สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG45E0006 การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาเอดส์ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 ดวงจันทร์ หลักด่าน
1 ต.ค. 44
 RDG45E0005 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคอีสานในการทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อชุมชนท้องถิ่น
 พัชรา แสงวิเศษ
1 พ.ย. 44
 RDG45E0004 รูปแบบและทางเลือกในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงลุ่มน้ำหนองหานอุดรธานี
 ประภาพรรณ จับมั่น
1 ต.ค. 44
 RDG45E0003 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี
 อกนิษฐ์ ป้องภัย
1 ต.ค. 44
 RDG45E0002 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองกุนเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 พรรณี เสมอภาค
1 ต.ค. 44
 RDG45E0001 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุงให้เป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
 ดรุณี ศุภวรรณ
1 ต.ค. 44
 RDG44S0015 พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 พยูร นุ่นสุข
1 ส.ค. 44
 RDG44S0014 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 นัยนา ทองศรีเกตุ
1 ส.ค. 44
 RDG44S0013 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำกริชรามัน ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ตีพะลี อะตะบู
1 พ.ค. 44
 RDG44S0012 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน
 ภีม ภคเมธาวี
1 เม.ย. 44
 RDG44S0011 การเรียนรู้ประวัติแม่เจ้าอยู่หัวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ชลอ เอี่ยมสุทธิ์
1 มี.ค. 44
 RDG44S0010 การพัฒนาอาชีพเสริมและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยการเลี้ยงหอยและปลาบริเวณชายฝั่ง ชุมชนบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ศุภชัย ยะปาก
1 มี.ค. 44
 RDG44S0009 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมในตำบลกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 มี.ค. 44
 RDG44S0008 สถานภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่เป็นอาหาร และยาสมุนไพร ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวน โดย องค์กรชุมชน
 วัลลภ จงพงษา
1 ม.ค. 44
 RDG44S0007 กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวน โดยองค์กรชุมชน
 สุมน อุดมศิลป์
1 ม.ค. 44
 RDG44S0006 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำคลองยัน
 ประวีณ จุลภักดี
1 ม.ค. 44
 RDG44S0005 การจัดหาอาหารแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสมะนังตายอ จ.นราธิวาส
 มาสก๊ะ หะยีอับดุลเลาะ
1 ต.ค. 43
 RDG44S0004 ผักพื้นบ้านเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน อ.รามัน จ.ยะลา
 มะดามิง อารียู
1 ต.ค. 43
 RDG44S0003 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียวภาคใต้
 สุภาพ ภู่ทับทิม
1 ต.ค. 43
 RDG44S0002 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนกาลอและแนบูเก๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
 วันเพ็ญ เพชรคง
1 ต.ค. 43
 RDG44S0001 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พรุลานควาย
 อายิ อาแว
1 ต.ค. 43
 RDG44N0072 รูปแบบที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองแก่ท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 วิทยา เรืองฤทธ์
1 ก.ย. 44
 RDG44N0071 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชน หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
 วัฒนพงศ์ ภัทรสุขเกษม
1 ก.ย. 44
 RDG44N0070 การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ลัดดา ไหวดี
1 ก.ย. 44
 RDG44N0068 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 เรืองฤทธิ์ อภิวงค์
1 ก.ย. 44
 RDG44N0067 การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาข่า ระยะที่2
 ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
1 ส.ค. 44
 RDG44N0066 การทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 อรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล
1 ก.ย. 44
 RDG44N0065 การศึกษาและพัฒนาวัสดุท้องถิ่นทดแทนกากน้ำตาลเพื่อผลิตสารจุลินทรีย์ จังหวัดเชียงราย
 ดำเนิน วงศ์วุฒิ
1 ก.ย. 44
 RDG44N0064 การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : บ้านสันโค้ง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 สุภัค ปิติภากร
1 ก.ค. 44
 RDG44N0063 กระบวนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยวิธีการเพิ่มมูลค่า ชุมชนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 ภุชงค์ มหาวงศนันท์
1 ส.ค. 44
 RDG44N0062 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านป่าส้าน ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 อำภา จันทรากาศ
1 มิ.ย. 44
 RDG44N0061 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้จารีตประเพณีดั้งเดิม กรณีบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 ทองสุข ธาตุอินจันทร์
1 ก.ย. 44
 RDG44N0060 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างศักยภาพประชาคมหมู่บ้านไม้ฮุง-บ้านปางคามน้อย ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 ชา คีรีเกิดเกียรติ
1 ก.ค. 44
 RDG44N0059 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเยาวชนในการจัดการป่าชุมชน บ้านแม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 จเร คำหุ่น
1 ก.ย. 44
 RDG44N0058 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มเยาวชนบ้านวังลึก ตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่
 มงคล ธิเปี่ยง
1 ก.ย. 44
 RDG44N0057 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 วิเนตร แก้วลุ่มใหญ่
1 ส.ค. 44
 RDG44N0056 การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของครอบครัวและชุมชนด้วยพระรัตนตรัย อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 สมบุญ เสาร์แก้ว
1 มิ.ย. 44
 RDG44N0055 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วิไลวรรณ ศรัทธาธรรม
1 ก.ค. 44
 RDG44N0054 รูปแบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยชุมชนบ้านสบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สุทิพย์ เทพรัตน์
1 ก.ค. 44
 RDG44N0053 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาขยะ โดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อการเกษตร บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 คณิต จิตรรักษา
1 ก.ค. 44
 RDG44N0052 การสำรวจสมรรถนะของวิสาหกิจขนาดย่อม ศักยภาพชุมชน และคุณภาพชีวิตของคนที่รับงานกลับไปทำที่บ้าน
 จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
1 พ.ค. 44
 RDG44N0051 รูปแบบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ธรรมะของชุมชน โดยองค์กรสงฆ์และประชาชน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 อภินันท์ อภิปุญโญ
1 ก.ย. 44
 RDG44N0050 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
 คะนึง นาวงษ์
1 พ.ค. 44
 RDG44N0049 รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนระหว่าองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 คำแปง หลวงยานะ
1 มิ.ย. 44
 RDG44N0048 รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนด้านสังคมและสุขภาพระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาล และชุมชนตำบลยางฮอม จังหวัดเชียงราย
 สมปรารถน์ หมั่นจิต
1 มิ.ย. 44
 RDG44N0047 การฟื้นฟูสายน้ำแม่ทะลบและการบริหารทรัพยากรป่าโดยวิถีชีวิตคนพื้นที่สูงและคนพื้นที่ราบลุ่มน้ำแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 พวงทอง ว่องไว
1 พ.ค. 44
 RDG44N0046 กระบวนการแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุในตำบลแม่ไร่ และตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 บงกช ศุภวิทย์กุล
1 พ.ค. 44
 RDG44N0045 กระบวนการสร้างสำนึกการปลดปล่อยตนเองจากการเป็นหนี้สินแบบยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยทราย กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 เทอดศักดิ์ กองพรม
1 เม.ย. 44
 RDG44N0044 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 นิตยา เนตรศักดิ์เกษม
1 เม.ย. 44
 RDG44N0043 กระบวนการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการย้อมสีด้ายด้วยวัสดุธรรมชาติของผู้หญิงกะเหรี่ยงสะกอ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 เพชร ธุระวร
1 เม.ย. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 41 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>