สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55E0021 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการควบคุมโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2
 พนมวรรณ คาดพันโน
1 เม.ย. 55
 RDG55E0020 การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1
 กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0019 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการหนี้สินระดับครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนกอก ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
1 พ.ค. 55
 RDG55E0018 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก และเทศบาลตำบลหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค
1 พ.ค. 55
 RDG55E0017 แนวทางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงาน องค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างแกนนำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 ศักดิ์เจริญ  ภวภูตานนท์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0016 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 ธเนศ ศรีสถิตย์
1 พ.ค. 55
 RDG55E0015 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ฉันทนา   เวชโอสถศักดา
1 พ.ค. 55
 RDG55E0014 รูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การลดรายจ่ายของเด็กและเยาวชนบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 สีนิล วรศิลป์
1 ม.ค. 55
 RDG55E0013 ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรกรลุ่มน้ำบนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมและการจัดการร่วมด้วยหลักความเมตตา การแบ่งปันและความสงบสุขของส่วนรวม
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 ม.ค. 55
 RDG55E0012 รูปแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มปริมาณปลาพื้นบ้านห้วยหลวง บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 สมเกียรติ จอมศรี
1 ม.ค. 55
 RDG55E0011 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ทามเพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูแหล่งอาหารในทาม ในลำน้ำสวยและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมบ้านนาคอม - นาดอกไม้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 เชาว์ จันทร์ทุ่ง
1 ม.ค. 55
 RDG55E0010 ผลกระทบของบ่อขยะป่าโคกใหญ่ต่อลำห้วยบ้านน้อยและสุขภาพชุมชนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 วิรัตชัย โยธวงศ์
1 ม.ค. 55
 RDG55E0009 การปรับตัวของชาวนาต่อกรณีน้ำท่วมซ้ำซากด้านการประกอบอาชีพหมู่บ้านกุดผึ้ง บ้านนาไร่เดี่ยว ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 วารวัต ชมภูจันทร์
1 ม.ค. 55
 RDG55E0008 การลดผลกระทบของสารเคมีในลำน้ำห้วยโซ่ (ห้วยโมงตอนบน) บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 บัวลัย  โนนสกุล
1 ม.ค. 55
 RDG55E0007 รูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพน้ำหนองแด บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 นวลฉวี มัชฌิมา
1 ม.ค. 55
 RDG55E0006 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการสร้างพลังชุมชนและสังคม
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ม.ค. 55
 RDG55E0005 รูปแบบการสร้างและพัฒนากลไกเพื่อการฟื้นฟูและจัดการ ทรัพยากรป่าเขาฝอยลมอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชนในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กรณีศึกษาบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 สมชาย เพิ่มพร
1 ม.ค. 55
 RDG55E0004 แนวทางการจัดการหญ้าหางเสือเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีป่าชุมชนบ้านห้วยยาง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 ทองใบ ทุมยา
1 ธ.ค. 54
 RDG55E0003 ตามรอยพระธรรม การศึกษากระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพุทธภาวนา บ้านดงบัง ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ไฉน อดกลั้น
1 พ.ย. 54
 RDG55E0002 ตามรอยไถ : การศึกษาเรื่องข้าว เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน บ้านกุดจอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 บุญธรรม วงษ์สุวรรณ
1 พ.ย. 54
 RDG55E0001 ศึกษาแนวทางการใช้ไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ความพิการทางจิต) ในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 อมรชัยคุณ -
1 พ.ย. 54
 RDG54S0041 กระบวนการเรียนรู้การดูแลปกป้องสิทธิ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในดินทำกินของชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 วิโรจน์ เสียมไหม
15 ก.ย. 54
 RDG54S0040 การพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังคีรี ด้วยกระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหาในชุมชน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 กรอด เรืองชู
15 ก.ย. 54
 RDG54S0039 แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ศรี แก้วลาย
15 ก.ย. 54
 RDG54S0038 กระบวนการเรียนรู้การปกป้องสิทธิและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินของชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ราตรี ปักษี
15 ก.ย. 54
 RDG54S0037 การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการจัดการตลาดมะนาวของเกษตรกรบ้านโฉลงและบ้านโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ถาวร คำนวนจิตต์
15 ก.ย. 54
 RDG54S0036 การสื่อสารทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่พึงประสงค์สู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ชุมชนบ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชูศักดิ์  เพรสคอทท์
15 ก.ย. 54
 RDG54S0035 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอ่านอัลกุรอานหลักสูตร (กีรออาตี) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของเด็กในการเรียนรู้อัลกุรอาน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 มหามัติ มะจะ
1 ก.ค. 54
 RDG54S0034 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอัล-กุรอ่าน (กีรออาตี) ของเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 ษุฮัยลีย์ กูมะ
1 ก.ค. 54
 RDG54S0033 การบริหารจัดการของชมรมอัลกุรอานและกีรออาตีตำบลลุโบะยิไร เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ศูนย์กีรออาตีประจำหมู่บ้าน ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 อดินันท์ วาเยะ
1 ก.ค. 54
 RDG54S0032 การพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยหลักพุทธธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 สุนีดา ขาวสุวรรณ์
1 ก.ค. 54
 RDG54S0031 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และโรงเรียน ของโรงเรียนวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 สิทธิ์ สันติธรรมรัตน์
1 ก.ค. 54
 RDG54S0030 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนบ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 สมทรัพย์ พันธุวงศ์
1 ก.ค. 54
 RDG54S0029 แนวทางการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนไทรงาม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ปริญญา สุพรรณรัตน์
1 ก.ค. 54
 RDG54S0028 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 วรรณา โนรี
1 ก.ค. 54
 RDG54S0027 การพัฒนารูปแบบการทำนาข้าวอินทรีย์ ของชุมชนเขาพระยาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 วีรพจน์ ลำโป
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0026 แนวทางจัดการป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วม บ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 จิตร คลังข้อง
1 ก.ค. 54
 RDG54S0025 แนวทางการจัดการป่าชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขาม อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 ไพฤทธิ์ เทียนยี่
1 ก.ค. 54
 RDG54S0024 พัฒนาการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 มูหามะสุกรี มะสะนิง
1 ก.ค. 54
 RDG54S0023 กระบวนการสร้างและใช้ความรู้ รณรงค์เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ดำรง โยธารักษ์
1 ก.ค. 54
 RDG54S0022 รูปแบบการพัฒนาสภาเศรษฐกิจชาวบ้านจังหวัดปัตตานี
 ณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว
1 ก.ค. 54
 RDG54S0021 แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบนาเคมีเป็นนาอินทรีย์ของตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 สุรีย์รัตน์ ชัยเชื้อ
1 ก.ค. 54
 RDG54S0020 แนวทางการฟื้นฟูคลองทองหลางเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยชุมชนบ้านทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เผชิญศักดิ์ เจียกขจร
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0019 การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนวัดหน้าเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 จุรีรัตน์ แคยิหวา
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0018 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 รัชนี ทองเงิน
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0017 รูปแบบจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 สมาด มินขาว
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0016 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนของโรงเรียนบ้านทางยาง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 ปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0015 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 กุหลาบ เกลี้ยงชุม
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0014 การจัดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกพยอม ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 ถนอมสุข ผิวเหลือง
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0013 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนบ้านโคกประดู่ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 ทรงโฉม ขุนละออง
1 มิ.ย. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 12 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>