สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG54S0012 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนบ้านเขาจีนตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 เสรี มากแสง
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0011 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนของโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 สิริ เด็นเบ็น
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0010 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 ยงยุทธ ยืนยง
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0009 การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนกุบังปะโหลด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 อะหมาร สันนาหู
1 มิ.ย. 54
 RDG54S0008 สถานการณ์ ผลกระทบและการแก้ปัญหาของชุมชนประมงพื้นบ้านในสถานการณ์อุทกภัย กรณีศึกษา พื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 มนูญ  คุ้มรักษ์
1 พ.ค. 54
 RDG54S0007 ศึกษารูปแบบการจัดการป่าจากและการใช้ประโยชน์ของคนบางลำพูที่เหมาะสม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 3 บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 บุญเรือง คงทอง
1 พ.ค. 54
 RDG54S0006 แนวทางการจัดการหอยหวาน-หอยขาว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 ส่อแล่ห์ ภักดี
1 พ.ค. 54
 RDG54S0005 บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นลูกซอและฮฺ (คนดีในอิสลาม) ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 สะแลแม อาแวนิ
1 พ.ค. 54
 RDG54S0004 แนวทางการจัดการป่าจากอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของชุมชนบ้านชีมี หมู่ที่ 8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 วิโรจน์ เดชสองแพรก
1 เม.ย. 54
 RDG54S0003 แนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แหลมคุ้งหมออย่างเหมาะสมและยั่งยืน ของชาวประมงชายฝั่ง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สุริยงค์ วงค์กองแก้ว
1 พ.ค. 54
 RDG54S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ต.ค. 53
 RDG54S0001 การปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 53
 RDG54N0034 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม เขตพื้นที่ตำบล จันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 สุชาครีย์ ศรีรัตน์
15 ก.ย. 54
 RDG54N0033 การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม เขตตำบลจันจว้า และตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 จงรักษ์ โรจน์คำลือ
15 ก.ย. 54
 RDG54N0032 แนวทางการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รัฐกุล เกสรหอม
15 ก.ย. 54
 RDG54N0031 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทรัพยากรน้ำและ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 อัจฉรา สโรบล
15 ก.ย. 54
 RDG54N0030 การจัดการพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านแม่ขีด ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ไชยา บิโข่
1 ส.ค. 54
 RDG54N0029 รูปแบบในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ร่วมกันของเครือข่ายลุ่มน้ำจางและ SCG ที่เหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ประเสริฐ สุริยวงษา
1 ก.ค. 54
 RDG54N0028 กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายผลการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 จำนงค์ เจริญชัย
1 ก.ค. 54
 RDG54N0027 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหน เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยไก (สาหร่ายน้ำจืด) ในแม่น้ำยาวของชุมชนบ้านแหนหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 นัทธมน คำครุฑ
1 ก.ค. 54
 RDG54N0026 การดูแลสุขภาพด้วยอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านสันตับเต่า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 มาลัย วงค์อำนาจ
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0025 การจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 รุ่งโรจน์  ทาหาญ
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0024 แนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 ดารารัตน์ จำเกิด
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0023 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3
 บันเทิง เครือวงค์
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0022 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์เพื่อการจัดการปัญหาหนี้สินโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ
 ทวี จันทร์สกุล
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0021 แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 ทวี สูงพนา
1 มิ.ย. 54
 RDG54N0020 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรผสมผสานโดยเกษตรกรตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 ณรงค์ศักดิ์   บุวัน
1 พ.ค. 54
 RDG54N0019 กระบวนการสร้างการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านเครื่องมือ Social Mapping ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 พ.ค. 54
 RDG54N0018 การจัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของเยาวชนบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 มานพ ภัคเนียรนาท
1 พ.ค. 54
 RDG54N0017 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 มนู น้อยมณีวรรณ์
1 พ.ค. 54
 RDG54N0016 การจัดการระบบการผลิตและตลาดทางเลือก ของเครือข่ายเกษตรทางเลือก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พันศักดิ์ จิตสว่าง
1 พ.ค. 54
 RDG54N0015 การเชื่อมโยงความมั่นคงทางอาหารกับระบบอาหารท้องถิ่นและโภชนาการของชุมชนไทยใหญ่บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 นราวรรณ ภาสวรโรจน์กุล
1 เม.ย. 54
 RDG54N0014 การจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางการของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
1 พ.ค. 54
 RDG54N0013 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 สุจิน ใสสอาด
1 เม.ย. 54
 RDG54N0012 กลไกการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
 เดชา เตมิยะ
1 มี.ค. 54
 RDG54N0011 นวัตกรรมองค์กรกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
 ไมตรี นันต๊ะจันทร์
1 มี.ค. 54
 RDG54N0010 การศึกษาและฟื้นฟูเพื่อจัดการอาหารแบบพอเพียงตามวิถี "ปากาเกอญอ"บ้านแม่อูคอหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พนา ชอบขุนเขา
1 มี.ค. 54
 RDG54N0009 แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
1 ก.พ. 54
 RDG54N0008 การสร้างการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฮ่วมใจ๋ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
1 ก.พ. 54
 RDG54N0007 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการการตลาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก(คำซาว) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์
1 ก.พ. 54
 RDG54N0006 แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
1 ม.ค. 54
 RDG54N0005 การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
 อรุณี เวียงแสง
1 พ.ย. 53
 RDG54N0004 การจัดการขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 1
 กัลยาณี กุลชัย
1 พ.ย. 53
 RDG54N0003 การจัดการขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ที่ 1
 ฐิติ ฐิติจำเริญพร
1 พ.ย. 53
 RDG54N0002 การจัดการขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านถ้ำปลา จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
 ชูกลิ่น อุนวิจิตร
1 พ.ย. 53
 RDG54N0001 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
 เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
1 พ.ย. 53
 RDG54M0019 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและครูในการทำกิจกรรม อกท.ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
 เรณุกา หนูวัฒนา
20 ก.ย. 54
 RDG54M0018 บทบาทและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของอสม.ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
 พงศธร พลอยกระโทก
20 ก.ย. 54
 RDG54M0017 กระบวนการพัฒนาศักยภาพอสม.ในการทำงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
 พะเนียด ชนะฤทธิ์
20 ก.ย. 54
 RDG54M0016 ศึกษาอักษรขอมลาวของชาวลาวเวียงตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 ชูชีพ เกสร
20 ก.ย. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 13 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>