สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG49E0020 กระบวนการพัฒนาหอพักนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 ถนอมศักดิ์ บุญสู่
1 ก.ย. 49
 RDG49E0019 การสืบสานวัฒนธรรมในวรรณกรรมสรภัญ ภูมิปัญญาชุมชนสู่สถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ตำบลหนองกินเพล อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 วิรัช พรมสุพรรณ
1 ส.ค. 49
 RDG49E0018 กระบวนการการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในดารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์เจ้าพระมหาธาตุของชุมชนบ้านธาตุและเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ชลัช ชรัญญ์ชัย
1 ส.ค. 49
 RDG49E0017 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านครูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 ชญาดา ดานุวงศ์
1 ก.ค. 49
 RDG49E0016 การศึกษาการพัฒนารูปแบบในการกำจัดขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลยางคำและตำบลจระเข้
 อภิชาติ ศิริสุนทร
1 ส.ค. 49
 RDG49E0015 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตร ไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทรงเดช ก้อนวิมล
1 ก.ค. 49
 RDG49E0014 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็ก และเยาวชน แบบมีส่วนร่วม โดยสถาบันชุมชนในตำบลโคกสะอาด
 ปัทมา ราตรี
1 ก.ค. 49
 RDG49E0013 การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยครูและชุมชน : กรณีโรงเรียนบ้านเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 พยงค์ การิเทพ
1 มิ.ย. 49
 RDG49E0012 การจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้านกล้วยไม้ป่า กรณีศึกษา : บ้านหนองครก บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
 วิบูลย์ มุระชีวะ
1 มิ.ย. 49
 RDG49E0011 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ฮีตสิบสองคองสิบสี่และประเพณีในชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าน้อยโดยชุมชน
 บุญทอม บุญยรัตน์
1 มี.ค. 49
 RDG49E0010 กระบวนการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านดงให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
1 มี.ค. 49
 RDG49E0009 บูรณาการสาระการเรียนรู้ในการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : หมู่บ้านเข้มแข็งต้นแบบ บ้านโพนทอง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 จาตุรนต์ ปะกินำหัง
1 มี.ค. 49
 RDG49E0008 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงและชุมชน
 ประพันธ์ ขันโมลี
1 ก.พ. 49
 RDG49E0007 การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ในระดับตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ศรายุช เชาว์ชาญ
1 ก.พ. 49
 RDG49E0006 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนให้กับนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก กรณีศึกษา
 นุกูล สิงสุพรรณ
1 ม.ค. 49
 RDG49E0005 เรื่อง "รูปแบบการจัดการน้ำโดยวัฒนธรรมชุมชน กรณีลุ่มน้ำเสียวใหญ่ตอนบน"
 ณรงค์ กุลจันทร์
1 ม.ค. 49
 RDG49E0004 การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีศรีเตาบ่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประสิทธิ์ ชาญศิริ
1 ม.ค. 49
 RDG49E0003 การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดการป่าทามลำเซบาย
 วิสูตร อยู่คง
1 เม.ย. 49
 RDG49E0002 กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สมัย ประทุม
1 ม.ค. 49
 RDG49E0001 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน กรณีศึกษา : โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 ธงชัย ดาวยันต์
1 ม.ค. 49
 RDG48S0030 การหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำคันธุลี ตำบลคันธุลี อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  
1 ก.ย. 48
 RDG48S0029 เครือข่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดตรัง
 จตพณ บุญชัย
1 ก.ย. 48
 RDG48S0028 การฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะการแสดงลิเกป่า ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เชื่อม ทองภู่
1 ก.ย. 48
 RDG48S0027 การศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม และเรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ธีรพันธุ์ จุฬากาญจน์
1 ก.ย. 48
 RDG48S0026 พัฒนาการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - วัฒนาธรรมเขตลุ่มน้ำปากพนังตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชลอ เอี่ยมสุทธิ์
1 ก.ย. 48
 RDG48S0025 ศึกษาทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 ดุสิต บู่ทอง
1 ก.ย. 48
 RDG48S0024 ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบ้านลำพิกุลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนาชุมชนเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 เสรี สุขรัตน์
1 ก.ย. 48
 RDG48S0023 การศึกษาหลักสูตรการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชนวังลุง/กรุงชิง ระยะที่ 1
 วิชิต เนียมมุณี
1 ก.ย. 48
 RDG48S0022 ศึกษารูปแบบในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทอนหงษ์อย่างยั่งยืน ตำบลทอนหงษ์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จารี แก้วชื่น
1 ก.ย. 48
 RDG48S0021 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - วัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ระยะที่ 1
 เสน่ห์ จรเปลี่ยว
1 ก.ย. 48
 RDG48S0020 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานป่าเขาวังประ ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 กรียา อาดำ
1 ก.ย. 48
 RDG48S0019 การเรียนรู้ร่วมกันในการทำธุรกิจแบบอิสลามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมุสลิมสัมพันธ์ บ้านทุ่งหญ้าแดง ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 สายัณห์ ศรีน้อย
1 ก.ย. 48
 RDG48S0018 การแปรรูปสัตว์น้ำเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อเป็นรายได้เสริมของกลุ่มแม่บ้านบ้านหลอมปืน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 อารีย์ ติงหวัง
1 ก.ย. 48
 RDG48S0017 แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทยผันเข้าสู่ระบบการจ้างงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย
 โกวิทย์ บูรพธานินทร์
1 ส.ค. 48
 RDG48S0016 ศึกษาชีวิตแรงงาน ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยใน 5 รัฐของมาเลเซียและเสริมสร้างกลไกความช่วยเหลือระหว่างแรงงาน ผู้ประกอบการร้านอาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
 มะสะกรี เจะหลง
1 ก.ค. 48
 RDG48S0015 วิจัยท้องถิ่นกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้
 ปิยะ กิจถาวร
1 ก.ค. 48
 RDG48S0014 แนวทางการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอด ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ยูนัยดะห์ กะดะแซ
1 มิ.ย. 48
 RDG48S0013 แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี
 อดุลย์ มะหะหมัด
1 พ.ค. 48
 RDG48S0012 ศึกษารูปแบบการพัฒนาโรตีกรอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของกลุ่มสตรีปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 แวซีตีฮายะ เซะบากอ
1 พ.ค. 48
 RDG48S0011 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 พินิจ ธาวุฒิสกุล
1 เม.ย. 48
 RDG48S0010 แนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 ทวีศักดิ์ สุขรัตน์
1 เม.ย. 48
 RDG48S0009 การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 ประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม
1 มี.ค. 48
 RDG48S0008 ศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
 ยูหนา หลงสมัน
1 มี.ค. 48
 RDG48S0007 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเกาะพระทองจากผลกระทบคลื่นยักษ์สึนามิ
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ม.ค. 48
 RDG48S0006 การจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์พืชใบร่มข้าวอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านปากพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
 วิไลวรรณ ฟองชัย
1 ก.พ. 48
 RDG48S0005 แนวทางการยกระดับการบริหารชมรมตาดีกาปุสตัมอย่างมีส่วนร่วม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 วาฮับ ดีมูเล๊ะ
1 ธ.ค. 47
 RDG48S0004 "แนวทางการฟื้นฟูคลองในตำบลคลองน้อย โดยกลุ่มเยาวชนคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 เกียววะลี มีสิทธิ์
1 ธ.ค. 47
 RDG48S0003 แนวทางการจัดการปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์โดยเยาวชนกลุ่มต้นกล้านาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 ภัสรา รู้พันธ์
1 ธ.ค. 47
 RDG48S0002 ศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณปูดำพึ่งพาระบบนิเวศป่าโกงกางแบบยั่งยืนบ้านบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา ระยะที่ 2
 ประชา คาวิจิตร
1 ธ.ค. 47
 RDG48S0001 ยุทธศาสตร์การค้าผ้าคลุมผมและกะปิเยาะห์สู่การเป็นศูนย์กลางเครื่องแต่งกายของโลกมุสลิมและการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 จุรีรัตน์ บัวแก้ว
1 พ.ย. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 33 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>