สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG50S0010 แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือและเทคนิคในการใช้สีสันลวดลายที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก บ้านพงจือนือเร๊ะ
 ดำรงค์ นะยะอิ
1 ส.ค. 50
 RDG50S0009 เส้นทางการค้าและรูปแบบเอกสารปะกอบการค้าตลาดตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 คอยรูซามัน มะ
1 มิ.ย. 50
 RDG50S0008 แนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปัญจะ สร้วงชู
1 มิ.ย. 50
 RDG50S0007 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 รัตนวรรณ สุเดชมาร์ค
1 มิ.ย. 50
 RDG50S0006 การศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล)
 สมพร โรยทั่ว
1 พ.ค. 50
 RDG50S0005 ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี (กศน.ปัตตานี
 จรัส หนุนอนันต์
1 พ.ค. 50
 RDG50S0004 ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 กฤติกา สือรี
1 พ.ค. 50
 RDG50S0003 แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตเกลือ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตเกลือในตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 ซูฮายนงค์ อาแว
1 พ.ค. 50
 RDG50S0002 ศึกษาวิธีการป้องกันการขึ้นราในขนมและประยุกต์ขนมพื้นบ้านมุสลิมให้ร่วมสมัยของกลุ่มส่งเสริมสตรีบ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 อาแอเสาะ วาแมดีซา
1 พ.ค. 50
 RDG50S0001 สืบสานภูมิปัญญาและการแก้ปัญหาการขึ้นราในผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มจักสานบ้านทุ่ง บ้านท่าข้าม และบ้านท่ามะนาว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 สมปอง อัดอินโหม่ง
1 ต.ค. 49
 RDG50N0052 การอยู่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่สามัญ กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและชุมชนหมู่บ้านดอยสุเทพหมู่ 9
 ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน
1 ก.ย. 50
 RDG50N0051 การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชน 2 แห่งในจังหวัดลำพูน
 ทินกฤต นุตวงษ์
1 ก.ย. 50
 RDG50N0050 เงื่อนไขเชิงซ้อนของการดำรงอยู่และหายไปของการทำนาภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรม กรณีศึกษาตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์
1 ก.ย. 50
 RDG50N0049 ผลที่ได้รับจากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรณีศึกษาบ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 พฤฒิชัย พนายางกูร
1 ก.ย. 50
 RDG50N0048 การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักภูมิสังคม กรณีศึกษาบ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ไพเวศ ศรีบุตรตา
1 ก.ย. 50
 RDG50N0047 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 กิตติ์ศักดิ์ ลำสอนจิตต์
1 ก.ย. 50
 RDG50N0046 ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า กรณีศึกษาภูมิปัญญาขวัญ 37 ขวัญของชาวปกาเกอะญอบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 สรศักดิ์ เสนาะพรไพร
1 ก.ย. 50
 RDG50N0045 การวางระบบการควบคุมภายในของการบริหารกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านห้วยบง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เมตตา กฤษณวรรณ
1 ก.ย. 50
 RDG50N0044 การใช้ Ecological Framework ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 ชุติมา กันทวีชัย
1 ก.ย. 50
 RDG50N0043 กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมการท่องเที่ยวบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 วีรยา มีสวัสดิกุล
1 ก.ย. 50
 RDG50N0042 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารจากป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 สุภาพร อินขะ
1 ก.ย. 50
 RDG50N0041 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 เสาวดี ศรีฟ้า
1 ก.ย. 50
 RDG50N0040 การจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 รัฐพล ตันติอนุพงศ์
1 ก.ย. 50
 RDG50N0039 โครงสร้างของป่า การจัดการ และการใช้ประโยชน์ด้านของป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
 ศุภวัฒน์ มะทะ
1 ก.ย. 50
 RDG50N0038 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนเย้า บ้านปางค่าใต้ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 พูนผล เล็กไม่น้อย
1 ก.ย. 50
 RDG50N0037 การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
 ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
1 ก.ย. 50
 RDG50N0036 การจัดงานศพด้วยความพอเพียงของชาวบ้านตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
1 ก.ย. 50
 RDG50N0035 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเองที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพหลังเกิดภัยพิบัติของชุมชนบ้านขุนห้วย หมูที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 สิงห์ สุวรรณรอด
1 ก.ย. 50
 RDG50N0034 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กลไกพี่เลี้ยง และเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 พจนา สวนศรี
1 ส.ค. 50
 RDG50N0033 แนวทางการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำโคมบ้านวังหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ธิติวัฒน์ ตาคำ
1 ส.ค. 50
 RDG50N0032 รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่ดิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
1 ส.ค. 50
 RDG50N0031 กระบวนการพัฒนาผู้นำในการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 อรรณพ อินทร์วรรณ
1 ก.ย. 50
 RDG50N0030 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 เกศรา ใจจันทร์
1 ก.ค. 50
 RDG50N0029 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผลจากถั่วเหลืองด้วยภูมิปัญญาชาวจีนยูนนานบ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2
 พิสมัย หล่ออริยวัฒน์
1 ก.ค. 50
 RDG50N0028 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
 บันเทิง เครือวงค์
1 ก.ค. 50
 RDG50N0027 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกวง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 โกสิน เซงจา
1 ก.ค. 50
 RDG50N0026 กระบวนการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 จีระพัฒน์ ธาตุอินจันทร์
1 ก.ค. 50
 RDG50N0025 กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานชุมชนคนรักษ์ป่าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ ชุมชนบ้านปางจำปี ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 บุญเสริฐ โจมขัน
1 ก.ค. 50
 RDG50N0024 กระบวนและรูปแบบการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 บาลเย็น สุนันตา
1 ก.ค. 50
 RDG50N0023 กระบวนการพัฒนารูปแบบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 สมหวัง สุนันต๊ะ
1 ก.ค. 50
 RDG50N0022 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2
 จำนงค์ จันทร์จอม
1 ก.ค. 50
 RDG50N0021 การจัดงานปอยหลวงแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 ใจ๋ พู่กล้า
1 ก.ค. 50
 RDG50N0020 แนวทางการพัฒนาการทำการเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 สุรัตน์ รุกขรัตน์
1 ก.ค. 50
 RDG50N0019 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านใหม่ในการบริหารจัดการน้ำคลองส่งน้ำซี 95 ทั้งระบบ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระยะที่ 1
 สุรินทร์ ทรัพย์สกุล
1 พ.ค. 50
 RDG50N0018 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 นิติศักดิ์ โตนิติ
1 พ.ค. 50
 RDG50N0017 กระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ลำน้ำสารอย่างมีส่วนร่วม
 อุดมลักษณ์ ดวงลกดก
1 เม.ย. 50
 RDG50N0016 การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
 นิเวศน์ กิตติเชฏโฐ
1 พ.ค. 50
 RDG50N0015 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่าตึง บ้านป่ามอก และบ้านแสนตอ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 พิทักษ์ จันต๊ะตึง
1 พ.ค. 50
 RDG50N0014 การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
1 เม.ย. 50
 RDG50N0013 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2
 สมลักษณ์ ทับทิมทอง
1 เม.ย. 50

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 28 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>