สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG48E0008 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 กล พรมสำลี
1 ก.ย. 48
 RDG48E0007 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 อำนวย วงศ์ละคร
1 ก.ย. 48
 RDG48E0006 สร้างกระบวนการเรียนรู้ป่าชุมชนให้กับนักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนป่าดงใหญ่
 ดอน มะปะแข
1 ก.ย. 48
 RDG48E0005 กระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ลำน้ำ โดยองค์กรเครือข่ายประชาชนลำน้ำเสียว กรณีศึกษา : ลำน้ำเสียวใหญ่ตอนบน
 สงัด จันทะพัด
1 ก.ย. 48
 RDG48E0004 ศึกษาผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากป่าชุมชนเพื่อการสร้างกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าของชุมชนรอบป่าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ประภาส คามะใน
1 ก.ย. 48
 RDG48E0003 การสังเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในการพัฒนาการวินิจฉัยและการรักษาโรคแบบดั้งเดิมภาคอีสาน
 พิศ แสนศักดิ์
1 ก.ย. 48
 RDG48E0002 การจัดการปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 บุญสด สุวรรณศรี
1 ก.ย. 48
 RDG48E0001 การจัดการปัญหาเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และฟันผุ บ้านภูพานทอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ไมตรี ฤทธิ์มหา
1 ก.ค. 48
 RDG47S0025 การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 หะเส็ม โอะหมาน
1 ก.ย. 47
 RDG47S0024 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 สมหวัง เกลี้ยงทอง
1 ก.ย. 47
 RDG47S0023 การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมองูจังหวัดตรัง
 สุจินต์ ไกรว่อง
1 ก.ย. 47
 RDG47S0022 สืบสานศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะที่ 1
 ราตรี หัสชัย
1 ก.ย. 47
 RDG47S0021 ศึกษาแนวทางในการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านในทอน หมู่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
 ถนอม รอดเสน
1 ก.ย. 47
 RDG47S0020 การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ทิพย์อุสา  จันทกุน
1 ก.ย. 47
 RDG47S0019 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าดี ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 ประสพผล วงศ์เพ็ญ
1 ก.ค. 47
 RDG47S0018 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการเลี้ยงกุ้ง ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 วิชิต จงไกรจักร
1 ก.ค. 47
 RDG47S0017 ศึกษาแนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทย อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ผิน ศรชนะ
1 ก.ค. 47
 RDG47S0016 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระยะที่ 2
 ฉัตรชัย มังกร
1 พ.ค. 47
 RDG47S0015 ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่อาศัยทักษะการปักเย็บโดยกลุ่มแม่บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
 คอมารีเยาะ นิกือจิ
1 มิ.ย. 47
 RDG47S0014 แนวทางการแสวงหาตลาดภายในประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตันหยงลีมอ บ้านสระมาลา ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี
 อัสมา สันติศาสน์วรกุล
1 พ.ค. 47
 RDG47S0013 รูปแบบการทำธุรกิจค้าขายข้าวสารในระบบเครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.สตูล ระยะที่ 1
 ยูหราด มาลาสัย
1 เม.ย. 47
 RDG47S0012 ศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อยในตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 กรวิภา  ขวัญเพ็ชร
1 มี.ค. 47
 RDG47S0011 ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้สืบสานตำนานไหเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 สุชล จรุงการ
1 มี.ค. 47
 RDG47S0010 กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำหลักสูตรเพื่อท้องถิ่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สุธีรพล มีสุนทร
1 มี.ค. 47
 RDG47S0009 การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระยะที่ 1
 อนัน ละใบแด
1 มี.ค. 47
 RDG47S0008 แนวทางการฟื้นฟูการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านท่าช้างและบ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะที่ 1
 ชีพ แก้วบุญส่ง
1 มี.ค. 47
 RDG47S0007 ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วมชุมชนถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 พีระยา มุสิก
1 มี.ค. 47
 RDG47S0006 การศึกษาสภาพพรุคลองค็องเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยชุมชน
 ธนพล นาพนัง
1 มี.ค. 47
 RDG47S0005 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืนชุมชนพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 อมร กิจเกตุ
1 มี.ค. 47
 RDG47S0004 การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการป่าชุมชนชาลีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
 เสถียน ชัยอุดม
1 ก.พ. 47
 RDG47S0003 ศึกษาสำรวจสมุนไพรเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่คู่ชุมชน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 หร้อหวาน วัชรจิรโสภณ
1 ม.ค. 47
 RDG47S0002 การฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชนของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 สมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย
1 ธ.ค. 46
 RDG47S0001 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะที่ 1
 มนัส ศรีทอง
1 พ.ย. 46
 RDG47N0069 พัฒนาบทบาทและวิทยฐานะของหมอเมือง
 อิญศรวย วรรณา
1 เม.ย. 47
 RDG47N0068 เสริมสร้างเครือข่ายและบทบาทของหมอเมืองในระบบงานสาธารณสุข
 อิญศรวย วรรณา
1 เม.ย. 47
 RDG47N0067 สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าอ่าข่า
 ปริชาติ ทองบัวร่วง
1 เม.ย. 47
 RDG47N0066 ประสานงานวิจัยการแพทย์ชนเผ่าอ่าข่า
 นคร จันต๊ะวงษ์
1 เม.ย. 47
 RDG47N0065 เคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์ชนเผ่าอ่าข่าในพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 1
 ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
1 เม.ย. 47
 RDG47N0064 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลในการพัฒนาอาชีพการผลิตเมี่ยงแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านปางอั้น ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 สมฤทธิ์ ไชยมงคล
1 ก.ย. 47
 RDG47N0063 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 เสกสรร คำมูลดี
1 ก.ย. 47
 RDG47N0062 การท่องเที่ยวเชิงศึกษานิเวศน์และวัฒนธรรมแบบยั่งยืนโดยชุมชนบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
 สุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์
1 ก.ย. 47
 RDG47N0061 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินชุมชนบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 สมัย แก้วภูศรี
1 ก.ย. 47
 RDG47N0060 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านห้วยหาด - หลักลาย ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ก.ย. 47
 RDG47N0059 เทศกาลและพิธีกรรมที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน กรณีศึกษา : ชุมชนอาข่า บ้านแสนเจริญเก่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ระยะที่ 2
 ปฏิภาณ อายิ
1 ส.ค. 47
 RDG47N0058 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนในลุ่มน้ำแม่แรก ระยะที่ 2
 นิกร เจริญวงศ์
1 ส.ค. 47
 RDG47N0057 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ของหน้าหมู่ (แจ๋มเหนือ) ประวัติศาสตร์คนไตเมืองแจ๋มร้อยปี ระยะที่ 2
 ประเสริฐ ปันศิริ
1 ส.ค. 47
 RDG47N0056 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์พื้นที่ทางการเกษตรโหล่งปง ระยะที่ 2
 กิตติชัย แก้วประเสริฐ
1 ส.ค. 47
 RDG47N0055 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นการจัดการองค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ ระยะที่ 2
 อุทิศ สมบัติ
1 ส.ค. 47
 RDG47N0054 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมืองแจ๋มหนึ่งร้อยปี ระยะที่ 2
 อุไร ประสงค์ดี
1 ส.ค. 47
 RDG47N0053 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ผ้าตีนจก - ผ้าทอแม่แจ่ม ระยะที่ 2
 ฝอยทอง สมวถา
1 ส.ค. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 35 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>