สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52E0002 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชุมชนในโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2
 ปรีระดา ปริปุระณะ
1 มี.ค. 52
 RDG52E0001 กระบวนการถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหักับ RC/NODE ภาคอีสาน
 สุวรรณา บัวพันธ์
1 ม.ค. 52
 RDG51S0040 สังเคราะห์สืบค้นพัฒนาการแห่ง พลัง คุณค่า และความสุข ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
 วิทยา อาภรณ์
1 ก.ค. 51
 RDG51S0039 สังเคราะห์การจัดการศึกษาภาคใต้
 รัตนา ชูแสง
1 ก.ค. 51
 RDG51S0038 สังเคราะห์การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้
 บำเพ็ญ เขียวหวาน
1 ก.ค. 51
 RDG51S0037 งานสังเคราะห์วัฒนธรรมชายแดนใต้บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ส.ค. 51
 RDG51S0036 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 วิศาล สาราบรรณ์
1 ก.ค. 51
 RDG51S0035 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ประพันธ์ เพ็ชรพัว
1 ก.ค. 51
 RDG51S0034 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ประทีป สุขสนาน
1 ก.ค. 51
 RDG51S0033 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลบางหมาก อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
 ดน หมาดเด็น
1 ก.ค. 51
 RDG51S0032 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
 สนอง หนูวงษ์
1 ก.ค. 51
 RDG51S0031 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 สัญญา เอี่ยมอักษร
1 ก.ค. 51
 RDG51S0030 กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ทวี แก้วประชุม
1 ก.ค. 51
 RDG51S0029 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง
 ย้วน อิทธิปัญญากุล
1 ก.ค. 51
 RDG51S0028 กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ราตรี ปักษี
1 ก.ค. 51
 RDG51S0027 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 อับดลรอหีม ขุนรักษา
1 ก.ค. 51
 RDG51S0026 ศึกษาการฟื้นฟูสภาพคลองจำไหร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
 สมศักดิ์ ศรีสุข
1 ก.ค. 51
 RDG51S0025 อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและฟื้นฟูการทำนาแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านนาหลวง ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 ลิขิต ดิษยนาม
1 ก.ค. 51
 RDG51S0024 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์คลองท่าฉางโดยชุมชนบ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1)
 ขจร รักษาพราหมณ์
1 ก.ค. 51
 RDG51S0023 แนวทางการตลาด การแปรรูป หอยแมลงภู่และปูม้าอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านล่าง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ชาคริต ธีระธัญศิริกุล
1 ก.ค. 51
 RDG51S0022 ศึกษาแนวทางจัดการท่องเที่ยวชุมชนภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล
 จรูญ ทศกูล
1 ก.ค. 51
 RDG51S0021 ศึกษาแนวทางทดลองเลี้ยงปลากะพงแบบเหลี่ยมเวลาและกระบวนการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงบ้านปูลาโต๊ะบีซู หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 มูหัมมัดสีดิก  หามะ
1 ก.ค. 51
 RDG51S0020 แนวทางการฟื้นฟูวิถีชาวนาในพื้นที่นาร้าง ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 มะรอซือดี ดอเลาะ
1 ก.ค. 51
 RDG51S0019 ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาออมทรัพย์ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
 อภินันท์ ฮะอุรา
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0018 ศึกษาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกลุ่มไม้ผล ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
 ดาเร๊ะ ติ้งดำ
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0017 ศึกษาแนวทางทดลองเลี้ยงปลากะพงแบบเหลี่อมเวลาและกระบวนการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 5 ตำบลศาสาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 อนันต์ ดอเลาะ
1 ก.ค. 51
 RDG51S0016 ศึกษาปัจจัยและปฏิบัติการจัดระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home Schoo) ร่วมกับอาสาสมัครผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 สะรอนี ดือเระ
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0015 การหนุนเสริมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง
 สุทิน สีสุข
1 พ.ค. 51
 RDG51S0014 ย้อนดูตน ค้นหาตัวเอง กรณีการจัดกระบวนการเรียนรู้พื้นที่ผู้ประสบภัยสึนามิชุมชนมอแกลนบ้านทับตะวัน
 ปัถยา คำพล
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0013 พัฒนาทักษะการทำขนม การตลาด และการบริหารจัดการของกลุ่มสตรีฮูยงบาโร๊ะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 นุรใฮนี กะดะแซะ
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0012 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและบำรุงรักษาแหล่งนำชุมชนประเภทประปาภูเขา จังหวัดนราธิวาส
 สุธัญญ์ ฤทธิขาบ
1 มิ.ย. 51
 RDG51S0011 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
 สุรัฐพงศ์ หมันใจดี
1 เม.ย. 51
 RDG51S0010 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 อิสระ ตัวตั้ง
1 เม.ย. 51
 RDG51S0009 ศึกษาแนวทางเพื่อจัดการป่าชายเลนบ้านเขาจีน
 สะอาด โต๊ะลาวัน
1 เม.ย. 51
 RDG51S0008 การศึกษากระบวนการปลูกไผ่เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธแบบมีสาวนร่วมของชุมชนบ้านบางแนะ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
 ดุสิต บู่ทอง
1 มี.ค. 51
 RDG51S0007 ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวบ้านเรียนภาคใต้
 สาทร สมพงศ์
1 เม.ย. 51
 RDG51S0006 ศึกษาแนวทางการหนุนเสริมการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทะเลตรัง
 วิริณีย์ วัฒนะ
1 มี.ค. 51
 RDG51S0005 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนระบบการเงินบัญชีของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
 ธิดารัตน์ ธนานันท์
1 มี.ค. 51
 RDG51S0004 วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคตามความต้องการของกลุ่มชุมชนและนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดปัตตานี
 สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์
1 ก.พ. 51
 RDG51S0003 "ประสานงานชุดเครือข่าย "การจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอน" และองค์กรภาคี"
 ประสิทธิ์  เชื้อเอี่ยม
1 ต.ค. 50
 RDG51S0002 จัดการความรู้ชุมชนบ้านในทอน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ถนอม รอดเสน
1 ต.ค. 50
 RDG51S0001 ศึกษาศักยภาพเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 นิรัติ ทองพลัด
1 ต.ค. 50
 RDG51N0048 การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย กลไกพี่เลี้ยง และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2/1
 พจนา สวนศรี
1 ส.ค. 51
 RDG51N0047 การพัฒนารูปแบบยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมต่อกระบวนการเสริมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมของตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 รังสิต โลไทยสงค์
1 ก.ย. 51
 RDG51N0046 การจัดการความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 วิมล กลางประพันธ์
1 ก.ย. 51
 RDG51N0045 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการบูรณาการพัฒนาของหน่วยงานในตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 วีรพงศ์ สมิทจิตต์
1 ก.ย. 51
 RDG51N0044 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 ก.ค. 51
 RDG51N0043 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
1 ส.ค. 51
 RDG51N0042 การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผลิตแหนมบ้านปากปานหมู่ที่ 7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่เหมาะสมและมีสมดุลระหว่างความสุขและเศรษฐกิจ
 วนิดา แดนโพธิ์
1 ส.ค. 51
 RDG51N0041 การศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการและรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 เสาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล
1 มิ.ย. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 23 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>