สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG43N0039 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
 ปัจฉิมา มูลเมือง
1 ก.ย. 43
 RDG43N0038 การสร้างความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด ต.น้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่
 ไชยมงคล จันทร์ตา
1 ส.ค. 43
 RDG43N0037 การพัฒนากลไกพื้นฐานระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
 สมพร ดวงคำฟู
1 ส.ค. 43
 RDG43N0036 การเสริมศักยภาพและพัฒนาแกนนำเครือข่ายวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงในเขตเมืองเชียงใหม่
 รัชนี ศรีอ่อนศรี
1 ส.ค. 43
 RDG43N0035 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่
 อนุชน หวลทรง
1 ส.ค. 43
 RDG43N0034 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครด้านเอดส์ในชุมชนชาวเขา อ.แม่วาง และกิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 ศิริพร พาณุพินทุ
1 ส.ค. 43
 RDG43N0033 แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
 อดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์
1 ส.ค. 43
 RDG43N0032 การพัฒนาประชาคมด้านเอดส์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทชุมชนใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 สวัสดิ์ คำฟู
1 ส.ค. 43
 RDG43N0031 รูปแบบการแปรรูปยาสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 ดารณี อ่อนชมจันทร์
1 ส.ค. 43
 RDG43N0030 กระบวนการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ส.ค. 43
 RDG43N0029 การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การดำรงชีวิตของชนเผ่าตองเหลือง บ้านท่าวะ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 ยอดขวัญ บุญซ้อน
1 ก.ค. 43
 RDG43N0028 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 มนัชยา มรรคอนันตโชติ
1 ก.ค. 43
 RDG43N0027 การจัดการม่อนยาอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 เตือนใจ ไชยศิลป์
1 ก.ค. 43
 RDG43N0026 แนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนโดยศูนย์สารภีร่วมกับชุมชน
 ภาวนา ก้อนกลีบ
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0025 การจัดการกองทุนสวัสดิการเพื่อเด็กที่ทุกข์ยาก : กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 สงบ ทิพย์นาวา
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0024 รูปแบบการจัดการอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์โดยองค์กรชุมชน
 เกรียงศักดิ์ สถาปนศิริ
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0023 การสังคายนาองค์ความรู้ "หมอเมือง" เพื่อการพัฒนาระบบและตำราอ้างอิงของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
 พัชรา ก้อยชูสกุล
1 เม.ย. 43
 RDG43N0022 หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ จังหวัดเชียงราย
 สมบัติ จักรสมศักดิ์
1 พ.ค. 43
 RDG43N0021 รูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชน กรณีตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0020 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำลาว – ยวน โดยองค์กรชุมชน
 สหัทยา วิเศษ
1 เม.ย. 43
 RDG43N0019 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สำหรับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
 ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0018 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
 ไพบูลย์ สุทธสุภา
1 พ.ค. 43
 RDG43N0017 การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 ชาตรี เจริญศิริ
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0016 สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน
 ถนัด ใบยา
1 มิ.ย. 43
 RDG43N0015 ความร่วมมือขององค์กรบริหารส่วนตำบลกับชุมชนในการส่งเสริมการป้องกันโรคของประชาชน หมู่ 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 วิมลมาศ จันทร์เชือ้
1 เม.ย. 43
 RDG43N0014 การศึกษาระบบนิเวศของไก
 ศรีวรรณ ไชยสุข
1 เม.ย. 43
 RDG43N0013 การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด
 นภาพร ณ เชียงใหม่
1 ม.ค. 43
 RDG43N0012 การศึกษาด้านการตลาดของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูประยะที่ 1
 เรนัส เสริมบุญสร้าง
1 ม.ค. 43
 RDG43N0011 สถานภาพของกลุ่มและเครือข่ายหมอเมืองในการผลิต การแปรรูป และการตลาดสมุนไพร
 วิโรจน์ กันทาสุข
1 ม.ค. 43
 RDG43N0010 รูปแบบองค์กรผู้บริโภคที่เหมาะสมสำหรับอาหารปลอดสารพิษในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะที่ 2
 ชมชวน บุญระหงษ์
1 ม.ค. 43
 RDG43N0009 กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ
 นิคม ไชยวรรณ
1 ม.ค. 43
 RDG43N0008 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ ระยะที่ 2
 ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ
1 ม.ค. 43
 RDG43N0007 ระบบบัญชีฟาร์มที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
 พิชิต ธานี
1 ม.ค. 43
 RDG43N0006 ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2
 สุรชัย พรหมมา
1 ธ.ค. 42
 RDG43N0005 ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
 สุวิชัย โรจนเสถียร
1 พ.ย. 42
 RDG43N0004 รูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนบนที่สูงชาวอาข่าบ้านแม่เต๋อและบ้านแม่จันหลวง
 พงษ์ทร ชยาตุลชาต
1 พ.ย. 42
 RDG43N0003 เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาข่า ระยะที่ 1
 ไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
1 ต.ค. 42
 RDG43N0002 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านทาป่าสัก ต.ทาปลาดุก จังหวัดลำพูน
 จักรพันธ์ เพียรพนัสสัก
1 ต.ค. 42
 RDG43N0001 ทางเลือกและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 1)
 พนมวรรณ อยู่ดี
1 ต.ค. 42
 RDG43E0004 รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรธรรมชาติ บ้านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น
 สุรินทร์ หว่างจิตร
1 ก.ค. 43
 RDG43E0003 รูปแบบอันเหมาะสมในการพัฒนาศิลปะการแสดงและรายได้ที่ยั่งยืนของคณะหมอลำหมู่ในภาคอีสาน
 สิทธิชัย นิลเก้ง
1 มิ.ย. 43
 RDG43E0002 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : ศึกษากรณีพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี
 สดใส สร่างโศรก
1 ก.พ. 43
 RDG43E0001 รูปแบบในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด
 พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์
1 ก.พ. 43
 RDG42N0027 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบบัตรอวยพรกระดาษสา
 อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
1 ก.ย. 42
 RDG42N0026 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนส่วนที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
 พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
1 ก.ค. 42
 RDG42N0025 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของ อบต. องค์กรในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
 บารเมศ วรรณสัย
1 ส.ค. 42
 RDG42N0024 การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 กำธร ธิฉลาด
1 ส.ค. 42
 RDG42N0023 การจัดการความขัดแย้งในชุมชนบนพื้นที่สูง
 พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท(ม่วงมิตร)
1 ส.ค. 42
 RDG42N0022 การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์
 บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
1 ก.ค. 42
 RDG42N0021 รูปแบบการจัดการที่ทำให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสำเร็จ
 ประหยัด สายวิเชียร
1 ก.ค. 42

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 43 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>