สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG53S0002 การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง ระยะที่ 2
 สุทิน สีสุข
1 ต.ค. 52
 RDG53S0001 แนวการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมและก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกชุมชนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 อับดุลเลาะห์ สาลี
1 พ.ย. 52
 RDG53N0027 แนวทางการเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองและบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 อุทัยวรรณ กาญจนกามล
1 ก.ย. 53
 RDG53N0026 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 มาลี สิทธิเกรียงไกร
1 ก.ย. 53
 RDG53N0025 แนวทางลดค่าใช้จ่ายในงานศพโดยการมีส่วนร่วมชุมชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ฤทัยรัตน์  ขัดริ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0024 การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 มนต์เทียน วังหล่อ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0023 แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ส.ค. 53
 RDG53N0022 การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักวิชาการ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้: “วิชาการเพื่อท้องถิ่น”
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
29 ก.ย. 53
 RDG53N0021 แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาวะของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 สุดจินดา  ปานคำ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0020 แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าห้วยหกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 2 บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 ธงชัย งามสม
1 ก.ย. 53
 RDG53N0019 แนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 รสสุคนธ์ ลูกประคำ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0018 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านม้งดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 ญาณวุฒิ อภิวงค์
1 ก.ย. 53
 RDG53N0017 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าม้งบ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 พัชทิชา กุลสุวรรณ์
1 ก.ย. 53
 RDG53N0016 แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าพื้นที่ต้นน้ำลี้ ตำบลตะเคียนปม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำลี้และหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 ปินคำ ปุ๊ดแค
1 ก.ย. 53
 RDG53N0015 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน
 สมศักดิ์ สุริยะเจริญ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0014 แนวทางการพัฒนาตลาดปลอดสารเพื่อการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ผุสดี กันใจ
1 ก.ย. 53
 RDG53N0013 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์พระสิริมังคลาจารย์ เพื่อการสืบทอดและสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วัดและโรงเรียนศิริมังคลาจารย์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 โสภณ หอมใจ
1 ก.ค. 53
 RDG53N0012 รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมชุมชนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
 สิริวัฒนา ใจมา
1 ส.ค. 53
 RDG53N0011 แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 วุฒิ น้องการ
1 ก.ค. 53
 RDG53N0010 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 สมศักดิ์ มาลี
1 มิ.ย. 53
 RDG53N0009 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและชุมชนบ้านห้วยน้ำอุ่น ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 สมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
1 พ.ค. 53
 RDG53N0008 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนวงพงษ์ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 วิไลพร ศรีวิเศษไทย
1 พ.ค. 53
 RDG53N0007 แนวทางการลดผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 สมัย ขันเงิน
1 พ.ค. 53
 RDG53N0006 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 กิตติ์ธเนศ ชูจิตร
1 มี.ค. 53
 RDG53N0005 แนวทางที่เหมาะสมในการลดหมอกควันตำบลขุนยวม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 สุขชีวี ชมงานดี
1 มี.ค. 53
 RDG53N0004 รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนชาวจีนยูนนาน จ.แม่ฮ่องสอน
 ทศพิธ แป้นดวงเนตร
1 ม.ค. 53
 RDG53N0003 การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองด้วยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2
 กรรณิการ์ มัฆวาล
1 ก.พ. 53
 RDG53N0002 สานความรู้สู่การเชื่อมร้อยภาคีแบบบูรณาการในงานเกษตรยั่งยืน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 พันศักดิ์ จิตสว่าง
1 ม.ค. 53
 RDG53N0001 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 ป๋อ วชิรวงศ์วรกุล
1 พ.ย. 52
 RDG53M0027 แนวทางการสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมชุมชน ต.ปทุมวาปี ที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ (ทะวืง) ญ้อ ภูไท และลาว ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 สีลา สีดาดิษฐ์
1 ก.ย. 53
 RDG53M0026 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาขมุร่วมจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านภาษาทั้งภาษาขมุและภาษาไทยกลางของนักเรียนโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
 สกล โตสุวรรณ
1 ก.ย. 53
 RDG53M0025 การจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าห้วยขาแข้ง อย่างมีส่วนร่วมของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 บุญชู ธงนำชัยมา
1 ก.ย. 53
 RDG53M0024 กระบวนการสร้างการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแบบครรลองมุสลิมเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชน ชุมชนนูรุสลาม แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 วิชัย กอเซ็มมูซอ
1 ก.ย. 53
 RDG53M0023 เพิ่มศักยภาพการทำงานของ อสม.ตำบลวัดแก้ว เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 อมรรัตน์ เอมอาจ
1 ก.ย. 53
 RDG53M0022 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ภาษาละเวือะร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนบ้านป่าแป๋ หมู่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 ประเสริฐ แปงมูล
1 ก.ย. 53
 RDG53M0021 แนวทางการจัดทำพจนานุกรมภาษาแสกฉบับชาวบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาแสกบ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
 ปรีชา ชัยปัญหา
1 ก.ย. 53
 RDG53M0020 แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมบีซูที่เหมาะสมกับเด็กเล็กชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 พิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร
1 ก.ย. 53
 RDG53M0019 แนวทางในการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชาวอุรักละโวจ บ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 นิรัตน์ หาญทะเล
1 ก.ย. 53
 RDG53M0018 แนวทางการสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเป็นพี่น้องเชื้อสายไทยจีนชุมชนบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 มณี ทับทิมจรูญ
1 ก.ย. 53
 RDG53M0017 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 อ่อนศรี นิ่มทรงธรรม
1 ก.ย. 53
 RDG53M0016 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แบบมีส่วนร่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 ชูชีพ แสงเนตร
1 ก.ย. 53
 RDG53M0015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศน์คลองห้วยแร้ง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 สมศักดิ์ เข็มดี
1 ก.ย. 53
 RDG53M0014 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ ของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 อุทัย สีเผือก
1 ก.ย. 53
 RDG53M0013 แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาว "กะโพล่ง" ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านองสิต ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 สุวิรัตน์ วีระกุล
1 ก.ย. 53
 RDG53M0012 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อการดูแลรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กระบุง ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 ประเดิม ศรีจรรยา
1 ก.ย. 53
 RDG53M0011 แนวทางการแก้ไขปัญหาการล่มสลายทางประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อดั้งเดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงเสลา - องเผาะ ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 วุฒิดนัย สวัสดิ์เกริงชัย
1 ก.ย. 53
 RDG53M0010 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานีอนามัยหนองน้ำส้มในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สุวิมล สุขสักขี
1 ก.ย. 53
 RDG53M0009 การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพที่เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพ ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 เยาวลักษณ์ สุกสีเหลือง
1 ก.ย. 53
 RDG53M0008 กระบวนการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อฟื้นความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเวียคะดี้และโมรข่า ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 พลศักดิ์ บัวจันทร์เหลือง
1 ก.ย. 53
 RDG53M0007 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำหลักสูตรแกนกลางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนบ้านไล่โว่ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 ปิยะวรรณ ท่าทราย
1 ก.ย. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 17 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>