สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG53M0006 รูปแบบการแก้ไขปัญหาการปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่หาอยู่หากินของคนกะเหรี่ยงบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 ปราโมทย์ ศรีใย
1 ก.ย. 53
 RDG53M0005 รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ประชุมพร สังข์น้อย
1 ก.ย. 53
 RDG53M0004 แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานของผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 มาโนช คุ้มยา
1 ส.ค. 53
 RDG53M0003 การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 จรินทร์ ยอดมิ่ง
1 ก.ค. 53
 RDG53M0002 การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมบรูบ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 สุทิศ พึ่งป่า
1 พ.ย. 52
 RDG53M0001 รูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับพื้นที่ในเขตอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 อภิรัตน์ ศรีมังกร
1 พ.ย. 52
 RDG53E0052 กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 พิเนตร ดาวเรือง
1 ส.ค. 53
 RDG53E0051 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานด้วยอาหารท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานบ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 จิราพร วรวงศ์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0050 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 อมร สุวรรณนิมิตร
1 ส.ค. 53
 RDG53E0049 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดินหนองแดนเหนือ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 พนมศักดิ์ เรชิวงศ์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0048 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูไม้ฮาว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 นวม เชื้อคนแข็ง
1 ส.ค. 53
 RDG53E0047 รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนสามเณรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 อังศุมารินทร์ อังสนันท์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0046 รูปแบบการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนชาวกูยบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 ทนงศักดิ์ นรดี
1 ส.ค. 53
 RDG53E0045 รูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ทองอินทร์ ภายศรี
1 ส.ค. 53
 RDG53E0044 รูปแบบการจัดสวัสดิการชาวนาเกษตรอินทรีย์พื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 กระแสบุญ ดอกบัว
1 ส.ค. 53
 RDG53E0043 รูปแบบการพัฒนาหมอบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการแพทย์วิถีพุทธของชุมชนบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ
1 ส.ค. 53
 RDG53E0042 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างครอบครัวพอเพียงและพึ่งตนเองของชุมชนบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 วรินทร์ธร โตพันธ์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0041 รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูผักหวานและอาหารป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 ชัยทวี บุบผา
1 ส.ค. 53
 RDG53E0040 รูปแบบการฟื้นฟูภาษาไทเลยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 พัชรินทร์ ดวงศรี
1 ส.ค. 53
 RDG53E0039 ศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 บุญเกิด กองสุข
1 ส.ค. 53
 RDG53E0038 กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดองค์ความรู้พื้นบ้านผ่านใบลานเขมร กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 ชัยมงคล เฉลิมสุขจิตศรี
1 ส.ค. 53
 RDG53E0037 สังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำห้วยเสนงเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะจากฐานชุมชนสู่การปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน
 ดารารัตน์ กัณทะวงศ์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0036 กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในต้นน้ำคู้ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 แสวง ดาปะ
1 ส.ค. 53
 RDG53E0035 ศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทางสังคมของชุมชนบ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 สนิกถา พงษ์เสน่ห์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0034 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 วันพิชิต ศรีสุข
1 ส.ค. 53
 RDG53E0033 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูป่าเขากระทูนเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรป่าของชุมชนชายแดนไทย - กัมพูชาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 พรมมา วงล์นิลยอง
1 ส.ค. 53
 RDG53E0032 ศึกษาแนวทางการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนระดับเครือข่ายในการจัดการป่าดงใหญ่อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนติดป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 สงวน จันทร์สูรย์
1 ส.ค. 53
 RDG53E0031 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 สุชาต กิติคุณ
1 ก.ค. 53
 RDG53E0030 ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ กศน.ฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ชนกพร จุฑาสงฆ์
1 ก.ค. 53
 RDG53E0029 รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมบนฐานศักยภาพและชุมชน ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 มนฑกานต์ อันสีแก้ว
1 ก.ค. 53
 RDG53E0028 การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กิจติมา มูลยาพอ
1 ก.ค. 53
 RDG53E0027 กระบวนการรื้อฟื้น - สร้างใหม่กลุ่มทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนป่าโคกหินลาด บ้านหนองคู ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 เดชอนันต์ พิลาแดง
1 ก.ค. 53
 RDG53E0026 รูปแบบการจัดการปัญหาหนี้สินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโนนทัน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 บุญช่วง มีทา
1 ก.ค. 53
 RDG53E0025 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง กรณีศึกษา : ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 นรรถฐิยา ผลขาว
1 ก.ค. 53
 RDG53E0024 รูปแบบการผลิตข้าวไร่ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ภู กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองจาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 มาลี สุปันตี
1 ก.ค. 53
 RDG53E0023 รูปแบบการพัฒนาและจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านคุณภาพเพื่อการขยายผล โดยการมีส่วนร่วม
 อุบล อยู่หว้า
1 ก.ค. 53
 RDG53E0022 ศึกษารูปแบบระบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น ตำบลหัวงัว ตำบลยางตลาด และตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทรงเดช ก้อนวิมล
1 ก.ค. 53
 RDG53E0021 การศึกษาชุดความรู้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาครัฐในเขตภาคอีสานตอนกลาง
 อารีรัตน์  กิตติศิริ
1 ก.ค. 53
 RDG53E0020 "นิทานพื้นบ้าน" การฟื้นฟูทุนทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาบ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 มณีรัตน์ จันทลักษณ์
1 ก.ค. 53
 RDG53E0019 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ครรชิต จักรสาร
1 ก.ค. 53
 RDG53E0018 การศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหว้าน ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 ถนอม อำเคน
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0017 รูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดของเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 อภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0016 รูปแบบการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการป่าต้นน้ำป่าสัก กรณีศึกษา : บ้านตาดเสี้ยว และบ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะที่ 2
 ดำรงศักดิ์ มะโนแก้ว
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0015 ศึกษารูปแบบในการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดหนี้สินของชาวนา กรณีศึกษาเครือข่ายข้าวคุณธรรมจังหวัดยโสธร
 กล้วย ดวงคำ
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0014 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 จำรูญ นาคนวล
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0013 รูปแบบการจัดการน้ำห้วยตึ๊กชูเพื่อการผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านโคกใหญ่-โคกสามัคคี ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 จิระศักดิ์ ทองแย้ม
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0012 ศึกษารูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาชะโดในอ่างน้ำพาน (ห้วยหลวงตอนปลาย) กรณีศึกษาบ้านไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 ฉลอง เกษนัส
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0011 รูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านผาชัน และชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 สมาน แก่นพันธ์
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0010 รูปแบบการอนุรักษ์และจัดการกุ้งฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 อาคม ภาพประกอบ
1 มิ.ย. 53
 RDG53E0009 การฟื้นฟูวิถีชุมชนประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 สกุลเทพ หยาดทองคำ
1 มิ.ย. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 18 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>