สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57E0010 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการทำนาข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแหล่งน้ำของชุมชนตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 สิริศักดิ์ ทองแก้ว
1 เม.ย. 57
 RDG57E0009 การจัดการตนเองกรณีการฟื้นฟูทรัพยากรลำห้วยปะอีอย่างมีส่วนร่วมด้วยภูมิปัญญาของชุมชนตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 สง่า ก่ำเกลี้ยง
1 เม.ย. 57
 RDG57E0008 การจัดการตนเองกรณีการจัดการพื้นที่รองรับขยะอย่างมีส่วนร่วมของตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 วิชิต บุตรชา
1 เม.ย. 57
 RDG57E0007 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของเกษตรกร ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 สตพร ศรีสุวรรณ์
1 เม.ย. 57
 RDG57E0006 การพัฒนาระบบและกลไกเชิงสถาบันงานวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปีที่ 2)
 ฉันทนา   เวชโอสถศักดา
1 พ.ค. 57
 RDG57E0005 ปราสาทโฎนตวลกับการฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ บ้านกะจาร ตำบลสะแอม อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
 วีระยุทธ์ ดวงแก้ว
1 มี.ค. 57
 RDG57E0004 การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำกสิกรรมอินทรีย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณี : ชุมชนโคกใหญ่-โคกสามัคคี ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ ชุมชนโอกะกีรลือ ต.ลุมโตง อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
 จิระศักดิ์ ทองแย้ม
1 มี.ค. 57
 RDG57E0003 ประเพณีแซนโฎนตากับการฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนของชุมชนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับชุมชนบ้านโคกวัด ตำบลไสรน้อย อำเภอวาริน จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 คาร  มนตรีวงษ์
1 มี.ค. 57
 RDG57E0002 การฟื้นฟูความสัมพันธ์กลุ่มเครือญาติข้ามแดนของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา:บ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับบ้านเวียลโป ตำบลจอมกระสานต์ อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
 สุเป็น รสชาติ
1 มี.ค. 57
 RDG57E0001 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ของเด็กเยาวชน เพื่อลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ้านนาไร่และโนนมีชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
 ใหม่ บุตรโคตร
1 ม.ค. 57
 RDG56S0052 แนวทางจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเขาพัง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฤทธิรงค์  ฤทธิกุล
20 ก.ย. 56
 RDG56S0051 ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
 สมพงษ์ รักษาศรี
20 ก.ย. 56
 RDG56S0050 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมตามหลักสูตรมาตรฐานสากลผ่านสถานการณ์สังคม จังหวัดสตูล
 กูอัน หมันใจดี
20 ก.ย. 56
 RDG56S0049 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสตูล
 ยงยุทธ ยืนยง
20 ก.ย. 56
 RDG56S0048 แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดสตูล
 รัชนี ทองเงิน
20 ก.ย. 56
 RDG56S0047 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน จังหวัดสตูล
 จุรีรัตน์ แคยิหวา
20 ก.ย. 56
 RDG56S0046 การฟื้นฟูนาร้าง โดยการปรับเปลี่ยนการทำนาหลังน้ำลดของชาวนาบ้านเลียบ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 ณัฐรัช  สังข์ทอง
20 ก.ย. 56
 RDG56S0045 คลองในป่าพรุโต๊ะแดง และพรรณไม้น้ำ ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาการยังชีพและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
 มนตรี  รัตนบุรี
20 ก.ย. 56
 RDG56S0044 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มทำนาบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 สมปอง อัดอินโหม่ง
20 ก.ย. 56
 RDG56S0043 แนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม เพื่อสร้างสำนึกการอนุรักษ์แก่เยาวชน ชุมชนบ้านโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 ศักรินทร์ สีหมะ
20 ก.ย. 56
 RDG56S0042 แนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล
 อิดริส อุเส็น
20 ก.ย. 56
 RDG56S0041 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการหนุนเสริมระบบเครือข่ายงานวิจัยประเด็นการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล
 สุทธิ สายสุนีย์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0040 แนวทางฟื้นฟูป่าชายเลน บริเวณคลองหมื่นเดช-คลองอืดอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านเกาะนก ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 อำนาจ นาวารักษ์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0039 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนศูนย์กีรออาตีประจำหมู่บ้านและการบริหารจัดการชมรมกีรออาตีลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 ดือนัง มีสา
20 ก.ย. 56
 RDG56S0038 รูปแบบการบริหารจัดการระบบซากาตทรัพย์สินของมัสยิดอีตตะฮหรีร (พงยามู) โดยการมีส่วนร่วมชุมชน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 มะรอบี สูแอเสาะ
20 ก.ย. 56
 RDG56S0037 รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายูยาวี สำหรับนักเรียนตาดีกา ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 อับดุลสัตตาร์  ฮายีอาลี
20 ก.ย. 56
 RDG56S0036 รูปแบบกิจกรรมการหนุนเสริมการสอนอ่านภาษามลายูกลางสำหรับนักเรียนตาดีกาโดยเยาวชนชุมชนปอฮนตือมอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 มูฮัมมัดฮุสนี  เบญจสม
20 ก.ย. 56
 RDG56S0035 ศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนักเรียน ครู และครูภูมิปัญญาในชุมชน กรณีโรงเรียนบ้านป่าตง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จันทร์นภา รอดพ้น
20 ก.ย. 56
 RDG56S0034 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการทักษะชีวิตในสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผชิญอุทกภัย กรณีศึกษา : โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สมใจ เอียดนิมิตร
20 ก.ย. 56
 RDG56S0033 แนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชน วัด และ ชุมชนบ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 วิภาดา วาสินธุ์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0032 รูปแบบการสร้างเยาวชน ใจอาสา เพื่อทำงานทางสังคมขององค์กรภาคประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ธัญวรัตน์  ฐิตะโชติการ
20 ก.ย. 56
 RDG56S0031 แนวทางการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายครู เพื่อร่วมจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานทรัพยากรในชุมชน ของเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0030 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน โดยบทบาทของเครือข่ายเยาวชนผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สิรินนา  เพชรรัตน์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0029 การปรับตัวของเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านอินทนิล ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 ศิริพงษ์ ศรีธนสาร
20 ก.ย. 56
 RDG56S0028 แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการตลาดหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา: หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ยุแวว ศรีสุโข
20 ก.ย. 56
 RDG56S0027 กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 คมสัน หลงละเลิง
20 ก.ย. 56
 RDG56S0026 ศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านค้าทำดีมาร์ทเพื่อการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจและด้านการเยียวยา ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 นูรียา เจะแว
20 ก.ย. 56
 RDG56S0025 การพัฒนาศักยภาพกองทุนเกษตรกรเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชน ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
 สุคนธ์ เพ็ชรเพ็ง
20 ก.ย. 56
 RDG56S0024 แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
 อำนาจ รักษาพล
20 ก.ย. 56
 RDG56S0023 ลาซัง : วัฒนธรรมร่วมสมัย สานสัมพันธ์ชุมชนสองวิถี ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 ธานินทร์  บุญพรหม
20 ก.ย. 56
 RDG56S0022 การเรียนรู้และการสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 สมทัศน์ ระสิตานนท์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0021 การปลูกพืชเสริมสวนยางพารา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในสวนยาง และสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 คเณศ  ไฝพรม
20 ก.ย. 56
 RDG56S0020 การสร้างธนาคารความดีเพื่อแก้ปัญหาสังคมของหมู่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชลอ เอี่ยมสุทธิ์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0019 การแก้ปัญหานาร้างและกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ยาน  ขุนพรม
20 ก.ย. 56
 RDG56S0018 แนวทางการศึกษาเห็ดในป่าพรุโต๊ะแดง โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในระบบโรงเรียนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
 วิรัช  คงชนม์
20 ก.ย. 56
 RDG56S0017 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวท่าชนะในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา บ้านปากกิ่ว และบ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สมบุญ  แสงฉาย
20 ก.ย. 56
 RDG56S0016 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นซานาวีย์ ของโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะที่ 2
 รอมยี  มอหิ
20 ก.ย. 56
 RDG56S0015 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญามโนราห์ โดยกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น ชุมชนบ้านคลองเสียว เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 พรจิตร ชูชื่น
20 ก.ย. 56
 RDG56S0014 สังเคราะห์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่นสถานภาพและทิศทางความมั่นคงอาหารของชุมชน : จากภูผาถึงทะเล
 กฤษฎา  บุญชัย
20 ก.ย. 56
 RDG56S0013 ปัญหาการเลี้ยงปลาช่อนทะเล และ แนวทางการจัดการเลี้ยงปลาช่อนทะเลเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของประมงชายฝั่งขนาดเล็กชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 วินัย เนตรวงค์
1 ก.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 4 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>