สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC57S0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ปี 2557
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 56
 RDC57S0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2557
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ต.ค. 56
 RDC57S0009 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 56
 RDC57S0008 การขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ปี 2557
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 56
 RDC57S0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2557
 วิรัตน์ สาระคง
1 ต.ค. 56
 RDC57S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2557
 สุนทรี สังข์อยุทธ์
1 ต.ค. 56
 RDC57S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2557
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 56
 RDC57S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงาและระนอง ปี 2557
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ต.ค. 56
 RDC57S0003 การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสงขลา ปี 2557
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 56
 RDC57S0002 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดระนอง ปี 2557
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 56
 RDC57S0001 แนวทางการหนุนเสริมโครงการวิจัยประเด็นการศึกษา จังหวัดตรัง ปี 2557
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 56
 RDC57N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ต.ค. 56
 RDC57N0005 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ปี 2557
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 56
 RDC57N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 56
 RDC57N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2557
 ภัทรา มาน้อย
1 ต.ค. 56
 RDC57N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน (พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ปี 2557
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ต.ค. 56
 RDC57N0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปี 2557
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 56
 RDC57M0007 การพัฒนากลไกการจัดการความรู้ เพื่อจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี อย่างยั่งยืน ปี 2557
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ม.ค. 57
 RDC57M0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2557
 สันติ จียะพันธ์
1 ม.ค. 57
 RDC57M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2557
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 56
 RDC57M0004 ศึกษารูปแบบการสร้างการเรียนรู้ในการเสริมพลังชุมชน พัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่น ในการจัดการตนเอง และขับเคลื่อนงานวิจัยเพี่อท้องถิ่นในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 56
 RDC57M0003 ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 56
 RDC57M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2557
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 56
 RDC57M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2557
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 56
 RDC57E0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2557
 วิเชียร สอนจันทร์
1 เม.ย. 57
 RDC57E0011 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว ปี 2557
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 ม.ค. 57
 RDC57E0010 ติดตามและการจัดการงานวิจัยของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2556
 ฉัตรชัย โรจน์เรืองไร
1 ต.ค. 56
 RDC57E0009 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปี 2557
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 56
 RDC57E0008 พี่เลี้ยงบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดพัฒนาคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 56
 RDC57E0007 การศึกษาวิจัยบริบทและศักยภาพชุมชนจังหวัดหนองคายเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 พิภพ หัสสา
1 ต.ค. 56
 RDC57E0006 เสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลย ปี 2557
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ต.ค. 56
 RDC57E0005 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 ต.ค. 56
 RDC57E0004 ชุดความสัมพันธ์ข้ามแดนบนฐานชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ต.ค. 56
 RDC57E0003 การเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นปี 2557
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 56
 RDC57E0002 ติดตามสนับสนุนและพัฒนาชาวนาสู่การพึ่งตนเอง พื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 56
 RDC57E0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 56
 RDC56S0011 การขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ปี 2556
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 55
 RDC56S0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ต.ค. 55
 RDC56S0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556
 วิรัตน์ สาระคง
1 ต.ค. 55
 RDC56S0008 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2556
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 55
 RDC56S0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ปี 2556
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 55
 RDC56S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2556
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ต.ค. 55
 RDC56S0005 การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสงขลา ปี 2556
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 55
 RDC56S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2556
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 55
 RDC56S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพังงาและระนอง ปี 2556
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ต.ค. 55
 RDC56S0002 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดระนอง ปี 2556
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 55
 RDC56S0001 แนวทางการหนุนเสริมโครงการวิจัยประเด็นการศึกษา จังหวัดตรัง ปี 2556
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 55
 RDC56N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน (พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ปี 2556
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ต.ค. 55
 RDC56N0005 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอ แม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปี 2556
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 55
 RDC56N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2556
 ภัทรา มาน้อย
1 ต.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 45 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>