สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52N0047 การพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ความเป็นวิชาการ
 พจนา สวนศรี
1 ก.ย. 52
 RDG52N0046 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุของชุมชนตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะที่ 1
 วิโรจน์ เขียวตื้ออินทร์
1 ก.ย. 52
 RDG52N0045 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย พี่เลี้ยง Node และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
 พจนา สวนศรี
1 ส.ค. 52
 RDG52N0044 การลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองด้วยแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกรบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 กรรณิการ์ มัฆวาล
1 ส.ค. 52
 RDG52N0043 รูปแบบและกลไกการตลาดของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 ปณต ประคองทรัพย์
1 ส.ค. 52
 RDG52N0042 แนวทางการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะที่ 1
 นำชาติ จันทร์ดี
1 ส.ค. 52
 RDG52N0041 การศึกษารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ
 ยิ่งยศ หวังวนวัฒน์
1 ส.ค. 52
 RDG52N0040 การบริหารจัดการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมบ้านท่ากลาง-ท่าใต้ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 มนต์เทียน วังหล่อ
1 ส.ค. 52
 RDG52N0039 การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ในจังหวัดลำปางผ่านเครื่องมือ Social Mapping
 ชัย วงศ์ตระกูล
1 ส.ค. 52
 RDG52N0038 กระบวนการเรียนรู้พิธีกรรมผีปู่ย่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
 ธวัชชัย กันทะวันนา
1 ส.ค. 52
 RDG52N0037 แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าห้วยตองสาดตามแนวพระราชดำริของชุมชนบ้านวังธาร เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะที่ 1
 จีราภา  คำปินคำ
1 ส.ค. 52
 RDG52N0036 แนวทางการเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง
 นรากรณ์ คำลือ
1 ส.ค. 52
 RDG52N0035 แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตในการปลูกยางพาราที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 บุษบา อารีย์
1 เม.ย. 52
 RDG52N0034 ารลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่คลองละวาน อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
 ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
1 มี.ค. 52
 RDG52N0033 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 ประยูรศักดิ์ บัวเทศ
1 มี.ค. 52
 RDG52N0032 ข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์หลังนากับการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
 ยุทธศักดิ์ ยืนน้อย
1 ม.ค. 52
 RDG52N0031 การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะที่ 1
 ทวีชัย แซ่ลี
1 มี.ค. 52
 RDG52N0030 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมทั้ง 4 หย่อมบ้านของชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
 เดชา เตมิยะ
1 มี.ค. 52
 RDG52N0029 แนวทางประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 ประยงค์ บุญไทย
1 มี.ค. 52
 RDG52N0028 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลป่าสักอย่างมีส่วนร่วม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
 อรวรรณ ขาวสัก
1 ก.พ. 52
 RDG52N0027 แนวทางการพัฒนาการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 นเรศ วงค์คม
1 ม.ค. 52
 RDG52N0026 การฟื้นฟูอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนบ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 อัษนัย  กางมูล
1 ม.ค. 52
 RDG52N0025 การเสริมสร้างศักยภาพบทบาทครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือการปรับเปลี่ยนอัตมโนทัศน์ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 ลัดดาวัลย์ หล้าบุญมา
1 ม.ค. 52
 RDG52N0024 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สยามล เพียรงาน
1 ม.ค. 52
 RDG52N0023 รูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำว้า อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 อิสรภาพ มาเรือน
1 ก.พ. 52
 RDG52N0022 การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนลุ่มน้ำดอยสามหมื่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 อิสระ ศิริไสยาสน์
1 ก.พ. 52
 RDG52N0021 รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะที่ 2
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ม.ค. 52
 RDG52N0020 การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย กลไกพี่เลี้ยง และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2/2
 พจนา สวนศรี
1 ม.ค. 52
 RDG52N0019 เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ระยะที่ 2
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 ม.ค. 52
 RDG52N0018 กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักที่นำไปสู่การยกระดับฐานเศรษฐกิจครัวเรือนกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 จำรัส วงษา
1 ก.พ. 52
 RDG52N0017 การนำภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
 จันจิรา ทิพย์วงค์
1 พ.ย. 51
 RDG52N0016 แนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนการทำนาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 วนัสพงษ์ ใจอินผล
1 พ.ย. 51
 RDG52N0015 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องป่าไม้ลุ่มแม่น้ำงาว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 จีรารัตน์ แก้วบุญเรือง
1 พ.ย. 51
 RDG52N0014 การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้ำแม่ทา จ.ลำพูน
 ศศิประภา แถวถาทำ
1 พ.ย. 51
 RDG52N0013 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหน่วยผักพื้นบ้านลุ่มน้ำแม่ตาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 สมบูรณ์ ไชยเชียงของ
1 พ.ย. 51
 RDG52N0012 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจำ หมู่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
1 พ.ย. 51
 RDG52N0011 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ สืบทอด อักษรคำเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 ปวีณา ชุ่มเบี้ย
1 พ.ย. 51
 RDG52N0010 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติดของเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 รัศมี บัวบาน
1 พ.ย. 51
 RDG52N0009 การบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
1 พ.ย. 51
 RDG52N0008 การบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและตารางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 หนุ่ม สมบุญลาภ
1 พ.ย. 51
 RDG52N0007 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 พัทธมน เอี่ยมสุองค์
1 พ.ย. 51
 RDG52N0006 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกลุ่มเกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 กฤษฎา อารีประเสริฐสุข
1 ธ.ค. 51
 RDG52N0005 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือและการปรับใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ประเสริฐ เตมีซิว
1 ธ.ค. 51
 RDG52N0004 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 เซ็ง แซ่ลี
1 พ.ย. 51
 RDG52N0003 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สวัสดิ์ โสตฺถิโก
1 พ.ย. 51
 RDG52N0002 รูปแบบการปลูกพืชเพื่อการพึ่งตนเองอย่างครบวงจรของชุมชนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประสิทธิ์ ประทุมศรี
1 ต.ค. 51
 RDG52N0001 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในชุมชน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 สมยศ รู้ชั้น
1 ต.ค. 51
 RDG52M0046 รูปแบบการปรับตัวของชาวสวนผลไม้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทางเลือกในการทำสวนผลไม้อย่างยั่งยืน ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 ขจรศักดิ์ อัมพรมหา
1 ก.ย. 52
 RDG52M0045 สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อบูรณาการกิจกรรมผู้สูงอายุของภาคีหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม
 อุษา เทียนทอง
1 ก.ย. 52
 RDG52M0044 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนบางเลียบ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 ประพัทธ์ ปทุมรัตน์วรกุล
1 ก.ย. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 20 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>