สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG51E0076 การศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยเสนงเน่าเสียอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 สำเริง คูณคำ
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0075 การศึกษาและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมชุมชนเขมรในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนง : กรณี ชุมชนตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 หัตถศึกษา สัญจรดี
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0074 ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนงเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 พงษ์พันธ์ พรรณวงษ์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0073 การศึกษารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบนิเวศต้นน้ำห้วยเสนง บ้านโคกเบง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 ทวิส แต้มงาม
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0072 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืชท้องถิ่นเพื่อผลิตอาหารสัตว์ : กรณีศึกษาการผลิตพืชเพื่อผลิตอาหารปลา ไก่ หมู อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 เฉลิมพร สุขเสริม
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0071 ศึกษารูปแบบการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 พรม จาระณะ
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0070 ศึกษารูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน ที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์บนฐานทรัพยากรที่ดินจัดสรรใหม่ บ้านลำนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุน สร้อยสด
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0069 ศึกษาการทำการเกษตรแบบวนเกษตรในพื้นที่กันชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าบ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ทรัพย์ ไชหาวงค์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0068 ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนโคกอีโด่ยที่เป็นแหล่งอาหารและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชนโคกอีโด่ย ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 อุทัย สอาดชอบ
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0067 การศึกษาการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างความหลากหลายในสวนยางพาราของเกษตรกรในชุมชนพืชทรายทอง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 มนัสชัย ชนะวงศ์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0066 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนลำน้ำโพงตอนกลางเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและรายได้
 ปรีดี ศรีวะอุไร
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0065 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนดงต่อ - ดงยางเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 นิมิต หาระพันธ์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0064 กระบวนการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองเป้า ตำบลทุ่งนาโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 สุรศักดิ์ ทวีบุตร
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0063 กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาและการเรียนรู้ต่อการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของเด็กและเยาวชนบ้านกุดหิน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 พัชรินทร์ พืชผล
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0062 ศึกษากระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของเด็กและเยาวชน บ้านโสกขุมปูนและบ้านท่าลาด ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ชุธิมา ม่วงมั่น
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0061 ศึกษาวัฒนธรรมการลงแขกเฮ็ดเวียกเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ทวี ผลจันทร์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0060 ศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราในการแข่งขันกีฬา งานบุญฮีตสิบสอง ของกลุ่มเยาวชน 3 หมู่บ้าน ในชุมชนโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ลังสิทธิ์ สมเหนือ
1 ก.ค. 51
 RDG51E0059 ศึกษารูปแบบการลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน บ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ทิวัตถ์ ศรีดำรงค์
1 ก.ค. 51
 RDG51E0058 การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 วศิน โกมุท
1 ส.ค. 51
 RDG51E0057 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพชุมชนที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
 สุวรรณา ขวาของ
1 ส.ค. 51
 RDG51E0056 การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี
 คำล่า มุสิกา
1 ส.ค. 51
 RDG51E0055 กระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
1 ส.ค. 51
 RDG51E0054 รูปแบบการจัดการน้ำกุดอ้อ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านโขงใหญ่ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 สุดารัตน์ คำปลิว
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0053 การดูแลป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนของชุมชนริมรั้วมหาวิทยาลัย บ้านขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 นิศาชล สังฆ์สุข
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0052 การศึกษาการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับไร่นาเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 สมบัติ โนนสัง
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0050 ศึกษากระบวนการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อการลดละเลิกการใช้สารเคมีของผู้ผลิตหอมแดง กรณีศึกษา : ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 สุ่น หงษ์อินทร์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0049 รูปแบบการจัดการตลาดทางเลือกในระดับเมืองกับเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
 มณี หงส์พิพิธ
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0048 การศึกษากระบวนการจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในเด็กและเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 สุภาภรณ์ แก้วขันตรี
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0047 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนยาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 บุญเลิศ หมั่นเก็บ
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0046 ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนาน ความเชื่อต่อองค์พระธาตุสีแก้วเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านสีแก้วอย่างมีส่วนร่วม
 พรรณิกา ฉายากุล
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0045 เทศบาลตำบลนาดีกับกระบวนการป้องกันพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนของชุมชนเซินราษฎร์เกษมศรี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 มาลาศรี วงษ์ดี
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0044 การศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ พระธาตุหาญเทาว์และปโมฑิตะเจดีย์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชนศรีขามธาตุ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 อมตะ กัปโก
1 ก.ค. 51
 RDG51E0043 ชุมชนหนองเหมือดแอ่กับกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในเด็กและเยาวชน ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 วิชัย สุทธิสิงห์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0042 เด็กและเยาวชนงดเหล้าในประเพณีฮีตสิบสอง 5 ชุมชน บ้านฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 สถิตย์ นาสมยนต์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0041 กระบวนการพัฒนามาตรฐานตลาดเพื่อสุขภาพในจังหวัดมหาสารคาม
 รัศมี ตะนัน
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0040 กระบวนการเรียนรู้งานเกษตรกรรมยั่งยืนในการหนุนเสริมการจัดการหนี้สินของเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองโง้ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 คำพอง แคนเภาว์
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0039 การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการขยายผลพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน บ้านโพนดวน และบ้านโพนละมั่ง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ช่วย สาสุข
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0038 การศึกษาพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านเพื่อการขยายผลผลิตข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่บ้านกุดหิน บ้านกำแมด บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ดาวเรือง พืชผล
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0037 กระบวนการจัดทำนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 สมพักตร์ สุวิชา
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0036 ศึกษารูปแบบการทำประมงลุ่มนำโขงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ กรณีศึกษา บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
 ตระการ ทองเกลี้ยง
1 พ.ค. 51
 RDG51E0035 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับครอบครัวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 บิน คงทน
1 พ.ค. 51
 RDG51E0034 รูปแบบการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภูหินเหล็กไฟโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาเจริญ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 หนูสอน สิงโต
1 พ.ค. 51
 RDG51E0033 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภูไม้ซางโดยชุมชนบ้านทรายทอง-ทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 อุไรวิธ พลเยี่ยม
1 พ.ค. 51
 RDG51E0032 ศึกษาคุณค่าและอัตลักษณ์อาชีพปั้นหม้อของชุมชนบ้านหม้อ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มคนปั้นหม้อชุมชนบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ณพงศ์ นพเกตุ
1 พ.ค. 51
 RDG51E0031 ฟื้นฟูการบริโภคอาหารพื้นบ้านและผักพื้นเมืองของคนผู้ไท กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 อรทัย อนันตภูมิ
1 พ.ค. 51
 RDG51E0030 รูปแบบการผลิตอาหารแบบผสมผสานด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ธีรดา นามให
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0029 กระบวนการขยายแนวคิดการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองตอกแป้น
 ทรงเดช ก้อนวิมล
1 พ.ค. 51
 RDG51E0028 รูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่เหมาะสมกับนิเวศน์ทาม บ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 เจริญ วันลา
1 พ.ค. 51
 RDG51E0027 ระบบไร่เกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสานในพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังบ้านดงดิบ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 วีระพล สรสิทธิ์
1 พ.ค. 51
 RDG51E0026 ฟื้นฟูศรัทธาต่อการรักษาโรคหวัด โรคกระเพาะด้วยสมุนไพรพื้นบ้านของตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 สุนันทา โรจน์เรืองไร
1 พ.ค. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 26 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>