สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG54E0077 การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการจัดการบุ่งในแม่น้ำโขงของชุมชน บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ทองจริง  กุก่อง
1 เม.ย. 54
 RDG54E0076 การทำเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขงของชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 พิจิต  จันทชารี
1 เม.ย. 54
 RDG54E0075 แนวทางสร้างการบริโภคอาหารปลอดภัย ของชุมชนบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 เพียว มีโชติ
1 มี.ค. 54
 RDG54E0074 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในชุมชนขยอง ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 เงิน เอกลาภ
1 ส.ค. 54
 RDG54E0073 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของกลุ่มแกนนำผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดยโสธร
 เกียรติศักดิ์ พงประเสริฐ
1 ส.ค. 54
 RDG54E0072 การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยชุมชนบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ศักดาฤทธิ์ ทองน้อย
1 ส.ค. 54
 RDG54E0071 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษา บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ถนอม นามวงศ์
1 ส.ค. 54
 RDG54E0070 การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อสร้างพลังการพัฒนาชุมชนบ้านพรานใต้ตะวันตก
 ประณีวรรณ  ซาซุม
1 เม.ย. 54
 RDG54E0069 การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาชีพและรายได้ทางการเกษตรของชุมชนบ้านป่าดู่ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 นิรันดร์  งามวิลัย
1 เม.ย. 54
 RDG54E0068 การผลิตหอมแดงเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโนนสาย ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 ธัญสิริ  บรรลังก์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0067 รูปแบบการผลิตและจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยของชุมชนเพื่อนำไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าโมง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ณัฐธยาน์  แก้วกิ่ง
1 เม.ย. 54
 RDG54E0066 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเกษตรริมแม่น้ำเลยเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน กรณีศึกษา ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 มานพ พรมอินทร์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0065 ศึกษารูปแบบความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน "เขากระเจียว" บ้านคลองโป่ง-เขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ธนาเกียรติ วงศ์จอม
1 มี.ค. 54
 RDG54E0064 ศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในครัวเรือนจากฐานทรัพยากรป่าและระบบเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 ชำนาญ สูตรกระโทก
1 มี.ค. 54
 RDG54E0063 ฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านไทปะคำ เพื่อการสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการของชุมชน ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 อุทัยวรรณ เงินประเสริฐ
1 มิ.ย. 54
 RDG54E0062 รูปแบบการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กรณีศึกษา บ้านท่าคร้อ หมู่ 3 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านห้วยยางดำ หมู่ 7 และบ้านหนองโสน หมู่ 11 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 อร่ำ เสมอไวย์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0061 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร กรณีศึกษา ป่าโป่งขาม โนนเดิ่นขวางและป่าภูกระแต ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 สุวิช เฮ้ากอก
1 เม.ย. 54
 RDG54E0060 กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านเดื่อพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ร้อย หาญกุดเลาะ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0059 การจัดการน้ำลำห้วยหามแหอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านนกเจ่า บ้านโสกเชือก และบ้านสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมวล บัวสระ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0058 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่นของเด็ก เยาวชน และชุมชนด้วยภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนดอนมะหรี่ บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 แสวง มลศิลป์
1 ส.ค. 54
 RDG54E0057 ศึกษากระบวนการผลิตและการคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารเพื่อการพึ่งตนเอง กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านดอนงามพัฒนา ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 ประสาน สันกระโทก
1 มี.ค. 54
 RDG54E0056 รูปแบบการบูรณาการองค์กรในชุมชนเพื่อสร้างเสริมชุมชนรักการอ่าน ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 คณิตย์ อินธิรัตน์
1 มี.ค. 54
 RDG54E0055 การพัฒนาตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก และผลของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 พรพิไล   วรรณสัมผัส
1 มี.ค. 54
 RDG54E0054 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลและป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนบ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 อัจฉรา ชัยชาญ
1 มี.ค. 54
 RDG54E0053 แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการดื่มสุรา โรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 สุภาพร อาญาเมือง
1 มี.ค. 54
 RDG54E0052 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังบนฐานสังคมและวัฒนธรรม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์
1 มี.ค. 54
 RDG54E0051 การสร้างระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ศศิธร แก้วมั่น
1 มี.ค. 54
 RDG54E0050 ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงในปากแม่น้ำเลยและแม่น้ำโขงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน กรณี ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 ชาญณรงค์ วงศ์ลา
1 เม.ย. 54
 RDG54E0049 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ และชุมชนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
 มลฤดี เชาวรัตน์
1 มี.ค. 54
 RDG54E0048 แนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตไทเชียงคาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 สุภาวดี สำราญ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0047 การเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการสหกรณ์ของชาวบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 อานนท์ ผกากรอง
1 เม.ย. 54
 RDG54E0046 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 จรินทร์ ย่นพันธ์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0045 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของชุมชนบ้านโนนสว่าง ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 วัลลภ ขุนทำนาย
1 เม.ย. 54
 RDG54E0044 การจัดการตลาดนัดชุมชนเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรณีศึกษา บ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 ใจ จูมรี
1 เม.ย. 54
 RDG54E0043 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้มเกลือในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา : บ้านสองห้อง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 มาศ พรมสิงห์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0042 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ธรรมรัตน์ สถิตย์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0041 รูปแบบการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 ณรงค์ วงศ์ศิริ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0040 รูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการขยายผลสู่ชุมชนพื้นที่บ้านสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ประจักษ์ บุญทศ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0039 พัฒนาการเรียนรู้เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในตลาดนัดสีเขียวไทเลย
 แววรัตน์ วันดี
1 เม.ย. 54
 RDG54E0038 แนวทางลดใช้สารเคมีในนาข้าว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังแท่น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 จักรพันธ์ สิงห์ลอ
1 เม.ย. 54
 RDG54E0037 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มปริมาณปลาธรรมชาติในเขตบ้านโนนสวรรค์และทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 บุญชู วัดวงษา
1 เม.ย. 54
 RDG54E0036 ระบบการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนในนิเวศน์ทาม กรณี บ้านกุดเซือม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทองแดง นาทันรีบ
1 มี.ค. 54
 RDG54E0035 การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ำหนองบ่อกับสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ตำบลหนองวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 สุมณฑา เหล่าชัย
1 มี.ค. 54
 RDG54E0034 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหารของชาวบ้านกู่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 ศศินิภา อำนาจครุฑ
1 มี.ค. 54
 RDG54E0033 รูปแบบการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 อดิศร กล้าหาญ
1 มี.ค. 54
 RDG54E0032 รูปแบบการผลิตผสมผสานพืชอาหารกับพืชพลังงาน กรณี พื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 สำราญ พันธ์ทอง
1 มี.ค. 54
 RDG54E0031 รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชนชาวนาบ้านหนองบัวแปะ ตำบลขามเรียน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 บุญฤทธิ์ ทำมืด
1 มี.ค. 54
 RDG54E0030 แนวทางลดผลกระทบจากระบบเกษตรพันธะสัญญา กรณีศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 ถาวร หาญละคร
1 มี.ค. 54
 RDG54E0029 รูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารบนฐานวัฒนธรรมชาวนา บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 สมพร อันธิเมือง
1 มี.ค. 54
 RDG54E0027 ศึกษาสถานการณ์การทำนาปรังและทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เดช ภูสองชั้น
1 เม.ย. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 15 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>