สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG47N0002 การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 12 เดือนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยความร่วมมือของชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 วิมลกิตติสุนทร -
1 ต.ค. 46
 RDG47N0001 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 เมธี พยอมยงค์
1 ต.ค. 46
 RDG47M0008 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ ตำบลนาคู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ไพฑูรย์ อินทร์ศิริ
1 ก.ย. 47
 RDG47M0007 การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
 อภิชาต ลือสกล
1 พ.ค. 47
 RDG47M0006 วิจัยและพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลดอนหญ้านาง
 สมพล พิมพ์ทอง
1 เม.ย. 47
 RDG47M0005 รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสมกับชุมชนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ทวี เชื้อสุวรรณทวี
1 เม.ย. 47
 RDG47M0004 อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการเชิดสิงโตโดยชุมชนบ้านบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 ทรงยศ ภุชงค์เจริญ
1 ม.ค. 47
 RDG47M0003 แนวทางการลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่โดยชุมชนบริเวณหนองเสือ พุใหญ่ หุบมะซาง กิ่งอ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประหยัด แก้วกัณฑ์
1 พ.ย. 46
 RDG47M0002 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน บ้านเรดาห์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 1
 สาคร ชำนาญพล
1 ต.ค. 46
 RDG47M0001 กระบวนการดูแลสุขภาพของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 1
 เสถียร แช่มช้อย
1 ต.ค. 46
 RDG47E0036 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองแม่มด ต.ร่อนทอง และบ้านหนองไผ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จงบุรีรัมย์
 สมศรี ทองหล่อ
1 ก.ย. 47
 RDG47E0035 "วิจัยและพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้ำชี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา"
 จันทร์แดง คำลือหาญ
1 ก.ย. 47
 RDG47E0034 รูปแบบการอนุรักษ์จัดการป่าเขาแผงม้า โดยองค์กรชุมชน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 บริพัตร สุนทร
1 ก.ย. 47
 RDG47E0033 ศึกษาการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำสงครามของชุมชนบ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 สุริยา โคตะมี
1 ก.ย. 47
 RDG47E0032 กระบวนการศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิต (เกษตร) ของชาวภูไทบ้านสงยาง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 ตุลัน ราชวงศ์
1 ก.ย. 47
 RDG47E0031 ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ภาษาบรู พื้นที่บ้านดงแสนแก้ว และบ้านดงสำราญ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 เส็ง หมูนดี
1 ก.ย. 47
 RDG47E0030 ศึกษาวิถีชีวิตการทำเกษตรอินทรีย์ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 สมุห์สุรพงษ์ ปสันนจิตโต
1 ก.ย. 47
 RDG47E0029 สังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน
 บัญชร แก้วส่อง
1 ก.ย. 47
 RDG47E0028 การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการน้ำบนเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 นิมิตร อุดมกัลป์
1 ก.ย. 47
 RDG47E0027 การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เสนอโดยกลุ่มพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม อำเภอปทุมรัตน์
 วีรยุทธ สุวัฒน
1 ก.ย. 47
 RDG47E0026 การผลิตแนวข้าวปลูกหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 บุญเรือง จริยา
1 ก.ย. 47
 RDG47E0025 โครงการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูผักพื้นบ้านในพื้นที่ทามโดยชุมชน กรณีป่าทามชุมชนกุดเป่ง ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ผา กองธรรม
1 ก.ย. 47
 RDG47E0024 การศึกษาแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ธนาทร พานทอง
1 ก.ย. 47
 RDG47E0023 การศึกษาเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย ของสมาชิกเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นฐานในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนำไปสู่การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: สมาชิกเกษตรอินทรีย์บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 หนูพิศ ถุงเกษแก้ว
1 ก.ย. 47
 RDG47E0022 การทำเกษตรอินทรีย์กับการศึกษาผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงเปรียบเทียบกับสภาพดินที่มีความแตกต่างกันของเขตอำเภอเลิงนกทาและไทยเจริญ
 ชัยยา คุณสุทธิ์
1 ก.ย. 47
 RDG47E0021 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูการปลูกฝ้ายพื้นบ้านปลอดสารเคมี เทือกเขาภูพาน อำเภอเต่างอย และอำเภอพูพาน จังหวัดสกลนคร
 ราชนี จิปอมจา
1 ก.ย. 47
 RDG47E0020 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพรรณพืชสมุนไพรป่าภูลังกาอย่างยั่งยืน
 สุบิน รักชาติ
1 ก.ย. 47
 RDG47E0019 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหนองหล่ม ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
 อาทิตย์ พรหมเสนา
1 ก.ย. 47
 RDG47E0018 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือแบบมีส่วนร่วม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 เรวัต สิงห์เรือง
1 ก.ย. 47
 RDG47E0017 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 ทรรศิกา จำปาศรี
1 ก.ย. 47
 RDG47E0016 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
 พุฒ บุญเต็ม
1 มิ.ย. 47
 RDG47E0015 การศึกษารูปแบบและการจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 อำคา แสงงาม
1 มิ.ย. 47
 RDG47E0014 การศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพเสริมที่เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ของสมาชิก เครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 ทองเพชร แสงสงค์
1 พ.ค. 47
 RDG47E0013 กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
 วีระพันธ์ นาตรีชน
30 เม.ย. 47
 RDG47E0012 การศึกษากระบวนการใช้ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน กรณีศึกษา ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์
1 พ.ค. 47
 RDG47E0011 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวและผักที่ใช้สารเคมีสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1
 รังสรรค์ เดชพลมาตย์
1 เม.ย. 47
 RDG47E0010 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กรณีร้านค้าชุมชนบ้านเมืองแกเดิม หมู่17 และร้านค้าชุมชนบ้านเมืองแกเหนือหมู่ 15 ต.เมืองแก อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์
 สุในย์ ชัยศรี
1 มิ.ย. 47
 RDG47E0009 แนวทางการผลิตและการจัดการผลผลิตผักปลอดสารเคมี กรณีศึกษา: กลุ่มปลูกผักรอบป่าดงเค็ง ต.ชานุวรรณ และต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 ออระพิน เกาะกิ่ง
1 เม.ย. 47
 RDG47E0008 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ไพจิตร วสันตเสนานนท์
1 เม.ย. 47
 RDG47E0007 ศึกษาสถานภาพการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำเซิน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1
 อรนุช ผลภิญโญ
1 ก.พ. 47
 RDG47E0006 ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาและแสวงหารูปแบบการปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นบ้านแบบอินทรีย์สำหรับใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน ระยะที่ 1
 เรวงค์ ศรีชะอุ่ม
1 ก.พ. 47
 RDG47E0005 การศึกษาประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว : เน้นการศึกษาประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มระดับชุมชน ในพื้นที่ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ระยะที่ 1
 ปัญญา สุริยะแสง
1 ก.พ. 47
 RDG47E0004 การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าบุ่ง-ป่าทาม
 สมัย หงษ์คำ
1 ม.ค. 47
 RDG47E0003 รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้เป็น "คนดีศรีเตาบ่า" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประยูร บุญยัสสะ
1 ม.ค. 47
 RDG47E0002 ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ลำนำเสียวใหญ่ตอนบนและผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งลำน้ำ อ.บรบือและอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 ณรงค์ กุลจันทร์
1 ธ.ค. 46
 RDG47E0001 รูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชนตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 กริช เบียนรัมย์
1 พ.ย. 46
 RDG46S0008 แนวทางและวิธีการในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านพระม่วง ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ระยะที่ 1
 อวิรุทธิ์ กิ้มเท่ง
1 ส.ค. 46
 RDG46S0007 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 พินิจ ธาวุฒิสกุล
1 ส.ค. 46
 RDG46S0006 กระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมโนราห์ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 สาลินี สุขบัวแก้ว
1 พ.ค. 46
 RDG46S0005 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลน บ้านคลองลิดี อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
 ด้าด ชาลุเด็น
1 เม.ย. 46

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 37 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>