สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57N0030 กลไกการบริหารจัดการระบบท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 พงษ์ศักดิ์ วนาลัยนิเวศน์
1 ก.ย. 57
 RDG57N0029 การใช้กระบวนการของผู้มีส่วนได้เสียในการ แก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ของชุมชนบ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 สวย  ปันแก้ว
1 ก.ย. 57
 RDG57N0028 แนวทางการเพิ่มผลิตข้าวไร่ของชุมชนลัวะบ้านห้วยขวากโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 อนุรักษ์  อุ่นถิ่น
1 ก.ย. 57
 RDG57N0027 การพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของชุมชนบ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 กำพล  ชิณะวงค์
1 ก.ย. 57
 RDG57N0026 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบประปาภูเขาของชุมชนลัวะบ้านนากึ๋น ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 ทนุศักดิ์  อุดเต็น
1 ก.ย. 57
 RDG57N0025 การผลิตชุดความรู้ในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ขยายผล
 เพียร  แต้มดี
1 ส.ค. 57
 RDG57N0024 การศึกษาคุณค่าความหมายของประวัติศาสตร์ชุมชนและวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ดำริห์ สุวรรณสุระ
1 ก.ย. 57
 RDG57N0023 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเครื่องเงินใจงามพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 ธีรนาถ น้อยแสง
1 ก.ย. 57
 RDG57N0022 สุขภาพดีด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ระบบการผลิตการเกษตรทางเลือกของชุมชนบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 สวัส ไชยวรรณ์
1 ก.ย. 57
 RDG57N0021 การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการลดต้นทุนการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่
 ทองดี  อินต๊ะ
1 ก.ย. 57
 RDG57N0020 การฟื้นฟูระบบการผลิตโดยวิถีพุทธธรรมของเกษตรกรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 มนัส กายาเมา
1 ก.ย. 57
 RDG57N0019 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 มานพ ภัคเนียรนาท
1 ก.ย. 57
 RDG57N0018 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 พยอม  วงค์ไชยา
1 ก.ย. 57
 RDG57N0017 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 สิงห์ วุฒิชมภู
1 ก.ย. 57
 RDG57N0016 การศึกษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมตามเส้นทางถนนพระร่วงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายชุมชนเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 สุปรีย์ อ่อนละมูล
1 ก.ย. 57
 RDG57N0015 การศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านตำบลศรีสัชนาลัย โดยเครือข่ายชุมชนศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
 สมนึก สุกอร่าม
1 ก.ย. 57
 RDG57N0014 การศึกษาแนวทางการการผลิตและการตลาดกระเทียมคุณภาพเพื่อรองรับการเปิด AEC บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 กรรณิกา ปัญญา
1 ก.ย. 57
 RDG57N0013 การสร้างทางเลือกในการผลิตและตลาดพืชอินทรีย์ที่หลากหลายเพื่อทดแทนการปลูกกะหล่ำปลีของเกษตรกรบ้านแม่ลิดป่าเห้ว ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ยุพา  ยอดเมตตา
1 ก.ย. 57
 RDG57N0012 การศึกษาแนวทางการจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วรวิทย์ คีรีเกิดเกียรติ
1 ก.ย. 57
 RDG57N0011 แนวทางการจัดการผลผลิตยางพาราของกลุ่มเกษตรกร ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 อุดม อมยิ้ม
1 ส.ค. 57
 RDG57N0010 การจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายความร่วมมือ
 ปั๋นแก้ว  ตะติยา
1 ส.ค. 57
 RDG57N0009 การพัฒนาการบริหารจัดการถนนคนเดินสันกำแพงที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 รัชนี  เสาร์แก้ว
1 ก.ค. 57
 RDG57N0008 ศึกษาแนวทางการจัดการอาหารด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอโดยแกนนำเยาวชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชน บ้านห้วยกระต่าย และบ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อำภา  ธวัชวิฑูรย์
1 ส.ค. 57
 RDG57N0007 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 เจรนัยน์ ทรายเขียว
1 พ.ค. 57
 RDG57N0006 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอยแขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 สุเวช สุภาษิต
1 พ.ค. 57
 RDG57N0005 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลัวะบ้านถิ่นไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 ดวงพร  ทนดี
1 มิ.ย. 57
 RDG57N0004 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 อำภรณ์ ช่างเกวียน
1 มิ.ย. 57
 RDG57N0003 การจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนกลไกทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2557 – 2560
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ต.ค. 56
 RDG57N0002 การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 4
 ชีวัน ขันธรรม
1 ต.ค. 56
 RDG57N0001 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2557
 วาลิกา โพธิ์หิรัญ
1 ต.ค. 56
 RDG57M0020 แนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตของคนพิการเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 สิงห์คำ มณีจันสุข
1 ก.ย. 57
 RDG57M0019 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 ทัศนีย์ ผลเศรษฐี
1 ส.ค. 57
 RDG57M0018 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นปลัง ผ่านการเรียนการสอนในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 บุญชัย  แสงเพชรวรกุล
1 ก.ย. 57
 RDG57M0017 ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นขมุเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านห้วยเอียน ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 คตนานต์  เรือนเทอม
1 ก.ย. 57
 RDG57M0016 การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 เพ็ญจิรา  คันธวงศ์
1 ก.ย. 57
 RDG57M0015 ฟื้นฟูภาษาแสกสู่เยาวชน : ร้องเล่นเต้นรำไทแสก ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
 จวง ก้อนกั้น
1 ก.ย. 57
 RDG57M0014 ฟื้นฟู เลอซอมแ’ล เลอเวือะ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 ประพันธ์ จันทร์ยวง
1 ก.ย. 57
 RDG57M0013 การมีส่วนร่วมของชาวปะหล่อง บ้านปางแดง ตำบลทุ่งหลุก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการหาทางออกจากการไร้สิทธิที่ดินทำกิน
 คำ  นายนวล
1 เม.ย. 57
 RDG57M0012 ศึกษาปัญหาและรูปแบบการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 ไมตรี  จงไกรจักร์
1 เม.ย. 57
 RDG57M0011 สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล บ้านราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 สนิท แซ่ชั่ว
1 เม.ย. 57
 RDG57M0010 ศึกษารูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมโดยชุมชนเป็นแกนหลักของชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 สนชัย  ฤทธิชัย
1 เม.ย. 57
 RDG57M0009 ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินหลังสถานการณ์ภัยพิบัติสึนามิของชุมชนบ้านทับยาง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 ทัศนา นาเวศน์
1 เม.ย. 57
 RDG57M0008 ศึกษาการเข้าถึงสิทธิในที่ดินต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการสร้างความมั่นคงของชุมชนลับแล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 พงษ์ศักดิ์ สายวรรณ์
1 เม.ย. 57
 RDG57M0007 การจัดกระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง ชุมชนหาดสวนสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 สุอำพร อุตรา
1 เม.ย. 57
 RDG57M0006 การจัดการระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองดำเนินสะดวกในพื้นที่ โซน 6
 อาคม จันทรกูล
1 มี.ค. 57
 RDG57M0005 การบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรที่เกื้อกูลระบบนิเวศคลองดำเนินสะดวกในพื้นที่โซน 5
 ฐาปนพงศ์ จิตรสาคร
1 มี.ค. 57
 RDG57M0004 การจัดการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองดำเนินสะดวกในพื้นที่ โซน 4
 ปิยะพันธ์  รุ่งเรือง
1 มี.ค. 57
 RDG57M0003 การจัดการฟาร์มเกษตรและฟาร์มโคนมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 3
 สงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
1 มี.ค. 57
 RDG57M0002 การจัดการคลองเพื่อสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในคลองดำเนินสะดวกในพื้นที่โซนที่ 2
 วิญญา สอยเหลือง
1 มี.ค. 57
 RDG57M0001 การจัดการสวนเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 1
 พิพัฒน์ รุ่งกานต์วิวัฒน์
1 มี.ค. 57

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 2 / 67
 <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>