สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG50N0012 การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นบ้านป่าไม้แดง หมู่ 2 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 ไพบูลย์ ดาวเวียงกัน
1 มี.ค. 50
 RDG50N0011 การศึกษารูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
 ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
1 ม.ค. 50
 RDG50N0010 การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 จรัญยา แดงน้อย
1 ก.พ. 50
 RDG50N0009 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูกล้วยไม้ในท้องถิ่นของชุมชนบ้านหัวแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เทียมจันทร์ ดวงสุภา
1 ม.ค. 50
 RDG50N0008 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดง ตำบล นายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2
 อิ่นแก้ว เรือนปานันท์
1 ม.ค. 50
 RDG50N0007 รูปแบบการจัดการที่ดินที่เหมาะสมบ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 อาพี สะโง้
1 ม.ค. 50
 RDG50N0006 การบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์
 อิสระ ศิริไสยาสน์
1 ธ.ค. 49
 RDG50N0005 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
 สุรศักดิ์  อินแถลง
1 ธ.ค. 49
 RDG50N0004 ฮีตฮอยคนยองกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านล้อง ตำบลบ้านล้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
 สุเทพ ศรีวิราช
1 ธ.ค. 49
 RDG50N0003 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 สมบูรณ์ ติ๊บเตปิน
1 ธ.ค. 49
 RDG50N0002 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านส้มป่อย ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2
 เปี๊ยก แก้วคำแดง
1 ธ.ค. 49
 RDG50N0001 การพัฒนาศักยภาพปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 สมพร ชุนห์ลือชานนท์
1 พ.ย. 49
 RDG50M0028 ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของชุมชน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 สมบูรณ์ แดงอรุณ
1 ก.ย. 50
 RDG50M0027 ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 บุญยิ่ง แก้วกัณฑ์
1 ก.ย. 50
 RDG50M0026 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 จริยา ฐาปนสมบูรณ์
1 ก.ย. 50
 RDG50M0025 ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อกท.ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 เรณุกา หนูวัฒนา
1 ก.ย. 50
 RDG50M0024 ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ละว้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวก๋อง บ้านกกเชียง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ฉวีวรรณ ศิริปิมา
1 ก.ย. 50
 RDG50M0023 ศึกษาแนวทางการสืบทอดความเป็นม้งให้ลูกหลาน ผ่านการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาม้งด้วยตัวอักษรไทย บ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 ศิริพร อรรถพลภูษิต
1 ก.ย. 50
 RDG50M0022 สร้างระบบตัวเขียน:สืบชะตาภาษามปีบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 ธีรภพ  เขื่อนสี่
1 ก.ย. 50
 RDG50M0021 กระบวนการศึกษาข้อมูลของชาวมลาบรีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวมลาบรีบ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 ชูวิทย์ ศรีชาวป่า
1 ก.ย. 50
 RDG50M0020 สังเคราะห์บทเรียนและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรภาคกลาง
 ทองใบ สิงสีทา
1 ก.ย. 50
 RDG50M0019 ศึกษาแนวทางการจัดการหนี้สินในระดับครอบครัว ชุมชนบ้านตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 กมลทิพย์ ไชยสังข์
1 ก.ย. 50
 RDG50M0018 พัฒนารูปแบบหนี้สินในระดับครัวเรือนและชุมชนกลุ่มเกษตรชีวภาพบ้านคลองสี่ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 สำนาญ ช่างประดับ
1 ก.ย. 50
 RDG50M0017 ศึกษาแนวทางการจัดการหนี้สินครัวเรือนชุมชนบ้านกล้วย ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 สุคนธ์ สมบูรณ์ศิลป์
1 ก.ย. 50
 RDG50M0016 แนวทางการจัดการหนี้สินของครอบครัว ชุมชนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 แตงอ่อน แช่มกลิ่น
1 ก.ย. 50
 RDG50M0015 "พัฒนารูปแบบการจัดการหนี้สินในระดับครอบครัวและชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียง ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี"
 อารมณ์ พูลสวัสดิ์
1 ก.ย. 50
 RDG50M0014 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาเขมรถิ่นไทยเพื่อการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
 ประชุมพร สังข์น้อย
1 ก.ย. 50
 RDG50M0013 ศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 อมรศักดิ์ ฉัตระทิน
1 ก.ย. 50
 RDG50M0012 ศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 สุริยา หรือประเสริฐ
1 ก.ย. 50
 RDG50M0011 แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาในการรักษาและดูแลสุขภาพของชาวโซ่ (ทะวืง)
 เทวี โคตรสระ
1 ส.ค. 50
 RDG50M0010 แนวทางการออกแบบศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์
1 ส.ค. 50
 RDG50M0009 รักษ์ลโพงละเวือะ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 บือ ขจรศักดิ์ศรี
1 ส.ค. 50
 RDG50M0008 เรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 พิมพ์วิมล ดีโม้
1 ก.ค. 50
 RDG50M0007 สร้างระบบตัวเขียนภาษามลาบรีเพื่อบันทึกความทรงจำทั้งชีวิตของชาวมลาบรี บ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 วีระ ศรีชาวป่า
1 มิ.ย. 50
 RDG50M0006 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาสอยดาวใต้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1
 วนปรัชญ์ พูนชัย
1 มิ.ย. 50
 RDG50M0005 ไวยากรณ์ภาษาชอง : กรณีศึกษาชุมชนชอง ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
 ณัฐมล โรจนกุล
1 พ.ค. 50
 RDG50M0004 ศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 ปิยะนุช เจริญศรี
1 เม.ย. 50
 RDG50M0003 ศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือของชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1
 มานะชัย ทองยัง
1 เม.ย. 50
 RDG50M0002 แนวทางการผลิตหญ้าแพงโกล่าคุณภาพของสหกรณ์ปศุสัตว์ศรีปทุมจำกัด ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี
 จำนงค์ จันทร์สุข
1 เม.ย. 50
 RDG50M0001 ศึกษาสถานการณ์และแนวทางในการลดผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกทำลายพื้นที่ทางการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณพื้นที่ซับวัวแดง-หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ระยะที่ 1
 วีระ ศรีสุข
1 เม.ย. 50
 RDG50E0048 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผ่านการถอดบทเรียนการทำงานของ Node และโครงการวิจัย จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง
 โกมล สนั่นก้อง
1 ก.ย. 50
 RDG50E0047 การบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นกับองค์ความรู้วิชาการสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ทามของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา: ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ส.ค. 50
 RDG50E0046 แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีและทางเลือกในการปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาวไร่อ้อย บ.หนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 สมศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
1 ส.ค. 50
 RDG50E0045 กระบวนการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามแนวทางแพทย์ทางเลือกแบบพึ่งตนเองบ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 ผ่องตะวัน คงนาวัง
1 ส.ค. 50
 RDG50E0044 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการพึ่งตนเองในการพัฒนาพันธุ์ การผลิต และการแปรรูปข้าวพื้นบ้านอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 เยาวภา โคตรบรม
1 ส.ค. 50
 RDG50E0043 รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและเหมาะสมของชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 สุพรรณ์ ชนะหาญ
1 ส.ค. 50
 RDG50E0042 การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครอบครัวด้วยการปลูกผักปลอดสารเคมีของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารเคมี บ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 เสาร์ แสงงาม
1 ส.ค. 50
 RDG50E0041 ศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สีธรรมชาติทดแทนสีเคมีในการย้อมฝ้ายกรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 บัวลา อินอิ่ม
1 ส.ค. 50
 RDG50E0040 ตามรอยเส้นทางน้ำผุด กรณีศึกษาการจัดการน้ำผุดนาเลา ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 หนูเมฆ ปลื้มวงษ์
1 ส.ค. 50
 RDG50E0039 รูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 ประชัน ชำนาญวงษ์
1 ส.ค. 50

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 29 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>