สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG51N0040 งานสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
 อรุณี เวียงแสง
1 มิ.ย. 51
 RDG51N0039 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาโจทย์การวิจัยในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 อภิสิทธิ์ ลัมยศ
1 มิ.ย. 51
 RDG51N0038 แนวทางการสนับสนุนงานการเงินบัญชีของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ
 ศิริกุล ตุลาสมบัติ
1 พ.ค. 51
 RDG51N0037 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ภัทรวดี คำจ้อย
1 พ.ค. 51
 RDG51N0036 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 เนตรลดา  ตาอินต๊ะ
1 ก.ค. 51
 RDG51N0035 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 นพดล พุทธโยธา
1 พ.ค. 51
 RDG51N0034 การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 สมยศ ลามาพิสาร
1 พ.ค. 51
 RDG51N0033 การจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 นาตยา  บุญจันทร์
1 พ.ค. 51
 RDG51N0032 การวิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
1 พ.ค. 51
 RDG51N0031 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตกระเทียมนา บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ชาตรี คำจิ่ง
1 เม.ย. 51
 RDG51N0030 การสืบค้นทุนทางสังคมที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 สุทธิรา อุดใจ
1 เม.ย. 51
 RDG51N0029 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยต้นยางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 มงคล สุนทรแก้ว
1 เม.ย. 51
 RDG51N0028 กระบวนการปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรบ้านสันอุ้มหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 บุญช่วย ใจเขียว
1 เม.ย. 51
 RDG51N0027 แนวทางการพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยขอนขว้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 วันชัย ธรรมศรี
1 เม.ย. 51
 RDG51N0026 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารวัวเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ศรีมูล ปวงอาจ
1 เม.ย. 51
 RDG51N0025 การทำเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 อินทร ไชยศิลป์
1 เม.ย. 51
 RDG51N0024 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 บุญทอม กลางบุราณ
1 เม.ย. 51
 RDG51N0023 การทำเกษตรรูปแบบเกษตรผสมผสานภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 สมชัย พวงเงินมาก
1 เม.ย. 51
 RDG51N0022 กระบวนการพัฒนาโคพันธุ์พื้นเมืองที่เหมาะสมต่อวิถีเศรษฐกิจชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 สมศักดิ์ รุ้งแก้ว
1 เม.ย. 51
 RDG51N0021 แนวทางการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 เทพวรรณ รุ้งแก้ว
1 เม.ย. 51
 RDG51N0020 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอยสี่เหลี่ยมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 ณรงค์ กันธิยะ
1 เม.ย. 51
 RDG51N0019 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนปลาย
 ทองคำ จอมขันเงิน
1 เม.ย. 51
 RDG51N0018 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนกลาง
 ทศ เสาวภาณี
1 เม.ย. 51
 RDG51N0017 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนบน
 สวัสดิ์ สุขจันทร์
1 เม.ย. 51
 RDG51N0016 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการลุ่มน้ำแม่ทาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 เม.ย. 51
 RDG51N0015 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะของชุมชนบ้านมะกอก หมู่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 ธวัช เสนธรรม
1 เม.ย. 51
 RDG51N0014 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 สองเมือง ตากุล
1 เม.ย. 51
 RDG51N0013 รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลชุมชนที่เอื้อต่อการจัดสวัสดิการและการแก้ปัญหาแบบองค์รวมโดยกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครชุมชน ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 ณัฐพล จีนอิ่ม
1 เม.ย. 51
 RDG51N0012 สืบค้นต้นทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 ณัฐกานต์ จิตรวัฒนา
1 เม.ย. 51
 RDG51N0011 แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 ประยงค์ บุญไทย
1 มี.ค. 51
 RDG51N0010 การเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตรกรณีศึกษา : บ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 ฉัตรชัย โรจนเบญจวงศ์
1 ก.พ. 51
 RDG51N0009 การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ทองเหรียญ อินต๊ะพิงค์
1 ก.พ. 51
 RDG51N0008 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา : การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อนเสลา บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ 11 ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 อรุณศรี กัณหาบัว
1 ก.พ. 51
 RDG51N0007 แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 เบญจวรรณ สีสด
1 ก.พ. 51
 RDG51N0006 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 กฤตภาส เสมอพิทักษ์
1 ก.พ. 51
 RDG51N0005 พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) บนเว็บไซต์ ระยะที่ 1
 ชยุตม์ แสนหลวง
1 ม.ค. 51
 RDG51N0004 แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้วิถีชีวิตเมืองแจ๋มเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ฝอยทอง สมวถา
1 ม.ค. 51
 RDG51N0003 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และคนแมืองแจ๋ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 กิตติชัย แก้วประเสริฐ
1 ม.ค. 51
 RDG51N0002 ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนปีที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
1 พ.ย. 50
 RDG51N0001 แนวทางการพัฒนากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระยะที่ 1
 นรากรณ์ คำลือ
1 ธ.ค. 50
 RDG51M0023 การศึกษาแนวทางการเรียนรู้และฟื้นฟูคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมบ้านบางจาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 1
 วชิรศักดิ์ แก้วสีสุข
1 ก.ย. 51
 RDG51M0022 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พะเนียด ชนะฤทธิ์
1 ก.ย. 51
 RDG51M0021 การศึกษาฟื้นฟูปูม้าในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 วารุณ จันทเสน
1 ก.ย. 51
 RDG51M0020 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 เนตรนภิส เหสุขสวัสดิ์
1 ก.ย. 51
 RDG51M0019 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนวัดพนมพนาวาส โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 นิมิตร อยู่เจริญ
1 ก.ย. 51
 RDG51M0018 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านบางกะโดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 รัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
1 ก.ย. 51
 RDG51M0017 รูปแบบการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 นาวี ชำนาญกูล
1 ก.ย. 51
 RDG51M0016 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรระดับชุมชน:การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล ของชาวอูรักละโว้ย จังหวัดภูเก็ต
 นันทกา เครืออินทร์
1 ก.ย. 51
 RDG51M0015 แนวทางการจัดการหนี้สินที่เหมาะสมกับชุมชนอัลฟาละห์ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 สมชาย รักษาเดช
1 ก.ย. 51
 RDG51M0014 การสังเคราะห์ 10 ปี วิจัยเพื่อท้องถิ่น "คุณค่า ความสุข และพลังของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก"
 พีรชัย กุลชัย
1 มิ.ย. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 24 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>