สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG51E0025 นกกับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
 สุทธิศาสตร์ ปญญาปทีโป
1 พ.ค. 51
 RDG51E0024 ศึกษาศักยภาพชุมชนบนลุ่มน้ำลำปะทาวตอนบน
 ฉัตรชัย โรจน์เรืองไร
1 มิ.ย. 51
 RDG51E0023 สวนหลังบ้าน : วิถีการพึ่งตนเองของคนผู้ไท
 กนกนาถ โพธิ์สัย
1 พ.ค. 51
 RDG51E0022 ศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 อดิศร อุดรทักษ์
1 พ.ค. 51
 RDG51E0021 โครงการวิจัยรูปแบบพลังงานลมเพื่อจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูง
 บุญสิน พิลาบุตร
1 เม.ย. 51
 RDG51E0020 นวัตกรรมแพทย์แผนไทยเพื่อลดอัตราการป่วยโรคข้อกระดูกของผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว
 คาน จันที
1 เม.ย. 51
 RDG51E0019 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา : ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 วีไช ด้วงทอง
1 เม.ย. 51
 RDG51E0018 การจัดการไฟป่าภูซำบก-ภูนกขี้ถี่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
 ชำนาญ ชนะสะแบง
1 เม.ย. 51
 RDG51E0017 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังวัดอุบลราชธานี
 สมัย  เหล่ามา
1 เม.ย. 51
 RDG51E0016 การศึกษารูปแบบการบูรณาการการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนวังนอง ตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
 สมชัย แท่นคำ
1 เม.ย. 51
 RDG51E0015 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 คำพัน เชิดไชย
1 เม.ย. 51
 RDG51E0014 ตามหานิทานพื้นบ้าน
 มณีรัตน์ จันทลักษณ์
1 เม.ย. 51
 RDG51E0013 การศึกษารูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน"
 ครรชิต จักรสาร
1 เม.ย. 51
 RDG51E0012 การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
 สองศรี แสงศรี
1 เม.ย. 51
 RDG51E0011 รูปแบบการจัดการทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าดงมัน อ.เมือง จ.ยโสธร
 วิถี ติยะบุตร
1 เม.ย. 51
 RDG51E0010 การหลอมรวมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา ชุมชนไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 สมบัติ สวามีชัย
1 มี.ค. 51
 RDG51E0009 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านนาคลอง ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ภารดี สุขวาสนะ
1 มี.ค. 51
 RDG51E0008 กระบวนการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 มี.ค. 51
 RDG51E0007 แนวทางการสนับสนุนงานการเงินบัญชีเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
 บังอร คณิตศิลป์
1 ก.พ. 51
 RDG51E0006 หนองแวงโสกพระการเคลื่อนไหวท้องถิ่นกับกระบวนการพัฒนา
 เบญจรัชน์ เมืองไทย
1 ก.พ. 51
 RDG51E0005 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2
 บัญชร แก้วส่อง
1 ม.ค. 51
 RDG51E0004 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง : กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 พรสวรรค์ สุวรรณศรี
1 ธ.ค. 50
 RDG51E0003 ค้นหาศักยภาพในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์และศรีสะเกษ)
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 พ.ย. 50
 RDG51E0002 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ RC / Node และเครือข่ายภาคอีสาน
 โกมล สนั่นก้อง
1 ต.ค. 50
 RDG51E0001 ศึกษาแนวทาง ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคอีสานตอนกลาง
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 50
 RDG50S0035 ศึกษากระบวนการทำงานของบ้านมั่นคงเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ชุมชนเคหสถานละงูบ้านมั่นคง จำกัด
 อาณัติ  โชติมันต์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0034 ศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบางสำโรงอย่างมีส่วนร่วม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พินิต  แสงแก้ว
1 ก.ย. 50
 RDG50S0033 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวท่าชนะ โดยการใช้ภูมิปัญญาชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ดวงแข  ชัยดำรงฤทธิ์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0032 ศึกษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่าพรุคันธุลีโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ศรณพรรธน์  ปิ่นจอม
1 ก.ย. 50
 RDG50S0031 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน โดยบทบาทของสภาเยาวชนลุ่มน้ำคลองยัน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 ณภัทรสร  ประวิทย์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0030 สืบค้นประวัติศาสตร์เมืองเวียงสระเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนและชุมชนเมืองเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 พจนีย์ แก้วเจริญ
1 ก.ย. 50
 RDG50S0029 ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยกลุ่มยุวชน "ยุวชนสร้างสรรค์"
 อรอุมา   ชูแสง
1 ก.ย. 50
 RDG50S0028 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ขจร  นุ้ยภักดี
1 ก.ย. 50
 RDG50S0027 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองท่าปูน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ชำนาญ  คุ้มรักษ์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0026 แนวทางการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่บ่อกุ้งร้างในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านปากท่อ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 อนันต์  เชื้อเอี่ยม
1 ก.ย. 50
 RDG50S0025 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านธารน้ำร้อน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นงลักษณ์  ทองเลม็ด
1 ก.ย. 50
 RDG50S0024 "แนวทางการจัดการทะเลชุมชน เพื่อการทำประมงกุ้งเคย และการสร้างอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
 มนูญ  คุ้มรักษ์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0023 แนวทางการฟื้นฟูคลองท่าทองเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กมลเทพ วิเชียรฉาย
1 ก.ย. 50
 RDG50S0022 "แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ของชุมชนหาดทรายแก้ว ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
 วานิตย์  สุขอุบล
1 ก.ย. 50
 RDG50S0021 การจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 อิสมาแอน   เบ็ญสะอาด
1 ก.ย. 50
 RDG50S0020 การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการเรียนรู้และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไสโตน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 มงคล ฤทธิมนตรี
1 ก.ย. 50
 RDG50S0019 การสร้างกลุ่มและการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของชาวบ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สุภาพร เชาวพ้อง
1 ก.ย. 50
 RDG50S0018 จัดทำฐานข้อมูลชุมชนตามแนวแม่น้ำตรังเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์
 สุนทรี สังข์อยุทธ์
1 ก.ย. 50
 RDG50S0017 การแก้ปัญหาการทำนาในพื้นที่น้ำท่วมขังเขตลุ่มน้ำคลองบางกลม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สงวนศักดิ์ เกตุชู
1 ก.ย. 50
 RDG50S0016 ศึกษาวิธีการส่งเสริมกระบวนการทำงานของมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนบ้านมาปะ ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 สะแลแม อาแวนิ
1 ก.ค. 50
 RDG50S0015 "ศึกษารูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองนาคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง"
 อิสราภรณ์ อุ่นขาว
1 ส.ค. 50
 RDG50S0014 พัฒนาศักยภาพของสมาชิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มขนมพื้นบ้านมุสลิมบ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
 ยาแลฮา อีดเหล็ก
1 ส.ค. 50
 RDG50S0013 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ร.ร.สันติสุขมุสลิมวิทยา บ้านควนโพธิ์ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 หมีด หนูชูสุข
1 ส.ค. 50
 RDG50S0012 "ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลนูรุลอิสลาม (บ้านลาหงา) หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล"
 สุกัยย๊ะ สำสู
1 ก.ค. 50
 RDG50S0011 แนวทางการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 อุไร ราตรี
1 ก.ค. 50

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 27 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>