภัยน้ำท่วม โดยชุมชน บ้านหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 กัญญา จึงวิมุติพันธ์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0023 ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
 กาญจนา ทองทั่ว
1 พ.ค. 55
 RDG55E0022 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่าย กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 สมบัติ ท้ายเรือคำ
1 พ.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 11 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>