สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG45N0032 แนวทางการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน NDR จังหวัดเชียงใหม่
 ลัดดาวัลย์ ชัยนิลพันธ์
1 มี.ค. 45
 RDG45N0031 การแสวงหาและพัฒนาวัสดุท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพวัสดุเพาะเห็ดฟาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 เริ่ม กองแหวน
1 พ.ค. 45
 RDG45N0030 รูปแบบการขยายผลการใช้พืชสมุนไพรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเสริฐ ทองชมภู
1 มี.ค. 45
 RDG45N0029 การบริหารจัดการกลุ่มการผลิตผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เบญจมิน ดอแสง
1 พ.ค. 45
 RDG45N0028 การอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านใหม่ป่าหมาก ต.ห้วยปูลิง จ.แม่ฮ่องสอน
 สุมนมาลย์ สิงหะ
1 มี.ค. 45
 RDG45N0027 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพโป่งสันปิ๊กและสัตว์ป่าโดยชุมชนรอบโป่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 หลี อักษรธรรมชาติ
1 มี.ค. 45
 RDG45N0026 การจัดการท่องเที่ยวบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮโดยความร่วมมือของชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 วิมลกิตติสุนทร 
1 ก.พ. 45
 RDG45N0025 กระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรดในระบบธุรกิจชุมชน บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 วิรัตน์ จันเลน
1 ม.ค. 45
 RDG45N0024 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้องถิ่นระดับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 ไพรัช ใหม่ชมภู
1 ธ.ค. 44
 RDG45N0023 วิทยากรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย
 ฟอง ฤทธิ์เนติกุล
1 ม.ค. 45
 RDG45N0022 วิทยากรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อรพินทร์ วาสีอนุรักษ์
1 ม.ค. 45
 RDG45N0021 วิทยากรชุมชนจังหวัดแพร่
 สิริลักษณ์ อัตรเศรษฐพงศ์
1 ม.ค. 45
 RDG45N0020 วิทยากรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
 ยวนใจ ชินวงษ์
1 ม.ค. 45
 RDG45N0019 วิทยากรชุมชนจังหวัดเชียงราย
 นฤพร ถนอมเกียรติภูมิ
1 ม.ค. 45
 RDG45N0018 ชุมชนกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ กรณีศึกษา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 อภิเดช ชัยราชา
1 ก.พ. 45
 RDG45N0017 การจัดการศึกษา(ธรรมนูญโรงเรียน)ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยประชาคมเมืองฝาง กรณีศึกษาโรงเรียนฝาง ชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 เสรี สุวรรณเพชร
1 ม.ค. 45
 RDG45N0016 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการทำเกษตรยั่งยืนจังหวัดพิจิตร
 ปัญจะ ยาแก้ว
1 ม.ค. 45
 RDG45N0015 รูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับเด็กและเยาวชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับองค์กรชุมชน ตำบล บ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 เรวัตร คำปวน
1 ม.ค. 45
 RDG45N0014 กระบวนการกระตุ้นสำนึกและการมีส่วนร่วมชุมชนรอบป่าผาต้อนให้เป็นเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าผาต้อนอย่างยั่งยืน
 ประดิษฐ์ ศรีวิลัย
1 ก.พ. 45
 RDG45N0013 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวมูเซอดำบ้านอุมยอม ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
 พระสมศักดิ์ สิริจนโท(ภักดีเสนานฤนาท)
1 ม.ค. 45
 RDG45N0012 กระบวนการสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ กิ่ง อ.วังเจ้า จ.ตาก
 ปณิธี บุญสา
1 ม.ค. 45
 RDG45N0011 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการหนอนไม้ไผ่(คีเบาะ)และกบ(เดบือ)ให้มีความยั่งยืนบ้านแม่ยางส้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ไกรสีห์ กล้าณรงค์ขวัญ
1 ธ.ค. 44
 RDG45N0010 รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มผู้พิการ เพื่อการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการโดยความร่วมมือของชุมชน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 สุขุม ใหม่จันทร์ดี
1 ธ.ค. 44
 RDG45N0009 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลากับชุมชนท่าเรือ จังหวัดอุตรดิตถ์
 ทวีศิลป์ อินทะจักร์
1 ก.พ. 45
 RDG45N0008 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณ หมู่ 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 รุ่งทิพย์ ศูนย์ตรง
1 ธ.ค. 44
 RDG45N0007 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านถ้ำหนองเบี้ย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 วัชรินทร์ ศรีสัตบุตร
1 ธ.ค. 44
 RDG45N0006 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านดอนมูลพัฒนา จ.น่าน
 บุญแต่ง พิมพงาน
1 พ.ค. 45
 RDG45N0005 การชำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา (ประกาศสงกรานต์)
 เกริก อัครชิโนเรศ
1 พ.ย. 44
 RDG45N0004 การศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยในการใช้เกษตรธรรมชาติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก
 คิณทอง ภีระจันทร์
1 พ.ย. 44
 RDG45N0003 แนวทางการป้องกันเด็กไม่ให้เข้าสู่กระบวนการธุรกิจเพศพาณิชย์ กรณีศึกษา ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 อดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์
1 พ.ย. 44
 RDG45N0002 กระบวนการบริหารจัดการร้านค้าเยาวชน โดยความร่วมมือของกลุ่มเยาวชนพลังสามัคคีกับชุมชนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์
 ศิริวิมล แหยมเตอะ
1 พ.ย. 44
 RDG45N0001 การเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บ้านทุ่งแพม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ภากร กังวานพงศ์
1 ต.ค. 44
 RDG45M0002 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 ปิยะพร ศรีพลาวงษ์
1 มี.ค. 45
 RDG45M0001 รูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 ปัญญา โตกทอง
1 ม.ค. 45
 RDG45E0022 แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในกระบวนการประชาคมจังหวัดขอนแก่น
 ธวัชชัย รื่นรมย์สิริ
1 ก.ย. 45
 RDG45E0021 การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์ของชาวบ้านและทางออก
 ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร
1 ก.ค. 45
 RDG45E0020 การศึกษารูปแบบและวิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเชื่อในการจัดการป่าชุมชน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 หนูเกณ จันทาสี
1 ส.ค. 45
 RDG45E0019 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 คณิต อำท้าว
1 ส.ค. 45
 RDG45E0018 การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
 พรรณพิมล ครั้งพิบูลย์
1 มิ.ย. 45
 RDG45E0017 แนวทางการส่งเสริมบทบาท อบต. และองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาเอดส์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 สุรพล ทองมีค่า
1 มิ.ย. 45
 RDG45E0016 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรพหุภาคีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าหนองเยาะ จังหวัดสุรินทร์
 วงศ์ วันมงคล
1 พ.ค. 45
 RDG45E0015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ ชุมชนบ้านนา กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1
 เสาวนีย์ สรรพเลิศ
1 มี.ค. 45
 RDG45E0014 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 กาญจนา ทองทั่ว
1 เม.ย. 45
 RDG45E0013 รูปแบบการทำเกษตรปลอดสารพิษที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านนกแตดแต้ ตำบลโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี
 สมยศ บริสุทธิ์
1 เม.ย. 45
 RDG45E0012 กระบวนการศึกษาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา "นายฮ้อยงัว - ควาย" ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
 ประสงค์ ยมนัตถ์
1 มี.ค. 45
 RDG45E0011 การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 มี.ค. 45
 RDG45E0010 รูปแบบการเลี้ยงโค - กระบือที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 บุญมี โสภัง
1 ก.พ. 45
 RDG45E0009 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติที่ยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนจตุคามพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด
 ฉลอง คูเมือง
1 ก.พ. 45
 RDG45E0008 รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ จังหวัดมหาสารคาม
 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
1 ธ.ค. 44
 RDG45E0007 รูปแบบการพัฒนาป่าชุมชนโคกใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรชุมชน
 บุญเรือง ยางเครือ
1 ธ.ค. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 40 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>