สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG49S0022 ศึกษาพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปลาทับทิมและแสวงหาตลาด ของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 นูรีไซ บาซง
1 มิ.ย. 49
 RDG49S0021 การศึกษารูปแบบการจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สมใจ เอียดนิมิตร
1 พ.ค. 49
 RDG49S0020 การจัดการปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์โดยกลุ่มเยาวชนต้นกล้านาใหญ่ ตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ระยะที่ 2
 ภัสรา รู้พันธ์
1 พ.ค. 49
 RDG49S0019 การจัดการฟื้นฟูคลองในตำบลคลองน้อยโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 เกียววะลี มีสิทธิ์
1 พ.ค. 49
 RDG49S0018 ศึกษาการจัดทำศัพทานุกรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับหนึ่งมุตาวัสสิฏ ในโรงเรียนมูฮำมาดียะห์ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 ฮาซีบะ กริยา
1 เม.ย. 49
 RDG49S0017 ศึกษารูปแบบการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 สมัคร สะดน
1 เม.ย. 49
 RDG49S0016 อนาเซด : บทเพลงสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1
 อิสมาแอ แวยามาเล๊าะ
1 มี.ค. 49
 RDG49S0015 ศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาและการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของชุมชนบ้านบางกล้วยนอก
 ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
1 เม.ย. 49
 RDG49S0014 ศึกษากระบวนการพัฒนาผ้าทอยกดอกของกลุ่มสตรีบ้านโตนกลอยอย่างมีส่วนร่วม
 กาญจนา ดาวเรือง
1 มี.ค. 49
 RDG49S0013 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริก ชุมชนท่าดี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
 ประสพผล วงศ์เพ็ญ
1 ก.พ. 49
 RDG49S0012 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จรินทร์  เฉยเชยชม
1 ก.พ. 49
 RDG49S0011 การศึกษาแนวทางการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ต้วน ศรีแจ้ง
1 ก.พ. 49
 RDG49S0010 การศึกษาแนวทางการจัดการเลี้ยงปลาดุกอย่างครบวงจร ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สกุล รุ่มนาค
1 ก.พ. 49
 RDG49S0009 ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะฝีมือการปักผ้าคลุมผมสตรีของกลุ่มพัฒนาผ้าคลุมปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 นูรียะห์ ตาเละ
1 ก.พ. 49
 RDG49S0008 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อคืนระบบนิเวศให้แก่ลุ่มน้ำปากพนังและสร้างระบบการจัดการประตูระบายน้ำแบบมีส่วนร่วม
 ดำรง โยธารักษ์
1 ม.ค. 49
 RDG49S0007 ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันของเครือข่ายผ้าทอภาคใต้
 อารอบ เรืองสังข์
1 ม.ค. 49
 RDG49S0006 ศึกษาประวัติวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนวัดท่าลิพงเพื่อสร้างตัวตนและความเข้มแข็งชุมชน
 คล่อง โรจนเมธากุล
1 ม.ค. 49
 RDG49S0005 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบงานวิจัย ของโรงเรียนบ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 สุทธิ สายสุนีย์
1 ม.ค. 49
 RDG49S0004 กระบวนการพัฒนาการบริหารตาดีกาบ้านนีปิสกูเละอย่างมีส่วนร่วม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 อัดนัน ลือแบซา
1 ธ.ค. 48
 RDG49S0003 แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทยผันเข้าสู่ระบบการจ้างงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย
 ชิดชนก ราฮิมมูลา
1 ธ.ค. 48
 RDG49S0002 ศึกษาพัฒนาและแสวงหาตลาดผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรท้องถิ่นโดยกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรปูยุด บ้านรามง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 ดารียะห์ ยามิน
1 ธ.ค. 48
 RDG49S0001 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำใช้ในการเกษตร ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 ปรีชา จันศรีแก้ว
1 ธ.ค. 48
 RDG49N0043 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลลำน้ำแม่สาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ณัฐวุฒิ ธนัญชัย
1 ก.ย. 49
 RDG49N0042 แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ทัศนันท์ บุญสวน
1 ก.ย. 49
 RDG49N0041 แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 กิตติสัณห์  ปวนปันคำ
1 ก.ย. 49
 RDG49N0040 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาฐานข้อมูลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ศิรดา ชัยบุตร
1 ก.ย. 49
 RDG49N0039 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจและลดอคติเชิงชาติพันธุ์ต่อชาวอ่าข่าในประเทศไทย ระยะที่ 1
 ปฏิภาณ อายิ
1 ก.ย. 49
 RDG49N0038 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 พรมมินทร์ พวงมาลาจรัส
1 ก.ย. 49
 RDG49N0037 การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 พิมพ์เพ็ญ ยอดแก้ว
1 ก.ย. 49
 RDG49N0036 แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 หทัยกานต์ สังขชาติ
1 ส.ค. 49
 RDG49N0035 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิเด็กในโครงสร้างและระบบครอบครัว-เครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ภายใต้บริบทการจัดการทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ำลาง-น้ำของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
1 ก.ย. 49
 RDG49N0034 รูปแบบการจัดการแหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สินซ้ำซ้อนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 อัญชณา แสนสี
1 ส.ค. 49
 RDG49N0033 การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแก่งเกาะใหญ่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ระยะที่ 2
 กิตติ์ธเนศ ชูจิตร
1 ส.ค. 49
 RDG49N0032 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ในบริบทของนักท่องเที่ยวและชุมชน ระยะที่ 2
 ฐิติ ฐิติจำเริญพร
1 ส.ค. 49
 RDG49N0031 การฟื้นฟูเมโคคีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านห้วยผาตื่น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 อภิชาติ ฆ้องกบ
1 ส.ค. 49
 RDG49N0030 การพัฒนาการเลี้ยงหมูเพื่อการพึ่งตนเองของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนดอยเต่า ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 สงกรานต์ ยะปาละ
1 ส.ค. 49
 RDG49N0029 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการไม้ผลเมืองหนาวโดยชุมชนบ้านผาเจริญ
 แสนสะอาด สินสายไทย
1 ก.ค. 49
 RDG49N0028 การสังเคราะห์กระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
1 ก.ค. 49
 RDG49N0027 งานจุลกรรมประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 มิ.ย. 49
 RDG49N0026 การสังเคราะห์ และยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 มิ.ย. 49
 RDG49N0025 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
 ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
1 มิ.ย. 49
 RDG49N0024 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำทา กรณีศึกษาบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 สัญชัย อุดทา
1 มิ.ย. 49
 RDG49N0023 การศึกษาเกษตรทางเลือกอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จ.ลำพูน
 วรรณทิภา ปัญญากรณ์
1 มิ.ย. 49
 RDG49N0022 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ 9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 ทัศบูรณ์ พรหมรักษา
1 พ.ค. 49
 RDG49N0021 กระบวนการเรียนรู้บทกลอนธรรม (สือใส) และปรับประยุกต์คติความเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมม้งฒ่อ จังหวัดเชียงใหม่
 อะภัย วาณิชประดิษฐ์
1 พ.ค. 49
 RDG49N0020 กระบวนการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในการเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 สมชาติ ฐิติปัญโญ
1 พ.ค. 49
 RDG49N0019 การจัดการความรู้ด้านการจัดการปัญหาสังคมและปัญหาหนี้สิน
 ชาญ อุทธิยะ
1 เม.ย. 49
 RDG49N0018 กระบวนการสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางจำปี หมู่ 7 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 อังคณา ทาลัดชัย
1 เม.ย. 49
 RDG49N0017 กระบวนการเรียนรู้และยกระดับความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
 อลิสา  มณีไชย
1 พ.ค. 49
 RDG49N0016 กระบวนการฟิ้นฟูระบบนิเวศของลำน้ำแม่ลายน้อยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปางจำปี ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 บัญชา ชวาลไชย
1 เม.ย. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 31 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>