สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57E0060 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ลุ่มน้ำลำปาวตอนล่าง กรณีบ้านหนองอีกุ้ม ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 สุภัทรชัย  หันจรัส
1 ก.ย. 57
 RDG57E0059 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวเขาวงปลอดสารเคมี ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ธีรนันท์  ขันตี
1 ก.ย. 57
 RDG57E0058 การสร้างนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการการอ่านในเด็กปฐมวัย ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ธีระ คลองงาม
1 ส.ค. 57
 RDG57E0057 การศึกษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวของเด็กและเยาวชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรของชุมชนบ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ปรีชา ไชยรักษ์
1 ส.ค. 57
 RDG57E0056 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ตำบลห้องแชง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 เกตศรี แสงวงศ์
1 ส.ค. 57
 RDG57E0055 การศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นเพื่อดูแลเด็กพิเศษโดยการสร้างเวลาคุณภาพในกลุ่มผู้ปกครองคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
 สุภาพร จันทร์สาม
1 ส.ค. 57
 RDG57E0054 รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่จะนำไปสู่การป้องกันการเกิดภาวะความพิการจากโรค โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่การบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแห่ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 สุพัตรา ศรีวิชา
1 ก.ค. 57
 RDG57E0053 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกเริ่มแบบต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ครอบครัวและชุมชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 กัลญารัตน์  ฉนำกลาง
1 ก.ค. 57
 RDG57E0052 การศึกษาการสร้างระบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 อภิญญารักษ์ สมองดี
1 ก.ค. 57
 RDG57E0051 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการโดยครอบครัว ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 จตุรวิทย์  ตรีวรปรัชญ์
1 ก.ค. 57
 RDG57E0050 รูปแบบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของพื้นที่โคกบึงพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รังสรรค์ ศิลาพัฒน์
1 ก.ค. 57
 RDG57E0049 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ดงบ้านอ้น ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 อุดม คุณพรม
1 ก.ค. 57
 RDG57E0048 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
1 ก.ค. 57
 RDG57E0047 การจัดทำผังชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการพื้นที่สาธารณะริมฝั่งห้วยเซิม ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 จำเนียร  เกตุคำ
1 ก.ค. 57
 RDG57E0046 การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 ศิริชัย  ชาติหนองทอน
1 ก.ค. 57
 RDG57E0045 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 กริช ว.ศิริ
1 ก.ค. 57
 RDG57E0044 ศึกษาภูมิปัญญาขี้ป่อมแกกับการฟื้นฟูระบบนิเวศในนาข้าว ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 จักรพันธ์ สิงห์ลอ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0043 กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยปวนแล้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 บังอร มะโนแก้ว
1 พ.ค. 57
 RDG57E0042 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นิเวศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำเลย
 ทวิต  ราษี
1 พ.ค. 57
 RDG57E0041 การศึกษาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากป่าภูกระแตของเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลเอราวัณ เพื่อการฟื้นฟูป่าภูกระแต อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
 กิตติพงษ์  ภาษี
1 พ.ค. 57
 RDG57E0040 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชาวประมงในแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 ชาญณรงค์ วงศ์ลา
1 พ.ค. 57
 RDG57E0039 รูปแบบการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนตีนภูบนฐานทรัพยากรป่าและน้ำ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 สมพร  คำนนท์
1 พ.ค. 57
 RDG57E0038 รูปแบบการปรับตัวของชาวนาตามวิถีเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร
 มั่น สามสี
1 พ.ค. 57
 RDG57E0037 รูปแบบการปรับตัวของชุมชนในภูมินิเวศน์ภูเพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีในพื้นที่บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 พันธ์มี รินโพคา
1 พ.ค. 57
 RDG57E0036 รูปแบบการดำรงอยู่ของชุมชนกลางป่าโคก ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 พรจิตร เวฬุวนารักษ์
1 พ.ค. 57
 RDG57E0035 รูปแบบการจัดการแรงงานในภาคการเกษตรของชุมชนที่เอื้อต่อระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สามพลัง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 สยาม ผ่านเมือง
1 พ.ค. 57
 RDG57E0034 รูปแบบความเพียงพอของอาหารและการจัดการอาหารปลอดภัยของชุมชนบ้านลาด บ้านท่าเจริญ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 สุวิมล สงกลาง
1 พ.ค. 57
 RDG57E0033 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา
 วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0032 “การพัฒนากลยุทธ์การเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”
 เพ็ญแข  ธรรมเสนานุภาพ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0031 แนวทางการจัดการป่าชุมชนกระโหล่ง-โป่งแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0030 การค้นหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดินโพน เพื่อทดแทนต้นทุนทางธรรมชาติและมีใช้อย่างยั่งยืน สำหรับการทำสวนผัก บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ธายุกร  พระบำรุง
1 พ.ค. 57
 RDG57E0029 รูปแบบการเสริมสร้างพลังเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนในการลดละเลิกการใช้สารเคมี ชุมชนหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 นิตยา หาญรักษ์
1 พ.ค. 57
 RDG57E0028 รูปแบบการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ถวัลย์ แสนนา
1 พ.ค. 57
 RDG57E0027 รูปแบบการเรียนรู้ พิธีกรรม ความเชื่อ เกี่ยวกับปู่ดอนหอเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 อรัญ วรรณชัย
1 พ.ค. 57
 RDG57E0026 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเยาวชนในการจัดการป่าชุมชนภายใต้สถานการณ์แย่งชิงทรัพยากรชุมชนผาซ่อน โชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 สมควร เรียงโหน่ง
1 พ.ค. 57
 RDG57E0025 การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอนามัยชุมชนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท บ้านท่าบ่อ หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 คมสันต์ ธงชัย
1 พ.ค. 57
 RDG57E0024 การเสริมสร้างพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขในชุมชนหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 วราทิพย์ แก่นการ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0023 การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม บ้านโนนโพธิ์ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 วิรงรอง  แสงเดือน
1 พ.ค. 57
 RDG57E0022 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำชีเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 สุภัชญา ธานี
1 พ.ค. 57
 RDG57E0021 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดของธุรกิจชุมชนข้าวหอมทุ่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 พิมุกต์  สมชอบ
1 พ.ค. 57
 RDG57E0020 ศึกษาความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสัญญาและแสวงหารูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นธรรม กรณีศึกษา บ้านน้ำจ้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 นิยมสินธุ์ พลอยกันหา
1 เม.ย. 57
 RDG57E0019 การลดผลกระทบการใช้สารเคมีในพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษาบ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 ทองทิพย์ โพชารี
1 เม.ย. 57
 RDG57E0018 การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงการประกอบอาชีพที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและครอบครัว กรณีศึกษา บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 อาธรณ์ สีแสด
1 เม.ย. 57
 RDG57E0017 การสร้างอาหารปลอดภัยของคนในชุมชนเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 เสบียง บุพพวรรณศิริ
1 เม.ย. 57
 RDG57E0016 แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารของชุมชนชาวนาค้าขาย กรณีศึกษา บ้านโพน ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 สุริเยตร อุปนันท์
1 เม.ย. 57
 RDG57E0015 รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตและการจัดการตลาดหมูปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 พิราอร  ยุคะลัง
1 เม.ย. 57
 RDG57E0014 ศึกษาและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในนิเวศน์นาโคก กรณีศึกษา บ้านหนองคู–ศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ประเสริฐ  คมกล้า
1 เม.ย. 57
 RDG57E0013 ชุดโครงการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 ม.ค. 57
 RDG57E0012 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามภูมินิเวศที่แตกต่างกันของตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 สมใจ วามะลุน
1 เม.ย. 57
 RDG57E0011 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามลักษณะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพของตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 เริ่ม เกษงาม
1 เม.ย. 57

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 3 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>