สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG51M0013 ศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองเหล็กบน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 สุริยะ สุวดิษฐ์
1 พ.ค. 51
 RDG51M0012 การศึกษากระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยผากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 พรทิพย์ สำเภา
1 เม.ย. 51
 RDG51M0011 การสืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพื้นที่ จ.อ่างทอง
 อัฒยา สง่าแสง
1 เม.ย. 51
 RDG51M0010 สืบค้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชไมพร พราหมณโชติ
1 เม.ย. 51
 RDG51M0009 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านหนองม่วง ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 บรูณิน ครุฑธา
1 เม.ย. 51
 RDG51M0008 เรือมมะม้วด พิธีรำแก้บน..ทางเลือกในการจัดการสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
 ธีราภรณ์ น่ำทอง
1 เม.ย. 51
 RDG51M0007 สืบทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นม้งให้ลูกหลาน ผ่านการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาม้งด้วยตัวอักษรไทย บ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 ศิริพร อรรถพลภูษิต
1 เม.ย. 51
 RDG51M0006 การศึกษาและฟื้นฟูภูมิปัญญา ลือกาเวาะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนกะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 สุวัฒชัย ไทรสังขชวชิต
1 ก.พ. 51
 RDG51M0005 ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 นิทัศน์ จันทร
1 ก.พ. 51
 RDG51M0004 ศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ละลุ-ป่า และคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันของบ้านคลองทราย ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
 สมจิตร สังข์ชม
1 ก.พ. 51
 RDG51M0003 การศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงินบัญชี Node พื้นที่ภาคกลาง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
 มาลี แสงจันทร์
1 ก.พ. 51
 RDG51M0002 การศึกษาต้นทุนและศักยภาพชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งเพลและหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระยะที่1"
 เสล็ม ศรีไพล
1 ม.ค. 51
 RDG51M0001 การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และชุมชน เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน สู่กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 จักรพงษ์ แช่มเมืองปัก
1 ม.ค. 51
 RDG51E0113 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาบรู โดยกลุ่มชาติพันธุ์บรู บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 พนัส ดอกบัว
1 ก.ค. 51
 RDG51E0112 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมในการเรียนรู้และสื่อสารอย่างมีความสุขของโรงเรียนเมืองอุบล
 พวงเพชร สงสาคร
1 ก.ค. 51
 RDG51E0111 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 กิติพจน์ แสนสิงห์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0110 การศึกษาและค้นหากระบวนการเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 นงลักษณ์ กาณารักษ์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0109 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านพอก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 ชุลีรัตน์ สุขศรี
1 ก.ค. 51
 RDG51E0108 "รูปแบบการจัดการป่าภูบักดีของชาวผู้ไท บ้านโนนสูง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 สุภาวดี มีสิทธิ์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0107 กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 อภิญญา ผาณิบุศย์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0106 การศึกษาวิถีการผลิตข้าว ที่นำไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านการผลิตในระดับครอบครัวและชุมชน บ้านหนองขามพัฒนา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 วรัญญา ทูลธรรม
1 ก.ค. 51
 RDG51E0105 กระบวนการฟื้นฟูและขยายผลพันธุ์ผักพื้นบ้านสู่ชุมชนบ้านแมดและบ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 แววตา สุวรรณรินทร์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0104 การปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านการเกษตรของชุมชนท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 นุจรี ใจประนบ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0103 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดระบบสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 สุภากร เอี่ยมเสือ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0102 การจัดการน้ำของชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาบ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 อธิศ แสงอาทิตย์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0101 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 วรรณา แก้วแกมเกษ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0100 การพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะ: กรณีศึกษาบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ไพโรจน์ ตันมิ่ง
1 ก.ค. 51
 RDG51E0099 การพัฒนารูปแบบการเกษตรในพื้นที่กึ่งเมืองเพื่อการพึ่งตนเอง: กรณีศึกษาบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 วัชราภรณ์ วัฒนขำ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0098 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วังปลาในแม่น้ำเลย : กรณีศึกษาบ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ก.ค. 51
 RDG51E0097 ช้าง คน ป่า แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
 จีรณา ณรงค์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0096 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ระยะที่ 1 กรณีศึกษา : อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 สุรพล เทวัญรัมย์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0095 รูปแบบการป้องกันและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองบัวเหนือ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 สุนทรี เชยชุ่ม
1 ก.ค. 51
 RDG51E0094 รูปแบบการสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องเหมาะสมกับเพศและวัยของคนบ้านซาด ตำบลนามะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 ภัทรา สมจร
1 ก.ค. 51
 RDG51E0093 กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 ประยุทธ พานิชนอก
1 ก.ค. 51
 RDG51E0092 ศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการเคลื่อนไหวทางสังคม
 เบญจรัชน์ เมืองไทย
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0091 ศึกษารูปแบบการทำการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
 บุญภิวัต พากเพียร
1 ก.ค. 51
 RDG51E0090 ศึกษากระบวนการสร้างสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการทำการเกษตร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่บ้านห้องคลองและบ้านร่องคำ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ณรงค์ ผิวคำสิงห์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0089 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเครือข่ายนาโพธิ์ บ้านแมดอย่างมีส่วนร่วม
 จักเรศ อิฐรัตน์
1 ส.ค. 51
 RDG51E0088 รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและชุมชนบ้านดอนกลางใต้ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 ถนอมศักดิ์ บุญสู่
1 ส.ค. 51
 RDG51E0087 การประยุกต์มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านคันพะลาน ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 กัญญา จึงวิมุติพันธ์
1 ส.ค. 51
 RDG51E0086 รูปแบบการจัดการวิทยุชุมชนของชาวนาเพื่อการพึ่งตนเองตามวิถีธรรมชาติ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 นิคม เพชรผา
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0085 การจัดการป่าหัวไร่ปลายนาเพื่อสร้างมูลค่าทางด้านอาหารและรายได้ในระดับครอบครัว บ้านงิ้ว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 สุรพงษ์ วงศ์สุวรรณ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0084 ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นว่าด้วยการทำนาแบบอินทรีย์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 วรชัย บุตรสิงห์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0083 ศึกษากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและคุณภาพของเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 สานิจ มาตขาว
1 ก.ค. 51
 RDG51E0082 มหกรรม 10 ปีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ความสุข คุณค่า และพลังงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0081 กระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชนบ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 สังคม ศรีมหันต์
1 ส.ค. 51
 RDG51E0080 ศึกษาการสร้างพลังการประกอบ อาชีพของกลุ่มเยาวชนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
 ดวงพร สีคราม
1 ก.ค. 51
 RDG51E0079 ศึกษารูปแบบการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ กรณีศึกษา : ศูนย์การเรียนรู้ผู้ปกครองเด็กพิการในชุมชนบ้านหนองไผ่งาม ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 วนันท์ สาอุตม์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0078 ศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐระดับตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กรณีศึกษาตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 กชนิภา นราพินิจ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0077 การปลูกผักอินทรีย์ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำของชุมชนชานเมือง กรณีบ้านกะเพอสกวม ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 พิเชศ สายน้อย
1 มิ.ย. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 25 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>