สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG53E0008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องชุมชนบ้านโนนคำแก้ว ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 ดลฤดี จันทร์แก้ว
1 พ.ค. 53
 RDG53E0007 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท กรณีศึกษา : บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 ชุติมา จันทรมณี
1 พ.ค. 53
 RDG53E0006 ศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 ชาญวิทย์ ทองนาค
1 ก.พ. 53
 RDG53E0005 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย จังหวัดอุบลราชธานี
 ศิริวิมล สายเวช
1 ม.ค. 53
 RDG53E0004 การฟื้นฟูภูมิปัญญางานทองโบราณเมืองอุบลสู่การพัฒนารูปแบบงานทองร่วมสมัยอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 เจตน์ เหล่าวีระกุล
1 ม.ค. 53
 RDG53E0003 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนศิลปะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเขียนภาพผะเหวดโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
 จงจิตร โทนุการ
1 ม.ค. 53
 RDG53E0002 การศึกษาวิถีชีวิตและการฟื้นฟูแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในระดับครอบครัว บ้านห้วยสะแบก ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 สะอาด ถิระโคตร
1 ม.ค. 53
 RDG53E0001 ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนบ้านสันติสุข ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ศิลป์ธนูศักดิ์ ศรีมันตะ
1 ม.ค. 53
 RDG52S0041 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีปาเซปูเต๊ะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 ซายูตี เจ๊ะเงาะ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0040 การส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณลักษณะของโรงเรียนมัรกัซลูเฆาะอัลกรุอานพงสตา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 อิสมาแอ สาเมาะ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0039 แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 มูหามะสุกรี มะสะนิง
1 ก.ย. 52
 RDG52S0038 การส่งเสริมการอ่านอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีของศูนย์และโรงเรียนสอนอัล-กุรอาน จังหวัดปัตตานี
 สุนทร ปิยะวสันต์
1 ก.ย. 52
 RDG52S0037 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้
 บำเพ็ญ เขียวหวาน
1 ก.ย. 52
 RDG52S0036 แนวทางการใช้บทเรียนและการพัฒนาหน่วยงานการเรียนรู้สำหรับการสอนอ่านอัลกุรอาน การท่องจำ และการตัฟซีรของศูนย์กีรออาตีมัสยิดตะลุบัน อำเภออสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 มามุ สาและ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0035 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มคนไทดำบ้านไทรงามและบ้านทับชันสามัคคี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับกลุ่มเยาวชน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เสรี นาคสัมพันธ์
1 ก.ย. 52
 RDG52S0034 แนวทางพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนท่าชนะอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานทรัพยากรในชุมชน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
1 ก.ย. 52
 RDG52S0033 รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สุคนธ์ทิพย์ รักษ์แก้ว
1 ก.ย. 52
 RDG52S0032 แนวทางการบริหารจัดการตลาดลองกองโดยวิสาหกิจชุมชนยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 สัญญา อาบูบากา
1 ก.ย. 52
 RDG52S0031 แนวทางการจัดการศึกษาตาดีกาอัล - ฟาลาฮฺ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล และชุนชนบ้านบือราแง ตำบลลูโบ๊ะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 สะสือรี วาลี
1 ก.ย. 52
 RDG52S0030 การฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองจำไหร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
 สมศักดิ์ ศรีสุข
1 ส.ค. 52
 RDG52S0029 รูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกลุ่มสตรีหม้าย (ชอแม) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านรอตันบาตู
 อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0028 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสมผสานโดยวิสาหกิจชุมชนยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 ชาญศักดิ์ หะมีมามะ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0027 "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลามของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล"
 หุดดีน  อุสมา
1 ส.ค. 52
 RDG52S0026 แนวการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหายากในเขตอ่าวปัตตานี
 มะรอบี เจ๊ะมะ
1 ก.ย. 52
 RDG52S0025 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านโตนกลอย เพื่อแสวงหาตลาด
 กาญจนา ดาวเรือง
1 ก.ค. 52
 RDG52S0024 แนวทางการจัดการฟื้นฟูคลอง 3 สายและการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อกุ้ง ชุมชนบ้านห้วย ม.4 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 มาโนช ดิษฐเดช
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0023 แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน บ้านครามล่าง ม.2 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี
 สง่า ทองศรี
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0022 แนวทางการใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งร้างและการฟื้นฟูป่าชายเลนบางโสม ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี
 ประจวบ สุขเรือง
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0021 แนวทางการใช้ประโยชน์จากขี้เลนบ่อกุ้งโดยชุมชนบ้านพอด หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นิภา เนื้อทอง
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0020 แนวทางการเพิ่มปริมาณกุ้งเคย เพื่อการทำกะปิของชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สมาพร ลิมปนันทพงศ์
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0019 แนวทางการสร้างสิทธิในพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านแหลมทวด ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี
 สุทธิชัย สุทธิรักษ์
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0018 การศึกษาและพัฒนาองค์กรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ระยะที่ 1
 จิตศักดิ์  พุฒจร
1 ก.ค. 52
 RDG52S0017 แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาสาสมัครกาแลตาแปกับหน่วยงานและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะบริเวณเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 มูฮามัดดือราฟี   สะมะแอ
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0016 "แนวทางบริหารจัดการ กลุ่มผลิตซอเกาะห์บ้านฮูมอลานัส ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส"
 มะรอเซะ   อาแวร์
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0015 การทดลองใช้หลักสูตร กีรออาตีย์ของสถาบันศึกษาปอเนาะอะมานะตุรเราะห์มานกับชุมชนบ้านตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ไพศาล  ยูโซ๊ะ
1 มิ.ย. 52
 RDG52S0014 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ของชุมชนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กะหรีม ดำฤทธิ์
1 ส.ค. 52
 RDG52S0013 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกพยอม หมู่ที่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 บูกาก ขุนรายา
1 เม.ย. 52
 RDG52S0012 ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านบุโบย
 ไมมูน๊ะ สาเบต
1 เม.ย. 52
 RDG52S0011 อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมดีเกฮูลูของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
 ตายูดิน  อุสมาน
1 เม.ย. 52
 RDG52S0010 แนวทางการอนุรักษ์และสืบค้นคุณค่าผลหลุมพี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน และครูโรงเรียนบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 เรชา ชูสุวรรณ
1 ก.พ. 52
 RDG52S0009 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผลหลุมพีของชุมชนบ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 นิอาลี นิมุ
1 ก.พ. 52
 RDG52S0008 ศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยนำหมักชีวภาพจากวัสถุดิบท้องถิ่นที่เหมาะสมในนาข้าว สวนผลไม้ และสวนยางพาราโดยชุมชนบ้านบือราแง หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 การีมา สะบูดิง
1 ก.พ. 52
 RDG52S0007 กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ เพื่อความมั่นคงและนำไปสู่กระบวนการพึ่งพาตนเองโดดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก
 ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
1 ธ.ค. 51
 RDG52S0006 แนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของโรงเรียนไทรงาม ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริญญา สุพรรณรัตน์
1 ธ.ค. 51
 RDG52S0005 ศึกษาวิธีการพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยของนักเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จ.สตูล
 ชะอุ่ม พิศาลสินธุ์
1 ธ.ค. 51
 RDG52S0004 ศึกษาศักยภาพและทดลองเพาะเลี้ยงปลากะพงและปลาเก๋าบริเวณชายฝั่งอ่าวในบ้านกูบู หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ระซะ กาเดร์
1 ธ.ค. 51
 RDG52S0003 การศึกษาและการเคลื่อนไหวทำนาแบบชีวภาพของกลุ่มชาวนาตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประภาส สุขยืน
1 ธ.ค. 51
 RDG52S0002 วินิจฉัยโรคโดยการวิเคราะห์จากม่านตา (Iridology) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพการแพทย์ทางเลือกด้วยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน ตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 1
 ปรีดี โต๊ะฮาเมะ
1 พ.ย. 51
 RDG52S0001 สัมมนาเรื่อง วิถีชุมชนบนเส้นทางงานวิจัยท้องถิ่น
 มานพ ช่วยอินทร์
1 พ.ย. 51
 RDG52N0048 การพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน : Model เพื่อการปรับใช้และขยายผล
 อรุณี เวียงแสง
1 ก.ย. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 19 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>