สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG54M0015 การหารูปแบบเชิงบูรณาการในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่ อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 สุวิทย์  คงสงค์
20 ก.ย. 54
 RDG54M0014 รูปแบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาลตำบลตะกาง อ.เมือง จ.ตราด
 วินัย รัตนเศียร
20 ก.ย. 54
 RDG54M0013 มิติทางสังคมการเมืองของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและกลุ่มชาติพันธุ์
 ชยันต์ วรรธนะภูติ
20 ก.ย. 54
 RDG54M0012 การใช้สถานการณ์ตัวลั้งเพื่อค้นหากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ลำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โสภณ เผือกนิสัย
1 ก.ย. 54
 RDG54M0011 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการจัดการด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กรณีศึกษา อ่าวตราด จังหวัดตราด
 วีระศักดิ์  ปรึกษา
1 ก.ย. 54
 RDG54M0010 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
 เชษฐ์ณรัช อรชุน
1 ก.ย. 54
 RDG54M0009 การสร้างศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด"
 โอภาศ อินทรวงษ์
1 ก.ย. 54
 RDG54M0008 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านเยาวราชและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเขตสัมพันธวงศ์ ระยะที่ 1
 นารา บุตรพลอย
1 ก.ค. 54
 RDG54M0007 รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 สมนึก หงษ์วิเศษ
1 ก.ค. 54
 RDG54M0006 รูปแบบการจัดการปัญหาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจัน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 อัจฉรา กริ่งเกษมศรี
1 ก.ค. 54
 RDG54M0005 ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อเสริมพลังการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ และ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 เอี่ยม ทองดี
1 มิ.ย. 54
 RDG54M0004 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอโคกเจริญในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาชุดและยาสเตียรอยด์ในชุมชน อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 ภูริทัต   ทองเพ็ชร
1 เม.ย. 54
 RDG54M0003 การหาแนวทางเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี
 นงลักษณ์ มณีรัตน์
1 ธ.ค. 53
 RDG54M0002 รูปแบบการจัดการหนี้สินในระดับครอบครัวและชุมชน กลุ่มเกษตรพอเพียงตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2
 อารมณ์ พูลสวัสดิ์
1 พ.ย. 53
 RDG54M0001 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาอึมปี้ด้วยพลังเยาวชน ในพื้นที่บ้านดง เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
 ธีรภพ  เขื่อนสี่
1 พ.ย. 53
 RDG54E0112 ร่วมสร้างเส้นทางสู่อนาคตที่ดีของลูกหลานบ้านดอนมะจ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 คมศักดิ์ หารไชย
20 ก.ย. 54
 RDG54E0111 รูปแบบการบูรณาการระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนชนบท
 อมร สุวรรณนิมิตร
20 ก.ย. 54
 RDG54E0110 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังบ้านสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 ศรัณรัตน์ ระหา
20 ก.ย. 54
 RDG54E0109 รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 บรรจง จาดบุญนาค
20 ก.ย. 54
 RDG54E0108 รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ทางแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 อุไร จำปาวะดี
20 ก.ย. 54
 RDG54E0107 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 อารยา ฉัตรธนะพานิช
20 ก.ย. 54
 RDG54E0106 แนวทางการพัฒนาศูนย์สุขภาพองค์รวมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชน
 สร้อย เงินแท้
20 ก.ย. 54
 RDG54E0105 รูปแบบการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 จิตติราช  อุทรักษ์
20 ก.ย. 54
 RDG54E0104 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2
 พลนภา  รัตนะ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0103 แนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 2
 ศรีธนนชัย  แย้มไสย
1 เม.ย. 54
 RDG54E0102 รูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาดสด เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 บุญทวี   นันสถิตย์
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0101 ระบบและกลไกที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเครือข่ายรอบป่าภูกระแต กรณีศึกษา พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 หนูไพร โสเก่าข่า
1 เม.ย. 54
 RDG54E0100 ศึกษาทางเลือกการผลิตมะม่วงปลอดภัย กรณี กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 สุวิทย์ ศรีด้วง
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0099 รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาปรังอย่างยุติธรรมในที่ลุ่มและที่ดอน กรณี พื้นที่รับน้ำห้วยโพง - ห้วยหลวง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 ชุน สุวรรณขาว
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0098 ศึกษารูปแบบและกระบวนการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นของครอบครัวที่เหมาะสม กรณี บ้านนาสี บ้านขาม บ้านศรีวิไล บ้านนานิคม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 ไสว แก้วเรียงแสง
1 พ.ค. 54
 RDG54E0097 รูปแบบการพัฒนาเยาวชนชนต้นแบบตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประทัย ภูมี
1 พ.ค. 54
 RDG54E0096 แนวทางการสร้างความสุขสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้หลักมรณานุสสติ บ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 บรรหยัด พิมพ์ทองหลาง
1 พ.ค. 54
 RDG54E0095 รูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 สินอุดม ศิลารักษ์
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0094 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อความสุขของผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี/เอดส์ (PHA) กรณีศึกษา คนผู้ไท กลุ่มเพื่อนเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
 ธัญญลักษณ์  ไชยสุข มูลเลอรุพ
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0093 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของคนผู้ไทโดยการมีส่วนร่วมของ อบต.และชุมชน ตำบลคุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
 ประถม ศรีหาตา
1 ส.ค. 54
 RDG54E0092 ศึกษาคุณค่าและมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพื่อหาแนวทางจัดการป่าโคกสกร็อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนชุมชนบ้านโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 อัฐภิญญา   สารธิยากุล
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0091 รูปแบบการจัดการปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 สุรัตน์  ฉลาดเลิศ
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0090 กระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้เกี่ยวกับขนมพื้นบ้านบ้านทนง ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 สุพัฒน์  เสาสูง
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0089 ศึกษาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ไมตรี  จันทร์เจริญ
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0088 เด็กและเยาวชนกับการสืบทอดองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านสุรินทร์ กรณีศึกษาบ้านจบก หมู่ที่ 5 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 เปลื้อง  อินทร์แป้น
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0087 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านลาด ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 อภิญญา  อันพันลำ
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0086 ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 ไพจิตร วาลย์มนตรี
1 พ.ค. 54
 RDG54E0085 แนวทางการพัฒนาตนเองและชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธบ้านหนองโจด ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ประสงค์ เขมาจาโร
1 เม.ย. 54
 RDG54E0084 กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเทศบาลเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : ตำบลนิคม และเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 ยงยุทธ ศรีวรรณา
1 เม.ย. 54
 RDG54E0083 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการตลาดกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 สุมาลี  เงยวิจิตร
1 เม.ย. 54
 RDG54E0082 รูปแบบวรรณกรรมและศิลปะที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ เพื่อให้เยาวชนตระหนักคุณค่าในตนเอง
 ปรียาภรณ์  เจริญบุตร
1 เม.ย. 54
 RDG54E0081 รูปแบบกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสุขในการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ณัฏฐ์นรี   โสภากันต์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0080 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 ปวีณา  ทองบุญยัง
1 เม.ย. 54
 RDG54E0079 การสร้างพื้นที่กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 พิธิวัฒน์   แก้วเนตร
1 เม.ย. 54
 RDG54E0078 การสร้างมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านร่องคันแยงน้อย ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 วัลชัย   สระหนองห้าง
1 เม.ย. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 14 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>