สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG46M0003 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง ต.ตะเคียนทอง และ ต.คลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ระยะที่ 2
 เฉิน ผันผาย
1 เม.ย. 46
 RDG46M0002 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1
 จิรวัฒน์ พัวสุวรรณ
1 พ.ย. 45
 RDG46M0001 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1
 นิพนธ์ แถวเนิน
1 พ.ย. 45
 RDG46E0008 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
 วิธวัฒน์ สวาศรี
1 ก.ค. 46
 RDG46E0007 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานต้มเกลือและสูบน้ำเกลือ ชุมชนบ้านคอกม้า บ้านหนองไร่ และบ้านโนนค้อ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1
 ชมเชย จันทิพย์
1 ก.ค. 46
 RDG46E0006 การนำภูมิปัญญาไทบ้านสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งพันขัน บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 สุวรรณ บงศ์บุตร
1 ก.ค. 46
 RDG46E0005 การอนุรักษ์ตำรับยาโบราณและรูปแบบการส่งเสริมการใช้สมุนไพรประจำบ้าน ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
 วรรดี โทสวนจิต
1 ก.ค. 46
 RDG46E0004 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการป่าโนนทราย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 แสงทอง มะลิวงษ์
1 เม.ย. 46
 RDG46E0003 แนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองของสมาชิกกลุ่มทอผ้าแพรพรรณ จังหวัดขอนแก่น
 พักตร์วิไล สหุนาฬุ
1 ม.ค. 46
 RDG46E0002 รูปแบบการจัดการกองทุนที่เหมาะสมกับชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น
 มะยง พรมราช
1 ม.ค. 46
 RDG46E0001 การฟื้นฟูภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลือจากการผลิตเหล้าพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
 น้ำอ้อย ทองคำสุก
1 ม.ค. 46
 RDG45S0017 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการปักหลักเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บุญเลี้ยง บัวทอง
1 ก.ย. 45
 RDG45S0016 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จารึก เรืองสุวรรณ
1 ก.ย. 45
 RDG45S0015 การจัดตั้งตลาดนัดฟรีเดย์ไทย-มาเลย์ (Thai-Malay Freeday) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 อรุณ ไทยสนิท
1 ก.ย. 45
 RDG45S0014 แนวทางการจ้ดการการท่องเที่ยงเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะที่ 1
 สมมารถ สมจิตต์
1 ก.ย. 45
 RDG45S0013 แนวทางการเพิ่มปริมาณปูดำโดยการพึ่งพาระบบนิเวศป่าโกงกางบ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะที่ 1
 ประชา คาวิจิตร
1 ก.ย. 45
 RDG45S0012 การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านเขาวง ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เยาวลักษณ์ หมวดยอด
1 ก.ย. 45
 RDG45S0011 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รัตนา ชูแสง
1 ส.ค. 45
 RDG45S0010 รูปแบบการบริหารกองทุนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะที่ 1
 เพ็ญนภา ทิพทอง
1 มิ.ย. 45
 RDG45S0009 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระยะที่ 1
 ฉัตรชัย มังกร
1 มิ.ย. 45
 RDG45S0008 แนวทางการพัฒนากองทุนบ้านทุ่งไทรงาม ตำบลบ้านควน จังหวัดตรัง ระยะที่ 1
 เฉลียว สุวรรณวร
1 พ.ค. 45
 RDG45S0007 ทางเลือกในการทำเกษตรยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บ้านไร่ยาว อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 จุฑามาศ การสุวรรณ
1 เม.ย. 45
 RDG45S0006 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 อารอบ เรืองสังข์
1 เม.ย. 45
 RDG45S0005 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้น้ำประปาภูเขาจากน้ำตกวังตอ บ้านไร่เหนือ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 สมภาค เพชรโชติ
1 ก.พ. 45
 RDG45S0004 หลักสูตรท้องถิ่นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แบบบูรณาการศาสนาอิสลามในรายวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2544
 มูฮัมหมัดยะฟัร แวสะมาแอ
1 ม.ค. 45
 RDG45S0003 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนกาลอ ตำบลกาลอ จังหวัดยะลา ระยะที่ 1
 วันเพ็ญ เพชรคง
1 ต.ค. 44
 RDG45S0002 การใช้ประโยชน์จากป่าพรุบ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะที่ 1
 วันเพ็ญ เพชรคง
1 ต.ค. 44
 RDG45S0001 การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิม บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 บัดสาระ องศารา
1 ต.ค. 44
 RDG45N0054 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาและลดอัตราเสี่ยงทางสังคมของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 นครินทร์ ดำรงภคสกุล
1 ก.ย. 45
 RDG45N0053 การสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง:กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านแม่ก๊ะ หมู่ 8 และกองทุนหมู่บ้านแม่ข้อน หมู่ 4 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 อรสา หน่อปัน
1 ก.ย. 45
 RDG45N0052 การฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 นิคม กิจจสาโร
1 ส.ค. 45
 RDG45N0051 กระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาพันธุ์พืชพื้นบ้านของชาวปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 จันทร์ทอง เนาว์เขตอนุรักษ์
1 ส.ค. 45
 RDG45N0050 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรปกาเกอะญอของเยาวชนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 ญาณพัตร์ ไพรมีทรัพย์
1 ก.ย. 45
 RDG45N0049 รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตอาหารสัตว์ในเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 จอมจัน คำนาศักดิ์
1 ก.ย. 45
 RDG45N0048 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
 สนิท สัตโยภาส
1 ส.ค. 45
 RDG45N0047 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำแม่สา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
 ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์
1 ส.ค. 45
 RDG45N0046 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านแม่แลง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
 ชาญ ยอดเละ
1 ส.ค. 45
 RDG45N0045 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาการถ่ายภาพโฆษณาหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 ส.ค. 45
 RDG45N0044 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 จุฑามาส พันธุ์ณรงค์
1 ส.ค. 45
 RDG45N0043 ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพกระเทียมโดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 บุญสุข เตือนชวัลย์
1 ส.ค. 45
 RDG45N0042 การพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจสหกรณ์ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 สมาน สุภัควาณิชย์
1 ส.ค. 45
 RDG45N0041 การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำในพื้นที่ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 บุญเรือง ธนธีระบรรจง
1 ส.ค. 45
 RDG45N0040 การศึกษาผลของกวาวเครือต่อการเลี้ยงกบ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ
 ปรีชา สุวรรณ์
1 ก.ค. 45
 RDG45N0039 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนบ้านนห้วยห้างและบ้านป่าสา ตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย
 วินัย เมฆิน
1 พ.ค. 45
 RDG45N0038 การสร้างประชาคมผลิตภัณฑ์ตำบลของจังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลาง
 ไกรวุฒิ บัวนาค
1 พ.ค. 45
 RDG45N0037 การศึกษาทดลองแปรรูปถั่วลิสงเมล็ดโตและถั่วลิสงพื้นบ้านแบบครบวงจร บ้านเทพมงคล ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 วาสนา กันทะวงค์
1 พ.ค. 45
 RDG45N0036 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน เพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะนิสัยของเยาวชน บ้านทุ่งหลวง และบ้านร่องจว้า อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
 กรรณิการ์ ไชยลังกา
1 พ.ค. 45
 RDG45N0035 การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาเรื่องฝ้ายของชาวปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 กาวา สุขเลิศดิลกกุล
1 พ.ค. 45
 RDG45N0034 รูปแบบการจัดการศูนย์การค้าชุมชนที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือของชุมชน ตำบลงิ้วงาม จังหวัดอุตรดิตถ์
 กมล  อรุณโชคสมศักดิ
1 พ.ค. 45
 RDG45N0033 การจัดการกองทุนบ้านนาเลา หมู่ 3 ตำบลนาพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 อธิวัฒน์ สุธรรม
1 ก.ย. 45

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 39 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>