สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG54E0026 คุณค่าและอัตลักษณ์การตีหม้อบ้านจานทุ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน
 ประจวบ บุญมี
1 เม.ย. 54
 RDG54E0025 กระบวนการใช้พลังความเชื่อความศรัทธาคูเฒ่าเต่าชุมชนบ้านหนองกก - หนองยาว เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2
 สำเภา โยธาจันทร์
1 เม.ย. 54
 RDG54E0024 รูปแบบการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ(อุ่มแม่น้ำเลย) ของชุมชนบ้านน้ำอ้อม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 เหลือ บุบภาที
1 เม.ย. 54
 RDG54E0023 ศึกษามูลค่าและคุณค่าจากป่าภูหินเหล็กไฟเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ชาลิน  กันแพงศรี
1 เม.ย. 54
 RDG54E0022 การใช้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองยาง ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 สุนทรี ไชยะบุตร
1 มี.ค. 54
 RDG54E0021 รูปแบบการฟื้นฟูพืชพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 สุริยา แก้วสาร
1 มี.ค. 54
 RDG54E0020 การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 พิไลลักษณ์ จักรวรรณพร
1 มี.ค. 54
 RDG54E0019 รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 รุ่งรัศมี  บุญดาว
1 มี.ค. 54
 RDG54E0018 รูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น
1 มี.ค. 54
 RDG54E0017 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเรียงแถวใต้ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี
 จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
1 มี.ค. 54
 RDG54E0016 กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 สง่า ทับทิมหิน
1 มี.ค. 54
 RDG54E0015 รูปแบบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 วงกต ศรีอุไร
1 มี.ค. 54
 RDG54E0014 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมด้วยการย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 เนียม คำแป
1 ก.พ. 54
 RDG54E0013 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ตะเกิง ชูคำ
1 ก.พ. 54
 RDG54E0012 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในชุมชนบ้านกุดสะเทียน บ้านใหม่ศรีทอง และบ้านกุดแท่น ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ไปรยา เกลียวทอง
1 ก.พ. 54
 RDG54E0011 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่เหมาะสมของผู้ปกครองบ้านขอบเหล็ก และบ้านทุ่งกุลาพัฒนา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รัชนี แก้วกา
1 ก.พ. 54
 RDG54E0010 รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 สุวัฒน์ ทานุมา
1 ก.พ. 54
 RDG54E0009 รูปแบบการดูแลคนพิการระดับรุนแรงในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยคูขาด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยคูขาด ครอบครัวคนพิการ และชุมชน
 ปัญญา นามศิริพงศ์พันธุ์
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0008 ศึกษารูปแบบการพัฒนาสวัสดิการสำหรับคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายชมรมคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
 ธิติมา บุตรยางนอก
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0007 ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการคนพิการแบบบูรณาการ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  ภีรนันต์  สาวิกัน
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0006 ศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
 พนา นาคราช
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0005 รูปแบบในการขับเคลื่อน หนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระบบการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กาญจนา ทองทั่ว
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0004 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการควบคุมโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดยโสธร
 พนมวรรณ คาดพันโน
1 ต.ค. 53
 RDG54E0003 รูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 ภาสกร บัวศรี
1 ธ.ค. 53
 RDG54E0002 การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการขับเคลื่อนนโยบาย
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ต.ค. 53
 RDG54E0001 ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยหลวงจากฐานชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 ต.ค. 53
 RDG53S0026 ระบบโครงข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง
 อำนาจ รักษาพล
1 ก.ย. 53
 RDG53S0025 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนกีรออาตีในการจดจำซูเราะฮ (บท) และเข้าใจความหมายอัลกุรอาน ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 อดุลย์ มะหะหมัด
1 ก.ย. 53
 RDG53S0024 รูปแบบการสอนกีรออาตีที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครอง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 มาหะมะ ดีโซะ
1 ก.ย. 53
 RDG53S0023 แนวทางการพัฒนาเยาวชนให้เป็นครูสอนอัลกุรอานระบบกีรออาตี เล่ม 1-2 ศูนย์การเรียนอัลกุรอานระบบกีรออาตีมัรกาซุลกุรอานนี ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 อาซือมิง อาแซ
1 ก.ย. 53
 RDG53S0022 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านกรณีบ้านคูวาและบ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 จุไรรัตน์ ศรีคงแก้ว
1 ก.ย. 53
 RDG53S0021 แนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 ขวัญตา บุญวาศ
1 ก.ย. 53
 RDG53S0020 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและทักษะผ่านเรื่อง"สืบคุณค่าตามหาผักเหนาะ"โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 กันทิมา จารุมา
1 ก.ย. 53
 RDG53S0019 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการเพาะเลี้ยงปูนิ่มบ้านตันหยงงเปาว์ ตำบลกำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 เจะรานิง มะลาลม
1 ก.ย. 53
 RDG53S0018 "มีอะไรในกอไผ่" กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จังหวัดตรัง
 วิลเลี่ยม คงเรือง
1 ก.ย. 53
 RDG53S0017 รูปแบบและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
 ยูหนา หลงสมัน
1 ก.ย. 53
 RDG53S0016 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 สุกัลยา สมัน
1 ส.ค. 53
 RDG53S0015 แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองและการจัดการที่ดินริมคลองเพื่อการฟื้นฟูคลองภูมีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมูที่ 4 5 9 และ 14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 ณรงค์ สุขขวัญ
1 ส.ค. 53
 RDG53S0014 สร้างความรู้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบประมงพื้นบ้านเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 ดอเลาะ สะอะ
1 ส.ค. 53
 RDG53S0013 ฟื้นฟูพลับพลึงธารด้วยกระบวนการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยง เพื่ออนุรักษ์คลองนาคาโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
 อิสราภรณ์ อุ่นขาว
1 ส.ค. 53
 RDG53S0012 การทำการเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนบนพื้นที่นากุ้ง : กรณีการเคลื่อนไหวของเกษตรกรบ้านเนินหนองหงษ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชัยณรงค์ คงเกื้อ
1 ส.ค. 53
 RDG53S0011 การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จรวย สุวรรณบำรุง
1 ส.ค. 53
 RDG53S0010 กระบวนการค้นหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กโดยใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นตำบลนาทอนเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 สุกัลยา สอแหลบ
1 ส.ค. 53
 RDG53S0009 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมตลิ่งด้วยพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูคลองนางย่อนโดยชุมชนบ้านบางซอย หมู่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 ศิริพงษ์ ศรีธนสาร
1 ก.ค. 53
 RDG53S0008 แนวทางใช้ประโยชน์จากป่าสาคูที่ยั่งยืนในพื้นที่ป่าพรุสิรินธรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 รุสนะห์ ยายิ
1 มิ.ย. 53
 RDG53S0007 แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงชุมชนบ้านลาแล หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่3 และบ้านโต๊ะแดง หมูที่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 ซูไนมิง มะยาเอะ
1 มิ.ย. 53
 RDG53S0006 แนวทางการนำภูมิปัญญาการใช้ไม้พาดล่อผึ้งในพื้นที่สวนป่าและป่าเสม็ดของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพบ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 5 และบ้านป่าเย หมู่ที่ 10 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 แมะนะ มุสตอปา
1 มิ.ย. 53
 RDG53S0005 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมร้อยแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 ปรีชา นุ่มศรีปาน
1 พ.ค. 53
 RDG53S0004 แนวทางการบริหารจัดการตาดีกานูรุลยาบัลฮูยงซูงาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน คณะครู คณะกรรมการตาดีกา และผู้ปกครอง ชุมชนบ้านฮูยงซูงา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 อับดุลเราะมาน อุมาร์
1 พ.ค. 53
 RDG53S0003 ศึกษารูปแบบการสอนอ่านอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีรูปแบบกาลามุลลอฮฺ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ซัมซูดิง เบ็ญสุหลง
1 ก.พ. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 16 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>