สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG44N0042 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์โดยครอบครัวและชุมชนตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 สุดสงวน ค้ำคูณ
1 เม.ย. 44
 RDG44N0041 การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
 ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
1 เม.ย. 44
 RDG44N0040 การพัฒนาพืชสมุนไพรที่เอื้อต่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนบ้านไร่หลวง-แม่สูง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 วรรณรวี ธวัชบุรี
1 เม.ย. 44
 RDG44N0039 รูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 พรมมินทร์ พวงมาลาจรัส
1 เม.ย. 44
 RDG44N0038 การใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่น (IMO) กับการยอมรับของเกษตรกร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วัลลภ สุวรรณอาภา
1 เม.ย. 44
 RDG44N0037 การจัดการและขยายเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 พิพิธนันทคุณ 
1 เม.ย. 44
 RDG44N0036 รูปแบบการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของชุมชน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ไพศาล ญาติศรี
1 เม.ย. 44
 RDG44N0035 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์กรชุมชน
 อธิพงษ์ ฟองสมุทร
1 เม.ย. 44
 RDG44N0034 การพัฒนาแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ธวัชชัย กันทะวันนา
1 ก.พ. 44
 RDG44N0033 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 สมชาย ศิริมาตร
1 มี.ค. 44
 RDG44N0032 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชนวัดคำเรือง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
 จิราพร มงคลประเสริฐ
1 มี.ค. 44
 RDG44N0031 รูปแบบการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นของชุมชนลำน้ำว้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 วิชัย นิลคง
1 มี.ค. 44
 RDG44N0030 รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับกลุ่มเกษตรกรในการผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 สถิต เรือนคำ
1 มี.ค. 44
 RDG44N0029 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชนบ้านทรายขาวและบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อุดร วงษ์ทับทิม
1 มี.ค. 44
 RDG44N0028 การออกแบบและสร้างระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในการอบแห้งขนม
 ณัฐ วรยศ
1 มี.ค. 44
 RDG44N0027 การบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุนต่อการแก้ปัญหาชุมชน ต.สันทราบ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 สะอาด ก๋าใจ
1 ก.พ. 44
 RDG44N0026 การพัฒนาแกนนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่
 ประสงค์ อยู่สุขสำราญ
1 ก.พ. 44
 RDG44N0025 การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.พ. 44
 RDG44N0024 เครื่องคว้านเนื้อลิ้นจี่
 ชูรัตน์ ธารารักษ์
1 ม.ค. 44
 RDG44N0023 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยชุมชนชาวม้ง บ้านน้ำคะ จังหวัดพะเยา
 ดารุณี บุญธรรม
1 ก.พ. 44
 RDG44N0022 การแก้ปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด
 ปราโมทย์ รุ่งเรือง
1 ก.พ. 44
 RDG44N0021 การสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองสาตรหลวง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 สุนันท์ ไชยสมภาร
1 ม.ค. 44
 RDG44N0020 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 บุษบา สิทธิการ
1 ม.ค. 44
 RDG44N0019 รูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 จำนงค์ จันทร์จอม
1 ม.ค. 44
 RDG44N0018 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนชาวม้งบ้านดอยปุย จ.เชียงใหม่
 ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล
1 ม.ค. 44
 RDG44N0017 การมีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบ อบต. ของชุมชนปกาเกอะญอ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 ไชยา ประหยัดทรัพย์
1 ม.ค. 44
 RDG44N0016 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
 พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
1 พ.ย. 43
 RDG44N0015 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 กิตติสิทธิ์ ชาญชัย
1 ธ.ค. 43
 RDG44N0014 การจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนปกาเกอะญอ หมู่บ้านใหม่พัฒนา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
1 ธ.ค. 43
 RDG44N0013 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ชาติชาย รัตนคีรี
1 ธ.ค. 43
 RDG44N0012 การจัดการการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรของชุมชน ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 ศิริลักษณ์ กมล
1 พ.ย. 43
 RDG44N0011 การพัฒนาแกนนำและสร้างเครือข่ายเยาวชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 เอกชัย จินาจันทร์
1 พ.ย. 43
 RDG44N0010 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์บ้านใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่
 อุดม คำขาด
1 ต.ค. 43
 RDG44N0009 ทางเลือกการผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการใช้สารเคมีบริเวณพื้นที่ต้นน้ำกว๊านพะเยา
 กรรณิการ์ ชมภูศรี
1 ต.ค. 43
 RDG44N0008 การสืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรปกาเกอะญอ บ้านแม่หลุและป่าเลา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 บุญส่ง นันทวิเชียรชม
1 ต.ค. 43
 RDG44N0007 รูปแบบการปลูกจริยธรรมแก่เยาวชนชาวเขาโดยพระธรรมจาริก
 ณชารีย์ อุปสนโต
1 ต.ค. 43
 RDG44N0006 การเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนปกาเกอะญอเพื่องานพัฒนาชุมชน
 เรณู จอมกาศ
1 ต.ค. 43
 RDG44N0005 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชในระบบไร่หมุนเวียนของปกาเกอะญอกับความเข้มแข็งของชุมชน
 สมัชชา สัมพันธ์สินชาญ
1 ต.ค. 43
 RDG44N0004 การตลาดเอื้ออาทรจากกองทุนชุมชนของกลุ่มผู้ยากลำบากใน อ.สันติสุข จ.น่าน
 แชน อะทะไชย
1 ต.ค. 43
 RDG44N0003 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 กานดา ศรีเรือง
1 ต.ค. 43
 RDG44N0002 การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชนแม่ละนา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 สุภาวดี มีสิทธิ์
1 ต.ค. 43
 RDG44N0001 การจัดการและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน จ.น่าน
 สถาพร สมศักดิ์
1 ต.ค. 43
 RDG44M0002 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเกาะปากจั่น ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 ประทีป บุญแจ้ง
1 ส.ค. 44
 RDG44M0001 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง ต.ตะเคียนทอง และ ต.คลองพลู กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
 เฉิน ผันผาย
1 มี.ค. 44
 RDG44E0005 รูปแบบการหาปลาที่เหมาะสมกับสภาพระบบนิเวศของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
 ไพรจิต ศิลารักษ์
1 ส.ค. 44
 RDG44E0004 เห็ดป่าดงมะไฟกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 สุรีย์ นิลผาย
1 ก.ย. 44
 RDG44E0003 การกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน
 ประไพ ทองเชิญ
1 ม.ค. 44
 RDG44E0002 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับโรงสีข้าวชุมชน
 ธวัชชัย โตสิตระกูล
1 ต.ค. 43
 RDG44E0001 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือพืชและน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตขนมจีนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 สมศักดิ์ โพธิ์ศรี
1 ต.ค. 43
 RDG43S0001 หลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาลโรงเรียนจริยอิสลามศึกษา(อนุสรณ์แห่งความดี) จ.ปัตตานี
 ฟาฏิมะฮ์ แวสะมาแอ
1 พ.ค. 43

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 42 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>