สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52M0043 แนวทางการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนมัสยิดอิสลามวัฒนา ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 ดวงใจ ลายพิกุล
1 ก.ย. 52
 RDG52M0042 แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชุมชนบ้านปากลัด ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 กานต์ โตบุญมี
1 ก.ย. 52
 RDG52M0041 รูปแบบการจัดการป่าในเมืองเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนย่อยที่ 17 คลองนางชิง ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
 ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์
1 ก.ย. 52
 RDG52M0040 รูปแบบการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยและชุมชนบ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 สนอง คล้ำฉิม
1 ก.ย. 52
 RDG52M0039 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ทองพิทักษ์ ยันจัตุรัส
1 ก.ย. 52
 RDG52M0038 แนวทางพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 กัญญาภัคร์ อาจหาญ
1 ก.ย. 52
 RDG52M0037 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาชองแบบบูรณาการของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 ประวีร์ บรรจงการ
1 ก.ย. 52
 RDG52M0036 กระบวนการและแบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และแนวทางในการช่วยเหลือด้วยภาษาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ศิริพร หมั่นงาน
1 ก.ย. 52
 RDG52M0035 แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาญัฮกุรของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ภุชชงค์ บุกสันเทียะ
1 ก.ย. 52
 RDG52M0034 แนวทางการสืบทอดภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันของชาวเขมรถิ่นไทย กูย และลาว ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 สนิท พองนวล
1 ก.ย. 52
 RDG52M0033 การปรับใช้ภูมิปัญญา "ลือกาเวาะ" ในการดูแลรักษาพื้นที่หาอยู่หากินของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 ส่วยจีโหม่ง สังขวิมล
1 ก.ย. 52
 RDG52M0032 การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนชาวนาในพื้นที่ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 สนั่น เวียงขำ
1 ก.ย. 52
 RDG52M0031 รูปแบบในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 กรองทอง จุลิรัชนีกร
1 ก.ย. 52
 RDG52M0030 รูปแบบการอนุรักษ์ปูแสมอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชำรากและชุมชนใกล้เคียง อ.เมือง จ.ตราด
 กุญชร รัตนเศียร
1 ก.ย. 52
 RDG52M0029 แนวทางการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดราชบุรี
 ทศพล แก้วทิมา
1 ก.ย. 52
 RDG52M0028 กระบวนการคืน "อึ่งปากขวด" สู่ระบบนิเวศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองถากลาน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 ทศพล บุญธรรม
1 ก.ย. 52
 RDG52M0027 แนวทางการจัดการหนี้สินชุมชนบ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 อุดร รุจิเทศ
1 ก.ย. 52
 RDG52M0026 แนวทางการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาน้อยเพื่อการอนุรักษ์สืบทอดสู่รุ่นเด็กและเยาวชน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 สมจิตร์ สวนแก้ว
1 ก.ย. 52
 RDG52M0025 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านเขาขี้ฝอย ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีให้มีทักษะการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ระยะที่ 1
 แสงอุทัย พรสอน
1 ก.ค. 52
 RDG52M0024 แนวทางสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
 อภิชาต ลือสกล
1 ก.ค. 52
 RDG52M0023 แนวทางการจัดการหนี้สินกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 1
 สนั่น เชิงผึ้ง
1 ก.ย. 52
 RDG52M0022 ระบบการทำนาข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ชุมชนบ้านสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 1
 นิจ อภิรักษ์ชัยพร
1 ก.ย. 52
 RDG52M0021 ดนตรีในวิถีชีวิตของชาวอูรักลาโวย บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 พนัง ปานช่วย
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0020 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
 อันน์วิดา ปัฐฐมานันท์
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0019 การอนุรักษ์ภาษามอญผ่านการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดราชบุรี
 เตรียมชัย อุทัยวัฒน์
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0018 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต.ดอนหญ้านางโดยความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เด็กดอน..เด็กดี) ระยะที่ 2
 สุรกิจ สุวรรณแกม
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0017 แนวทางการพัฒนาป่าชายเลนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 อภิเดช บุญล้อม
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0016 แนวทางการพลิกฟื้นภาษากะซองเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 สันติ เกตุถึก
1 มิ.ย. 52
 RDG52M0015 แนวทางการขยายผลความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ระยะที่ 1
 มยุรี ถาวรพัฒน์
1 เม.ย. 52
 RDG52M0014 ศึกษาแนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 อุบล ทองกันยา
1 พ.ค. 52
 RDG52M0013 ศึกษากระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านหุบกระท้อนที่เหมาะสม ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 สายพิณ มีหรอ
1 พ.ค. 52
 RDG52M0012 ศึกษากระบวนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลอินทร์บุรีและชุมชนในเขตอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 บุษริน เพ็งบุญ
1 พ.ค. 52
 RDG52M0011 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 บุญจันทร์ ดากลาง
1 พ.ค. 52
 RDG52M0010 การศึกษาแนวทางฟื้นคืนโรงเรียนระดับประถมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนบ้านดอน ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 สมบัติ สุขคีรี
1 พ.ค. 52
 RDG52M0009 ศึกษาแนวทางการทำงานของ อสม.ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
 กนกวรรณ บุปผา
1 เม.ย. 52
 RDG52M0008 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 สมใจ มณี
1 เม.ย. 52
 RDG52M0007 ศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Reserch-Based Learning:RBL)
 ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
1 ม.ค. 52
 RDG52M0006 แนวทางการฟื้นฟูภาษาไทดำ โดยการพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทดำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
 เพชรตะบอง ไพศูนย์
1 พ.ค. 52
 RDG52M0005 การสร้างและการเลือกใช้อัตลักษณ์ของชาวละว้า (ละเวือะ) ที่เข้ามาทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาชาวละว้าบ้านเฮาะ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 ลลิตา ฉัตรมงคล
1 เม.ย. 52
 RDG52M0004 การศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมท่าแคลง จ.จันทบุรี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและผู้ปกครอง
 เสนอ นวมกระโทก
1 ก.พ. 52
 RDG52M0003 การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดฟางของเกษตรกร ตำบลตะพง จังหวัดระยอง
 ปทิตตา สถาปนาภัทร์
1 ม.ค. 52
 RDG52M0002 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทำสวนผลไม้ของเกษตรกร กรณีศึกษาบ้านบ่อหิน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
 เลิศฤทธิ์ ทรัพย์เฉลิม
1 ม.ค. 52
 RDG52M0001 ศึกษาความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู เพื่อหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ระบบเกษตรชีวภาพ ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 มณีนุช  ทิพย์ชิต
1 ม.ค. 52
 RDG52E0059 การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกบ๋าใหญ่เพื่อหารูปแบบการแก้ปัญหาป่าโคกบ๋าใหญ่อย่างยั่งยืน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 อุทัย บางเหลือ
1 ก.ย. 52
 RDG52E0058 การพัฒนาชุมชนน่าอยู่แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : วัดป่าลาดคำกับชุมชนชัยมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 สุพรรณ สืบสิงห์
1 ก.ย. 52
 RDG52E0057 ศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยสู่การเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู
 วรางคณา อินทโลหิต
1 ก.ย. 52
 RDG52E0056 แนวทางการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วมชุมชนท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 ไพโรจน์ วิจิตรจันทร์
1 ก.ย. 52
 RDG52E0055 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ก.ย. 52
 RDG52E0054 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้
 อำคา แสงงาม
1 ก.ย. 52
 RDG52E0053 รูปแบบการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารบ้านป่าตอง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 บุญส่ง คำจันวงษ์
1 ก.ย. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 21 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>