สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG46S0004 การศึกษาพัฒนาการชุมชนเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 นุกูล โกกิจ
1 เม.ย. 46
 RDG46S0003 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 เที้ยน คงยุทธิ์
1 เม.ย. 46
 RDG46S0002 การศึกษาและสืบสานภูมิปัญญาเกษตรธาตุ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
 บีสอน หมัดหลี
1 มี.ค. 46
 RDG46S0001 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น "กรณีถังแดง" ร่วมกันของชุมชนกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 สมยศ เพชรา
1 พ.ย. 45
 RDG46N0039 การศึกษาเพื่อชุมชน : การบูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านกับศาสตร์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
 สามารถ ศรีจำนงค์
1 ก.ย. 46
 RDG46N0038 การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือของนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน กับชุมชนตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
1 ก.ย. 46
 RDG46N0037 กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 อยุธ ไชยยอง
1 ก.ย. 46
 RDG46N0036 กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
 อินจันทร์ นันจิตสัก
1 ส.ค. 46
 RDG46N0035 การจัดการองค์ความรู้เพื่อการขยายผลการผลิตและแปรรูปน้ำมันงา (อีดงา) ปลอดสารเคมีสู่วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 สุดานี คำดี
1 ส.ค. 46
 RDG46N0034 กระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สังเวียน ดวงสุภา
1 ก.ค. 46
 RDG46N0033 การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชียงใหม่-ลำพูน
 สุเมธ พรหมรักษา
1 ก.ค. 46
 RDG46N0032 การศึกษากระบวนการในการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาของรัฐกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 มงคล สุภามณี
1 มิ.ย. 46
 RDG46N0031 การจัดการศึกษาแบบ มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กรณีกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 สิทธิพันธ์ พานิชอิน
1 พ.ค. 46
 RDG46N0030 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนบ้านปางอีกาในการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 จันทร์ทิพย์ ศรีทอง
1 มิ.ย. 46
 RDG46N0029 การถอดบทเรียนกระบวนของกลุ่มเยาวชนกลุ่มสร้างฝันวันใหม่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 จันทร์สวย จันเป็ง
1 พ.ค. 46
 RDG46N0028 รูปแบบการบริหารจัดการ กลุ่มที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผ้าด้นมือ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 แสงพลอย มุ้งทอง
1 พ.ค. 46
 RDG46N0027 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 สมาน นวลศรี
1 พ.ค. 46
 RDG46N0026 รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 ชาตรี อุ่นใจ
1 พ.ค. 46
 RDG46N0025 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยความร่วมมือของชุมชนบ้านตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 มนัส สุนทรศุทธวัต
1 พ.ค. 46
 RDG46N0024 การพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านตีนธาตุ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 จำเนียร บุญมาก
1 มี.ค. 46
 RDG46N0023 “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่”
 ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล
1 มี.ค. 46
 RDG46N0022 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่สูง (ชนเผ่า) เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อ.เมือง จ.เชียงราย
 อุทัย แสงสุวรรณ
1 ก.พ. 46
 RDG46N0021 การศึกษาวิถีชีวิตของลาหู่นะ บ้านขอบด้ง เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 เรียม สิงห์ทร
1 ก.พ. 46
 RDG46N0020 การศึกษามูลค่าของป่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 อุดม สอนศรี
1 มี.ค. 46
 RDG46N0019 แนวทางการพึ่งตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจและสุขภาพบ้านแม่แฮน้อย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 เสรี จรูญเมธากุล
1 ม.ค. 46
 RDG46N0018 การศึกษาและการพัฒนาระบบการผลิตของกลุ่มทอผ้าไหมในเชิงธุรกิจชุมชน บ้านเนินไทรพัฒนา ต.ป่าซาง กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 ศิริรัตน์ ภารรักษา
1 ก.พ. 46
 RDG46N0017 แนวทางการพัฒนาการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่สมสมัย จังหวัดน่าน
 สมคิด อิสรธมโม
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0016 การศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชนบทพื้นที่ราบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 ทัศนีย์ คำต๊ะ
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0015 กระบวนการและเทคนิคการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่
 สุริยนต์ คำสูง
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0014 หลักการและการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูงที่สมสมัย
 สำราญ อนุตตโร
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0013 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม การผลิต การตลาดและกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 ภัณฑิรา นันทพงษ์
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0012 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
1 พ.ย. 45
 RDG46N0011 การประยุกต์พุทธธรรมกับการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 สมชาย เหล็กเพชร
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0010 การฟื้นฟูภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 ศุภกร มณีภาค
1 พ.ย. 45
 RDG46N0009 การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านใหม่ป่าหมาก ต.ห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2
 สุมนมาลย์ สิงหะ
1 พ.ย. 45
 RDG46N0008 การฟื้นฟูและพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองให้เป็นธุรกิจชุมชน บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 อุดม มณีจันทร์สุข
1 พ.ย. 45
 RDG46N0007 กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อสตรีและเด็กในชนบท:กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่างประเทศในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย
 สุมาลี วรรณรัตน์
1 พ.ย. 45
 RDG46N0006 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการบ้านแพะทุ่งเจริญ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 สมพร จองปิหย่า
1 พ.ย. 45
 RDG46N0005 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยความร่วมมือของชุมชนบ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 พรรณี จุฑานนท์
1 ธ.ค. 45
 RDG46N0004 เทศกาลและพิธีกรรมที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน กรณีศึกษา : ชุมชนอาข่า บ้านแสนเจริญเก่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 ปฏิภาณ อายิ
1 ต.ค. 45
 RDG46N0003 ความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
 บันเทิง ปัณฑิโต
1 ต.ค. 45
 RDG46N0002 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าเหมือด หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 จารี โสภา
1 ต.ค. 45
 RDG46N0001 การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยของเยาวชนโดยใช้ดนตรีพื้นเมืองและการเส่นพื้นบ้าน บ้านหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
 สายัณห์ ปัญโญ
1 ต.ค. 45
 RDG46M0010 อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมโดยโรงเรียนและชุมชนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
 ทองคำ เจือไทย
1 ก.ย. 46
 RDG46M0009 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
 สำเนา เป็ดแก้ว
1 ส.ค. 46
 RDG46M0008 แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากหอยขาวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ระยะที่ 1
 ไพวัลย์ สิอิ้น
1 ก.ย. 46
 RDG46M0007 กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 1
 สายยนต์ ศิริรัตน์
1 ก.ค. 46
 RDG46M0006 กระบวนการถอดบทเรียนชุมชนอาคารสงเคราะห์ทรัพย์เจริญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจริญ ขันธรูจี
1 ส.ค. 46
 RDG46M0005 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ
 มานิต ตันเจริญ
1 เม.ย. 46
 RDG46M0004 รูปแบบและแนวทางการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 พิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
1 เม.ย. 46

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 38 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>