สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG49N0015 กระบวนการและรูปแบบการจัดการป่าชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนของบ้านกาด(ตลาด)ขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 มนูญ เทศนำ
1 เม.ย. 49
 RDG49N0014 การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำแม่สานอย่างมีส่วนร่วม ตำบลป่าสัก ตำบลศรีบัวบาน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 นิเวศน์ กิตติเชฏโฐ
1 มี.ค. 49
 RDG49N0013 การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 เกศสุดา กำแพงทิพย์
1 มี.ค. 49
 RDG49N0012 การพลิกฟื้นวิถีชีวิตท้องถิ่นตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 บุญส่ง อินขาว
1 มี.ค. 49
 RDG49N0011 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนแม่ฮักพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 พรหมมินทร์ บัวชื่นบาล
1 มี.ค. 49
 RDG49N0010 แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 เกศรา ใจจันทร์
1 มี.ค. 49
 RDG49N0009 การสืบค้นประวัติศาสตร์ตำนานเจ้าพ่อขุนตานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 สิริวัฒน์ แสงศานติธรรม
1 มี.ค. 49
 RDG49N0008 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงแสน ระยะที่ 2
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ม.ค. 49
 RDG49N0007 การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านวังคัน หมู่ 5 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 พิทักษ์ เกษมจิต
1 ก.พ. 49
 RDG49N0006 การพัฒนารูปแบบการทำงานระดับพื้นที่ของกรมชลประทานโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ม.ค. 49
 RDG49N0005 การสืบทอดและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาวลัวะ บ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 กมล เครือซุย
1 ธ.ค. 48
 RDG49N0004 การสืบค้นประวัติศาสตร์เมืองพร้าวผ่านกระบวนการศึกษาวัดร้าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 มนัส ตันสุภายน
1 ธ.ค. 48
 RDG49N0003 การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชุมชนของชุมชนตำบลสันป่าเปา ตำบลหนองแหย่ง และตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 ปรีดา   ศรีนฤวรรณ
1 ธ.ค. 48
 RDG49N0002 การจัดการความรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาหารท้องถิ่นน้ำหนังควายอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยไซ จังหวัดลำพูน
 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
1 พ.ย. 48
 RDG49N0001 การพัฒนาฐานข้อมูลการทำนาของเกษตรกรตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 พิพัฒน์ อินกองงาม
1 พ.ย. 48
 RDG49M0025 แหล่งการเรียนรู้ชุมชนกับการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวชอง ต.คลองพูล กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
 สิริรัตน์ สีสมบัติ
1 ก.ย. 49
 RDG49M0024 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 สุมิตรา สำเภาพล
1 ก.ย. 49
 RDG49M0023 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
 เอกชัย ยุทธชัยวรกุล
1 ก.ย. 49
 RDG49M0022 รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยที่ทำให้นักเรียนเก่งและมีความสุข โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
 พรรณี พัฒนะวิริยะศิริกุล
1 ก.ย. 49
 RDG49M0021 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามอญด้วยการสร้างวรรณกรรมของชาวมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 อำไพ มัฆมาน
1 ก.ย. 49
 RDG49M0020 แนวทางการพัฒนาภาษาโซ่ (ทะวืง) จากชุมชนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 ประมงค์ สุขชิน
1 ก.ย. 49
 RDG49M0019 แนวทางการจัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กชาติพันธุ์ (ญัฮกุร) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ศิริพร หมั่นงาน
1 ก.ย. 49
 RDG49M0018 การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระศรีอยุธยาโดยความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน (เด็กดอน ...เด็กดี)"
 สุรกิจ สุวรรณแกม
1 ก.ย. 49
 RDG49M0017 การศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งทำการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งท่าเรือแกลง - อ่าวสวนสน ต.ท่าเรือแกลง อ.เมือง จ.ระยอง
 มนตรี ภิริโย
1 ก.ย. 49
 RDG49M0016 การศึกษาแนวทางสร้างการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกธนาคารชุมชนบ้านหลุมมะขาม อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 วินัย  สุวรรณไตร
1 ก.ย. 49
 RDG49M0015 การศึกษารูปแบบแนวทางการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อให้ได้ขนาดที่สามารถจำหน่ายเพื่อบริโภคได้ในพื้นที่ชุมชนฝั่งท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 บรรทม บุตรฉัยยา
1 ก.ย. 49
 RDG49M0014 การศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งร่วมกันของชุมชนชายฝั่งทะเลรอบอ่าวตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 ปฏิวัติ กาญจนวงศ์
1 ก.ย. 49
 RDG49M0013 การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้แบบชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะที่ 1
 มานัด โพธิ์แก้ว
1 ส.ค. 49
 RDG49M0012 การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษาต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 จารุวัจน์  สองเมือง
1 ส.ค. 49
 RDG49M0011 ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของคนในชุมชนบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 วาสนา นวลพลับ
1 เม.ย. 49
 RDG49M0010 พจนานุกรมภาษามาลายูปาตานี - ไทย - มาเลเซีย ฉบับเพื่อการศึกษาและการสื่อสารเบื้องต้น
 แวยูโซะ สามะอาลี
1 เม.ย. 49
 RDG49M0009 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูและการจัดการวัตถุดิบต้นโสนหางไก่ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 นิศากร อิ่มสมบูรณ์
1 เม.ย. 49
 RDG49M0008 การพัฒนาเยาวชนโดยผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 ศศิธร ศรีเขียว
1 เม.ย. 49
 RDG49M0007 แนวทางการป้องกันไฟป่า ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 1
 สุที สาดี
1 เม.ย. 49
 RDG49M0006 ความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม
 ชุติมา เหตานุรักษ์
1 มี.ค. 49
 RDG49M0005 การศึกษากระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนร่องตาที ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 วิเชษฐ์ มุกดาหาร
1 ก.พ. 49
 RDG49M0004 การฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถานเมืองเพนียดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
 ถาวร ถาวโร
1 ก.พ. 49
 RDG49M0003 การศึกษาความรู้ชาวชองเรื่องพืชคลุ้ม-คล้า (รุ่นท่าก-รุ่นเชอ) โดยใช้ภาษาชองเป็นแนวทางในการศึกษา"
 มณเฑียร พัฒเสมา
1 ธ.ค. 48
 RDG49M0002 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชองเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 รุ่งเพชร ผันผาย
1 ธ.ค. 48
 RDG49M0001 การสร้างหลักสูตรภาษาชอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองพลู และต.ตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 สุรพล ไชยพงษ์
1 ธ.ค. 48
 RDG49E0030 การหลอมรวมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา ชุมชนไพรขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 นีณวัฒน์ เคนโยธา
1 ก.ย. 49
 RDG49E0029 เรื่อง "การแต่งงานภายในชุมชนและการปรับตัวเพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น : กรณีศึกษา บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 วาโย ตึกประโคน
1 ก.ย. 49
 RDG49E0028 พลังความเชื่อ ความศรัทธาเจ้าพ่อดงภูใหญ่กับการจัดการป่าดงภูใหญ่เพื่อการทำมาหากินของชาวบ้าน : กรณีศึกษา ป่าดงภูใหญ่ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 ไพรจิต ศิลารักษ์
1 ก.ย. 49
 RDG49E0027 ศึกษาตำนานเจ้าพ่อศรีนครเตาและพลังความเชื่อที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาชุมชนหัวเมืองเตาอย่างยั่งยืน
 บุญทัน กมล
1 ก.ย. 49
 RDG49E0026 การประยุกต์พิธีกรรม ความเชื่อจากแหล่งโบราณสถานในการฟื้นฟูภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชุมชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ไพจิตร วสันตเสนานนท์
1 ก.ย. 49
 RDG49E0025 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ่อพันขัน
 ปลัดอำพร สมอาษา
1 ก.ย. 49
 RDG49E0024 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชุมชนในโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
 ปรีระดา ปริปุระณะ
1 ก.ย. 49
 RDG49E0023 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
1 ก.ย. 49
 RDG49E0022 รูปแบบการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็นตลาดชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 อินทิรา ซาฮีร์
1 ก.ย. 49
 RDG49E0021 กระบวนการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านนาดี กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 โสวัฒน์ พรมสุพรรณ
1 ก.ย. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 32 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>