สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG42N0020 รูปแบบการส่งเสริมอาชีพเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายและแม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
 โกมล สนั่นก้อง
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0019 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน:กรณีศึกษาบ้านหนองผึ้ง หมู่ 11 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 สุรินทร์ สุริยวงศ์
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0018 การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 ศุภศิษฏ์ หล้ากอง
1 พ.ค. 42
 RDG42N0017 การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
 ไพบูลย์ สุทธสุภา
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0016 เครื่องคว้านเนื้อลิ้นจี่
 สัมพันธ์ ไชยเทพ
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0014 การวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกแครอทสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 ประพันธ์ ศิริพลับพลา
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0013 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาด้วยมือ
 ยงยุทธ ใจบุญ
1 มิ.ย. 42
 RDG42N0012 ทิศทางการพํฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
 ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา
1 พ.ค. 42
 RDG42N0011 การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่
 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
1 พ.ค. 42
 RDG42N0010 การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 อารีย์ เชื้อเมืองพาน
1 เม.ย. 42
 RDG42N0009 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายเกษตรกรรมยั่งยืน ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
 นิคม ไชยวรรณ
1 เม.ย. 42
 RDG42N0008 รูปแบบองค์กรผู้บริโภคที่เหมาะสมสำหรับอาหารปลอดสารพิษในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
 ประสงค์ อยู่สุขสำราญ
1 เม.ย. 42
 RDG42N0007 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ
 ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ
1 เม.ย. 42
 RDG42N0006 ระบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
 ชมชวน บุญระหงษ์
1 เม.ย. 42
 RDG42N0005 การพัฒนาอาชีพเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 : การจัดทำแผนที่ทรัพยากร
 พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
1 มี.ค. 42
 RDG42N0004 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านโปง
 นำชัย ทนุผล
1 มี.ค. 42
 RDG42N0003 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำวาง
 ชูสิทธิ์ ชูชาติ
1 มี.ค. 42
 RDG42N0002 การวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน
 สรัสวดี อาสาสรรพกิจ
1 ก.พ. 42
 RDG42N0001 รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 จักร กินีสี
1 ก.พ. 42
 RDC58S0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558
 วิรัตน์ สาระคง
1 พ.ย. 57
 RDC58S0008 การขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ปี 2558
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 57
 RDC58S0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2558
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 57
 RDC58S0006 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 57
 RDC58S0005 การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสงขลา ปี 2558
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 57
 RDC58S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดตรัง ปี 2558
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 57
 RDC58S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล ปี 2558
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 57
 RDC58S0002 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดระนอง ปี 2558
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 57
 RDC58S0001 การติดตามงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และพัฒนาชุดโครงการประวัติศาสตร์เมืองตะกั่วป่า จ.พังงา
 ซามี่ญ่า สาลี
1 ต.ค. 57
 RDC58N0006 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2558
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 57
 RDC58N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558
 อรุณี เวียงแสง
1 ต.ค. 57
 RDC58N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน (พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ปี 2558
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ต.ค. 57
 RDC58N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2558
 ภัทรา มาน้อย
1 ต.ค. 57
 RDC58N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 57
 RDC58N0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปี 2558
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 57
 RDC58M0006 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ปี 2558
 ชยาภา อานามวัฒน์
1 ต.ค. 57
 RDC58M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 57
 RDC58M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2558
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 57
 RDC58M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2558
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 57
 RDC58M0002 แนวทางการสร้างผู้ช่วยพี่เลี้ยงเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่ “พิเศษ” ตำบลไลโว่ และ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 57
 RDC58M0001 ศึกษาและยกระดับการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 57
 RDC58E0010 พี่เลี้ยงบริหารการหนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดพัฒนาคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ปี 2558
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 57
 RDC58E0009 ชุดเสริมสร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 ต.ค. 57
 RDC58E0008 ติดตามสนับสนุน และพัฒนาชาวนาสู่การพึ่งตนเอง พื้นที่จังหวัดยโสธร และ มุกดาหาร ปี 2558
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 57
 RDC58E0007 การเสริมสร้างอธิปไตยอาหารด้วยกระบวนการวิจัยท้องถิ่น ปี 2558
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 57
 RDC58E0006 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปี 2558
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 57
 RDC58E0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 57
 RDC58E0004 การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ปี 2558
 พิภพ หัสสา
1 ต.ค. 57
 RDC58E0003 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 ต.ค. 57
 RDC58E0002 เสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลยปีที่ 2
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ต.ค. 57
 RDC58E0001 ชุดความสัมพันธ์ข้ามแดนบนฐานชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ต.ค. 57

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 44 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>