สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52E0052 การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 สายัญ พันธ์สมบูรณ์
1 ก.ย. 52
 RDG52E0051 การสร้างทางเลือกของแรงงานท้องถิ่นด้วยระบบเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 ทองม้วน โลกาวี
1 ก.ย. 52
 RDG52E0050 แนวทางการลดหนี้สินเพื่อสร้างสุขภาวะของชุมชนบ้านดอนหันและบ้านดอนหันพัฒนา ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 แจ่มจันทร์ รีละชาติ
1 ก.ย. 52
 RDG52E0049 การศึกษาประวัติศาสตร์คนผู้ไทเพื่อสร้างคุณค่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโพน ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 นิพนธ์ อิงภู
1 ก.ย. 52
 RDG52E0048 แนวทางสร้างและพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้อย่างมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ไพจิตร วสันตเสนานนท์
1 ก.ย. 52
 RDG52E0047 รูปแบบการฟื้นฟูและส่งเสริมการบริโภคพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับคนในชุมชนบ้านโนนทรายงาม ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ชมพูนุช อ่างทอง
1 ก.ค. 52
 RDG52E0046 แนวทางส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปเพื่อลดภาวะการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพ็ญภักดิ์ ผดุงจิต
1 ก.ค. 52
 RDG52E0045 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย กรณีบ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์
 พุทธา พาสมบูรณ์
1 ก.ค. 52
 RDG52E0044 การศึกษาและฟื้นฟูองค์ความรู้การกรอง (จักสาน) เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนสังแก ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 ไพรัตน์ จันทร์ชื่น
1 ก.ค. 52
 RDG52E0043 ศึกษาองค์ความรู้และระบบนิเวศพื้นบ้านในป่าชุมชนเขาโต๊ะเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศต้นน้ำในพื้นที่พนมด็องแร็ก :กรณี บ้านเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 อุบลรัตน์  งาตา
1 ก.ค. 52
 RDG52E0042 การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านเขมร เพื่อจัดการเรียนรู้ในชุมชนบ้านแสรโอ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ที เรืองชาญ
1 ก.ค. 52
 RDG52E0041 สืบสานองค์ความรู้เรื่องกระแบร็ย(ควาย) เพื่อนำปรับใช้ในชุมชนบ้านปันรัว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 นิพนธ์ คิดนุนาม
1 ก.ค. 52
 RDG52E0040 กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจายในการฟื้นฟูและจัดการลำน้ำโพงตอนล่างเพื่อสร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชนบ้านโคกพระเจ้าและบ้านโนนรัง ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 กิตติพร อยู่เย็น
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0039 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ชัยกิตติ โสภาศรี
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0038 งานบุญต้นแบบชุมชนบ้านโนนสงวน ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 วิชัย คลังกลาง
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0037 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทเด็กและเยาวชน ของภาคีชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 สาคร สังวงศ์
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0036 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีของชาวนาในเขตเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ทวีศักดิ์ เพชรเสถียร
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0035 ศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
 อู๊ต โยหาเคน
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0034 ศึกษารูปแบบการลดค่าใช้จ่ายในงานศพและบุญแจกข้าว กรณีศึกษา ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 สมยศ วิปัสสา
1 มิ.ย. 52
 RDG52E0033 การพัฒนารูปแบบกฐินปลอดเหล้าในจังหวัดเลย
 สิทธิกร อ้วนศิริ
1 พ.ค. 52
 RDG52E0032 การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน บ้านห้วยลาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 จีระศักดิ์ ตรีเดช
1 พ.ค. 52
 RDG52E0031 ศึกษาการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนบ้านระกา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ดาวรุ่ง แซ่โค้ว
1 พ.ค. 52
 RDG52E0030 ศึกษากลุ่มเยาวชนกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์กวย (ส่วย) : กรณีศึกษา ชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี บ้านตาตาและบ้านซำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์
1 พ.ค. 52
 RDG52E0029 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาหนี้สินของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผ.ร.ท.) บ้านกันทรอมใต้ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 ศิลชัย เลิศศรี
1 พ.ค. 52
 RDG52E0028 ศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าสาธารณะโคกสูงเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 บุญเรือง สีดี
1 พ.ค. 52
 RDG52E0027 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไหมของชาติพันธุ์ไทยเขมรในชุมชนบ้านคร้อจากคนรุ่นก่อนสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 ธนัญญา ฉลาด
1 พ.ค. 52
 RDG52E0026 การศึกษาปัญหาหนี้สินและรูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน บ้านโคกพระ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 ชินวัตร จันทร์หอม
1 พ.ค. 52
 RDG52E0025 การศึกษาผลกระทบการทำเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านโคกก่ง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 ขันธนรมย์ ดำเหลือ
1 พ.ค. 52
 RDG52E0024 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและชุมชนบ้านดอนเขือง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 ภัทรวรรณ จันทร์ศิริ
1 เม.ย. 52
 RDG52E0023 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองแปนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีโรงเรียนบ้านหนองแปน ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 ไพฑูรย์ สุขสะเกษ
1 พ.ค. 52
 RDG52E0022 ศึกษาต้นทุนชีวิตฟื้นเศรษฐกิจระดับครอบครัว ของชุมชนบ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 สุเมธ เทียนอบ
1 พ.ค. 52
 RDG52E0021 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและโรงเรียนบ้านโนนจิก กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 บรรณเพ็ญ เครือประสาร
1 พ.ค. 52
 RDG52E0020 รูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้ยางนาอย่างเหมาะสมโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านห้วยยาง บ้านหนองฮี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 พิษณุสุทธ สุทธการ
1 พ.ค. 52
 RDG52E0019 คืนกบสู่ธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนบ้านโนนยางและบ้านดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ไฉน ผลดี
1 พ.ค. 52
 RDG52E0018 การอนุรักษ์และสร้างมูลค่าต้นกระเจียวห้วยหมากเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน กรณีศึกษา : บ้านห้วยหมาก ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 นิวัฒน์ สุนิพันธ์
1 พ.ค. 52
 RDG52E0017 รูปแบบการจัดการลุ่มน้ำห้วยแซะที่เหมาะสมของชุมชน ตำบลหนามแท่ง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 ศิรสิทธิ์ จรูญศรี
1 พ.ค. 52
 RDG52E0016 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตพื้นที่ชลประทาน บ้านกลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 กาจบัณฑิต โพธิ์ศรี
1 เม.ย. 52
 RDG52E0015 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบ่ออย่างมีส่วนร่วม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 สุมณฑา เหล่าชัย
1 เม.ย. 52
 RDG52E0014 รูปแบบการฟื้นฟูแหล่งอาหารในป่าหัวไร่ปลายนาที่เหมาะสมกับชุมชนหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 คำกอง บุญคำ
1 เม.ย. 52
 RDG52E0013 การศึกษากระบวนการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโคกสะอาด และบ้านคำกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ยอดเพชร ระเริง
1 เม.ย. 52
 RDG52E0012 "กล้วย" กับการพัฒนาความสามารถในการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียน : กรณีศึกษาบ้านกุดระหวี่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 อุดร ผ่องแผ้ว
1 เม.ย. 52
 RDG52E0011 การศึกษาเส้นทางอาหารในพาข้าวเพื่อการฟื้นฟูวิถีการพึ่งตนเองของชุมชน กรณีศึกษาบ้านโคกสวาท อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 วิมลรัตน์ ใจเอื้อ
1 เม.ย. 52
 RDG52E0010 ศึกษานิเวศวัฒนธรรมชุมชนโนนบุรีเพื่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 นำพล ทิตตวตาฒโน
1 เม.ย. 52
 RDG52E0009 ศึกษารูปแบบการผลิตข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีของบ้านกุดฆ้องชัย ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ณัฎฐ์ จุฑาสงฆ์
1 เม.ย. 52
 RDG52E0008 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตพืชผักปลอดสารพิษของชุมชนบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ฉันทนา เวสโอสถศักดา
1 เม.ย. 52
 RDG52E0007 การสร้างการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ฉลอง พันธ์จันทร์
1 เม.ย. 52
 RDG52E0006 ศึกษารูปแบบการจัดการและการเพิ่มผลผลิตอินทรีย์ของชุมชนบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 รุ่งลดา แพงยา
1 เม.ย. 52
 RDG52E0005 โครงการศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 เม.ย. 52
 RDG52E0004 รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 ชัชวาล แก้วแสน
1 เม.ย. 52
 RDG52E0003 การศึกษารายได้และการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ในพื้นที่บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ และบ้านคำสร้างบ่อ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ศศิธร อยู่เย็น
1 เม.ย. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 22 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>