สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG47N0052 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ตำนานวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม ระยะที่ 2
 วีระพล ประสพสุข
1 ส.ค. 47
 RDG47N0051 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดฟางโดยความร่วมมือของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่กับกลุ่มเกษตรกรพักชำระหนี้ บ้านธรรมเมือง หมู่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 ฉวีวรรณ วงศ์แพทย์
1 ส.ค. 47
 RDG47N0050 การสังเคราะห์โครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 กาญจนา โชคถาวร
1 พ.ค. 47
 RDG47N0049 รูปแบบการปฎิรูปการศึกษาท้องถิ่นตามแนววิถีพุทธ กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 มาลี ไพรสน
1 ก.ค. 47
 RDG47N0048 การศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 ชูชาติ ชัยศรี
1 ก.ค. 47
 RDG47N0047 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป้าเป้า จ.เชียงราย
 สุธน จินดารัตน์
1 ก.ค. 47
 RDG47N0046 รูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าส้าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 นงพรรณ ไชยประเสริฐ
1 ก.ค. 47
 RDG47N0045 การจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าห้วยป้อมสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 ยอดขวัญ บุญซ้อน
1 ก.ค. 47
 RDG47N0044 รูปแบบการจัดการและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 โฉมศิริ ทิมสุทิน
1 ก.ค. 47
 RDG47N0043 การรวบรวมและพัฒนาศักยภาพผักพื้นบ้าน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 แสงจันทร์ คำตาเทพ
1 ก.ค. 47
 RDG47N0042 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลายน้อยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านปางจำปีและบ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 สวัสดิ์ ขัติยะ
1 มิ.ย. 47
 RDG47N0041 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เลี้ยงหมูป่าแม่กวงเพื่อการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 โกสิน เซงจา
1 มิ.ย. 47
 RDG47N0040 การแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 ทองสุข ธาตุอินจันทร์
1 พ.ค. 47
 RDG47N0039 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชนโดยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด บ้านรุ่งอรุณ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 ปิยวุฒิ โลสุยะ
1 พ.ค. 47
 RDG47N0038 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนบ้านรักไทย
 สมศักดิ์ คงแดง
1 พ.ค. 47
 RDG47N0037 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการองค์ความรู้ทอ้งถิ่นทางด้านสุขภาพ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
1 พ.ค. 47
 RDG47N0036 การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปัทมา สมิตะสิริ
1 พ.ค. 47
 RDG47N0035 การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นที่ราบ ระยะที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 ศรีสมร ใจผูก
1 เม.ย. 47
 RDG47N0034 ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สู่กระบวนการเรียนรู้ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 บัญญัติ ตะนาวศรี
1 เม.ย. 47
 RDG47N0033 การศึกษาภูมิปัญญามูเซอแดงบ้านหัวฝาย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ยาโพ จะตีก๋อย
1 เม.ย. 47
 RDG47N0032 การศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ของชุมชนบ้านป่าจั่น ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 วิจิตรศิลป์ พรมมา
1 มี.ค. 47
 RDG47N0031 การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 มณเฑียร บุญช้างเผือก
1 มี.ค. 47
 RDG47N0030 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองโดยชุมชน สำหรับภูมินิเวศจังหวัดพิจิตร
 สินชัย บุญอาจ
1 มี.ค. 47
 RDG47N0029 การศึกษาแนวทางการเลี้ยงวัวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาเปอะ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 ไพศาล ริ้วธงชัย
1 ก.พ. 47
 RDG47N0028 การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 อินทูล เป็งโต
1 มี.ค. 47
 RDG47N0027 ประวัติศาสตร์ขุนหลวงวิลังคะกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 ไพศาล ไทยใหม่
1 ก.พ. 47
 RDG47N0026 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 อภิชาติ ชาวเวียง
1 ก.พ. 47
 RDG47N0025 ความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย บ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
 บันเทิง ปัณฑิโต
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0024 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ตำนานวิถีชีวิตชนเผ่าในหุบเขาแม่แจ่ม ระยะที่ 1
 วีระพล ประสพสุข
1 ม.ค. 47
 RDG47N0023 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นการจัดการองค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ ระยะที่ 1
 อุทิศ สมบัติ
1 ม.ค. 47
 RDG47N0022 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเมืองแจ๋มหนึ่งร้อยปี ระยะที่ 1
 อุไร ประสงค์ดี
1 ม.ค. 47
 RDG47N0021 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ของหน้าหมู่ (แจ๋มเหนือ) ประวัติศาสตร์คนไตเมืองแจ๋มร้อยปี ระยะที่ 1
 ประเสริฐ ปันศิริ
1 ม.ค. 47
 RDG47N0020 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์ผ้าตีนจก - ผ้าทอแม่แจ่ม ระยะที่ 1
 ฝอยทอง สมวถา
1 ม.ค. 47
 RDG47N0019 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์พื้นที่ทางการเกษตรโหล่งปง ระยะที่ 1
 กิตติชัย แก้วประเสริฐ
1 ม.ค. 47
 RDG47N0018 การมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี จากเมืองแจ๋มสู่แม่แจ่ม ประเด็นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนในลุ่มน้ำแม่แรก ระยะที่ 1
 เรวัต ยั่งยืน
1 ม.ค. 47
 RDG47N0017 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 ปิ่นทิพย์ ชะเอม
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0016 การฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 นิคม กิจจสาโร
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0015 การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
 รัชนี นิลจันทร์
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0014 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองหล่ม บ้านป่าบง และบ้านป่าป๋วย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
 สุวัฒน์ ญาณะโค
1 ม.ค. 47
 RDG47N0013 การเพาะเชื้อเห็ดฟางจากวัสดุท้องถิ่น ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 เริ่ม กองแหวน
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0012 การลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นในชุมชนเมืองเชียงใหม่โดยเครือข่ายพ่อแม่
 ลัดดาวัลย์ ชัยนิลพันธ์
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0011 การพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่
 ทัศนีย์ ปุวรัตน์
1 พ.ย. 46
 RDG47N0010 การพัฒนาอาชีพและองค์ความรู้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 สมลักษมิ์ นิ่มสกุล
1 ธ.ค. 46
 RDG47N0009 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมบนดอยหลวงเชียงดาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 อรุณ อุลัย
1 พ.ย. 46
 RDG47N0008 การขยายผลการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาเยาวชน (กรณีนำประสบการณ์ของโรงเรียนบ้านร่องจว้าและบ้านทุ่งหลวงไปเผยแพร่แก่โรงเรียนและขุมชนอื่น)
 กรรณิการ์ ไชยลังกา
1 พ.ย. 46
 RDG47N0007 รูปแบบการจัดการภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 กาญจนา ขันคำ
1 พ.ย. 46
 RDG47N0006 การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 อธิพัฒน์ อคคธมโม
1 ต.ค. 46
 RDG47N0005 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 ประสิทธิ์ สิรินธโร
1 ต.ค. 46
 RDG47N0004 รูปแบบการจัดการตลาดที่เหมาะสมโดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ห้วยปูลิง กรณีศึกษา จอโกะอีโคเทรค
 อาศรี ฉีโย
1 พ.ย. 46
 RDG47N0003 การฟื้นฟูและถ่ายทอดสมุนไพรชาวม้ง
 มาณพ อมรศักดิ์สวัสดิ์
1 พ.ย. 46

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 36 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>