สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG50E0038 รูปแบบการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
 อุทัย ทองทับ
1 ก.ค. 50
 RDG50E0037 ฟื้นฟูศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ( หนังบักตื้อ ) เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 ทินกร อมรสินทร์
1 ก.ค. 50
 RDG50E0036 รูปแบบการจัดการป่าภูขาม ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: ป่าภูขามตอนเหนือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 วรวุฒิ เทพทิม
1 ก.ค. 50
 RDG50E0035 รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 กมล หอมกลิ่น
1 ก.ค. 50
 RDG50E0034 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลอ่างศิลาให้เข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 สำราญ พิมพบุตร
1 ก.ค. 50
 RDG50E0033 การศึกษาและพัฒนานักวิจัยชาวบ้านและนักวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอีสาน โดยการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานและในประเทศเพื่อนบ้าน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 มิ.ย. 50
 RDG50E0032 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 กฤษณา ยอดมงคล
1 ก.ค. 50
 RDG50E0031 การศึกษาวิธีการตัดต้นข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชและเพิ่มผลผลิตในนาหว่าน : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 ผดุง เวฬุวนารักษ์
1 มิ.ย. 50
 RDG50E0030 การศึกษาการคัดพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ไสว แสงฉวี
1 มิ.ย. 50
 RDG50E0029 รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะภูกระแต ของชุมชนบ้านโดมประดิษฐ์ ชุมชนบ้านหนองมะเกลือ และชุมชนบ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริวรรต สมนึก
1 ก.ค. 50
 RDG50E0028 รูปแบบการเพาะขยายพันธุปลาที่เหมาะสมในลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา: ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ตำบลหนองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 สมเกียรติ เจือจาน
1 พ.ค. 50
 RDG50E0027 การกำจัดและใช้ประโยชน์จากสนมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่กุดบ้านและหนองงูเหลือม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 สัมฤทธิ์ สุริยะ
1 พ.ค. 50
 RDG50E0026 ศึกษาชนิดพันธุ์พืชและการฟื้นตัวระบบนิเวศน์ป่าทาม/ป่ารอยต่อในเขตป่าชุมชนตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ไพทูรย์ โถทอง
1 พ.ค. 50
 RDG50E0025 การฟื้นตัวระบบนิเวศน์ป่าบุ่งป่าทามเพื่อการฟื้นฟูป่าทามชุมชน ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 พุฒ บุญเต็ม
1 พ.ค. 50
 RDG50E0024 การฟื้นฟูวิถีชีวิตควายทามเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 บุญมี โสภัง
1 พ.ค. 50
 RDG50E0023 หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำมาหากินของชุมชนในพื้นที่ป่าบุ่ง-ป่าทาม กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 ลิสา ศรีไพล
1 พ.ค. 50
 RDG50E0022 การจัดกระบวนการเรียนรู้การฟื้นฟูผักพื้นบ้านทามและอาหารพื้นเมือง กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวและโรงเรียนยางคำวิทยา ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 นาฎตนา วังน้อย
1 พ.ค. 50
 RDG50E0021 หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การจัดการกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรพื้นที่ทามกุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 จรูญ ปัตถา
1 พ.ค. 50
 RDG50E0020 การฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีของเยาวชนผู้ไทบ้านนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 พ.ค. 50
 RDG50E0019 หมอเหยา : วิถีการดูแลสุขภาพชาวผู้ไท ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปรียาวรรณ การวิทยี
1 พ.ค. 50
 RDG50E0018 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท บ้านกุดตอแก่น-แดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 พิชชยา อุทโท
1 พ.ค. 50
 RDG50E0017 การจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้านกล้วยไม้ป่า กรณีศึกษา : บ้านหนองครก บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ( ระยะที่ 2 )
 วิบูลย์ มุระชีวะ
1 พ.ค. 50
 RDG50E0016 การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 เม.ย. 50
 RDG50E0015 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา,ตำนาน,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย่างมีส่วนร่วม
 บัญญัติ สาสี
1 มี.ค. 50
 RDG50E0014 การจัดระบบองค์ความรู้และจัดทำคู่มือในการดูแลสุขภาพพื้นบ้านสำหรับชุมชนอีสาน
 อุษา กลิ่นหอม
1 มี.ค. 50
 RDG50E0013 การแก้ปัญหากลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 สุกัน พาอยู่สุข
1 เม.ย. 50
 RDG50E0012 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าสู่การเล่นการพนัน ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
 สมพัฒน์ ธิปโชติ
1 เม.ย. 50
 RDG50E0011 การศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองโกสุมพิสัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
 นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
1 มี.ค. 50
 RDG50E0010 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ทม เกตุวงศา
1 มี.ค. 50
 RDG50E0009 จักรยานสู่การเรียนรู้ รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 วิลาวรรณ ไชยมี
1 มี.ค. 50
 RDG50E0008 แตงโมยโสธรกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเกิด กรณีศึกษา : บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ไมตรี บุญทศ
1 มี.ค. 50
 RDG50E0007 ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
 นรรถฐิยา ผลขาว
1 มี.ค. 50
 RDG50E0006 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่สู่การปรับเปลี่ยนคุณค่าภายในตัวเองของเยาวชน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 จรรยา ดวงแก้ว
1 มี.ค. 50
 RDG50E0005 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานที่มีประสิทธิภาพ
 บัญชร แก้วส่อง
1 ก.พ. 50
 RDG50E0004 กระบวนการจัดการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าทามเสียวแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนและองค์กรชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนจตุคามพัฒนา ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 มานิตย์ ประเดิม
1 พ.ค. 50
 RDG50E0003 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเรือ
 ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
1 ธ.ค. 49
 RDG50E0002 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหารูปแบบการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ้านกงและตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 สุริยะ ศรีคลังไพร
1 พ.ย. 49
 RDG50E0001 การศึกษาขบวนการของคนท้องถิ่นและการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคอีสาน
 โกมล สนั่นก้อง
1 ต.ค. 49
 RDG49S0034 แนวทางสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกันของโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 นพรัตน์ ถวิลเวทิน
1 ก.ย. 49
 RDG49S0033 การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ปิยะ กิจถาวร
1 ก.ค. 49
 RDG49S0032 ศึกษากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์บทร้องซางี บ้านกำปงบารู ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตา
 อายุ ปูลาโกง
1 ส.ค. 49
 RDG49S0031 ศึกษาการบริหารจัดการส่งออกกะปิเยาะห์เพื่อจำหน่ายในประเทศซาอุดิอาระเบียของกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิมปัตตานี ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 กรวิภา ขวัญเพ็ชร
1 ส.ค. 49
 RDG49S0030 ศึกษาทุนทางสังคม ด้านสุขภาพและองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านนาค้อใต้ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 สิเปาะ เจะอะ
1 ส.ค. 49
 RDG49S0029 ศึกษาแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 รอมละ ราโมง
1 ส.ค. 49
 RDG49S0028 ศึกษาภาษามลายูถิ่นในเรื่องสมุนไพรอย่างมีส่วนร่วม ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 อับดุลเลาะ เปาะอิ
1 ก.ค. 49
 RDG49S0027 ศึกษาและจัดการป่าคลองมาเหลาอย่างมีส่วนร่วม บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
 นันทวัฒน์ เต๊ะสมัน
1 มิ.ย. 49
 RDG49S0026 การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตำบลในเตา อำเภอห้วยอด จังหวัดตรัง
 จักรภัทร ทักษิณางกูร
1 มิ.ย. 49
 RDG49S0025 ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 สมจิตร ทองคำแท้
1 มิ.ย. 49
 RDG49S0024 ศึกษาและจัดการองค์ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้วและส่งเสริมการทำนาแบบธรรมชาติ
 เทพรัตน์ จันทพันธ์
1 มิ.ย. 49
 RDG49S0023 ศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านโคกยางกรณีการเลี้ยงปูดำทดแทนการทำประมงพื้นบ้านแบบหาจับ
 สมชาย แก้วจำปา
1 มิ.ย. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 30 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>