สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG48N0040 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ในบริบทของนักท่องเที่ยวและชุมชน ระยะที่ 1
 นุชรี กิมสุวรรณ
1 ก.ย. 48
 RDG48N0039 ฮีตฮอยคนยองกับกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
 บุญส่ง อินทะพงค์
1 ก.ย. 48
 RDG48N0038 การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแก่งเกาะใหญ่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชรระยะที่ 1
 กิตติ์ธเนศ ชูจิตร
1 ก.ย. 48
 RDG48N0037 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าอ่าข่าในพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 2
 ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
1 ก.ค. 48
 RDG48N0036 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 ชัย วงศ์ตระกูล
1 ส.ค. 48
 RDG48N0035 การอนุรักษ์และผสมผสานการแพทย์พื้นบ้านเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 กิตติพงศ์ เวชกุล
1 ส.ค. 48
 RDG48N0034 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 สุรศักดิ์  อินแถลง
1 ส.ค. 48
 RDG48N0033 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 ชัชวาลย์ อุทธิยะ
1 ก.ค. 48
 RDG48N0032 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 ศรีวรรณ สอนดี
1 ก.ค. 48
 RDG48N0031 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านส้มป่อย ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 เปี๊ยก แก้วคำแดง
1 ก.ค. 48
 RDG48N0030 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 สำรวย จิตใส
1 ก.ค. 48
 RDG48N0029 รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1
 อิ่นแก้ว เรือนปานันท์
1 ก.ค. 48
 RDG48N0028 การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.ค. 48
 RDG48N0027 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน พื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 สมศักดิ์ เทพตุ่น
1 ก.ค. 48
 RDG48N0026 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ดุษณีย์ ชาวนา
1 มิ.ย. 48
 RDG48N0025 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผลจากถั่วเหลืองด้วยภูมิปัญญาชาวจีนยูนนานบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 พิสมัย หล่ออริยวัฒน์
1 มิ.ย. 48
 RDG48N0024 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าไทใหญ่ในพื้นที่บ้านหินแตก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 ณัฐวุฒิ ประจักษ์ทรัพย์
1 ก.พ. 48
 RDG48N0023 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าลาหู่ในพื้นที่บ้านห้วยป่าไร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 ประเดิม ส่างเสน
1 ก.พ. 48
 RDG48N0022 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าลาหู่ในพื้นที่บ้านห้วยชมภู ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 ประเดิม ส่างเสน
1 ก.พ. 48
 RDG48N0021 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านน้ำต้ม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 รพีพรรณ ศิรินารถ
1 ก.พ. 48
 RDG48N0020 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 รพีพรรณ ศิรินารถ
1 ก.พ. 48
 RDG48N0019 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าเมี่ยนในพื้นที่บ้านห้วยคอกหมู ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 รพีพรรณ ศิรินารถ
1 ก.พ. 48
 RDG48N0018 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าม้งในพื้นที่บ้านปางค่าเหนือ (น้ำคะ) ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
 สมพร ตาจุมปู
1 ก.พ. 48
 RDG48N0017 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าม้งในพื้นที่บ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
 สมพร ตาจุมปู
1 ก.พ. 48
 RDG48N0016 สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนาการแพทย์ขนเผ่าลาหู่-ไทใหญ่
 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
1 ต.ค. 47
 RDG48N0015 สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนการแพทย์ชนเผ่าม้ง-เมี่ยน
 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย
1 ต.ค. 47
 RDG48N0014 ประสานงานการแพทย์ชนเผ่าลาหู่-ไทใหญ่
 ปราณิศา คำแก้ว
1 ต.ค. 47
 RDG48N0013 ประสานงานวิจัยการแพทย์ชนเผ่าม้ง-เมี่ยน
 นคร จันต๊ะวงษ์
1 ต.ค. 47
 RDG48N0012 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์กวางผา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 มงคล สาฟูวงศ์
1 พ.ค. 48
 RDG48N0011 การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 มนตรี สิงหะวาระ
1 ก.พ. 48
 RDG48N0010 คืนความสัมพันธ์ของชุมชนล้านนากับทรัพยากรน้ำ กรณีฝายพญาคำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 สมบูรณ์ บุญชู
1 ม.ค. 48
 RDG48N0009 รูปแบบการจัดการแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชุมชนบ้านนาวีและบ้านดู่ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และกลุ่มเยาวชนต้นกล้า-ความฝันใหม่ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
 บุญปั๋น แสนบ่อ
1 ก.พ. 48
 RDG48N0008 การจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองหง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 พิชิต เทพวรรณ์
1 ม.ค. 48
 RDG48N0007 การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงแสน
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ธ.ค. 47
 RDG48N0006 รูปแบบการส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 โดยความร่วมมือของสถานศึกษากับชุมชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 วีระวุฒิ วงศ์วสันต์
1 ม.ค. 48
 RDG48N0005 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากส่าเหล้าเพื่อการเสริมสร้างรายได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับกลุ่มเกษตรกรผลิตสุราพื้นบ้านตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 โสภณ กิติ
1 ธ.ค. 47
 RDG48N0004 การฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านดนตรี (หน่อ) ของชนเผ่าลาหู่แซแล บ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 จะงะ แสงฮอง
1 พ.ย. 47
 RDG48N0003 การศึกษาตัวตนและบทบาทของเจ้าหลวงสุวรรณคำแดง
 เกริก อัครชิโนเรศ
1 ธ.ค. 47
 RDG48N0002 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเครือข่ายเกษตรกรรมปลอดสารพิษ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 นพดล พึ่งวัฒนะ
1 พ.ย. 47
 RDG48N0001 การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 เมืองดี นนทะธรรม
1 พ.ย. 47
 RDG48M0008 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและภาวะหนี้สินของชุมชนบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระยะที่ 2
 สง่า ซาเสียง
1 ก.ย. 48
 RDG48M0007 การศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของการเลี้ยงปลาในกระชังในคลองรังสิตเหนือ (คลอง 1) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2
 พรรณี รัศมี
1 ก.ย. 48
 RDG48M0006 โครงการศึกษากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 สมพร เกตุแก้ว
1 ก.ย. 48
 RDG48M0005 การศึกษาบทเรียนของกลุ่มแม่บ้านเขาขี้ฝอยเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ระยะที่ 1
 จงกล  ประสาทเขตร์การ
1 ก.ย. 48
 RDG48M0004 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ (ทะวึง)
 เทวี โคตรสระ
1 ก.ค. 48
 RDG48M0003 การศึกษาองค์ความรู้ในการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 มานะ เทียมดวงแข
1 มิ.ย. 48
 RDG48M0002 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 ชำนาญ สรวมศิริ
1 ธ.ค. 47
 RDG48M0001 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 วิเชียร เอกนิกร
1 พ.ย. 47
 RDG48E0010 กระบวนการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 มนต์ภรณ์ พลสมัคร
1 ก.ย. 48
 RDG48E0009 การศึกษาวิทยุชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
 เฉลิมพงศ์  แพ่งพนม
1 ก.ย. 48

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 34 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>