สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC56N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 55
 RDC56N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2556
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ต.ค. 55
 RDC56N0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปี 2556
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 55
 RDC56M0007 การจัดการความรู้เพื่อจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีอย่างยั่งยืน ปี 2556
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ม.ค. 56
 RDC56M0006 ศึกษาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยพลังชุมชนและยกระดับสู่ความรู้เชิงวิชาการ
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 55
 RDC56M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 55
 RDC56M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2556
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 55
 RDC56M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2556
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 55
 RDC56M0002 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อพัฒนากลไกชุมชนนักปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและภาคีในพื้นที่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2556
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 55
 RDC56M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2556
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 55
 RDC56E0014 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 2
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 มิ.ย. 56
 RDC56E0013 การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ห้วยเสนง) จังหวัดสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 ม.ค. 56
 RDC56E0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2556
 วิเชียร สอนจันทร์
1 ม.ค. 56
 RDC56E0011 โครงการเครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปี 2556
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 55
 RDC56E0010 พี่เลี้ยงบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดพัฒนาคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 55
 RDC56E0009 ศึกษากระบวนการหนุนงานวิจัยแนวพุทธกับการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ปี 2556
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ต.ค. 55
 RDC56E0008 ติดตามสนับสนุน และพัฒนาชาวนาสู่การพึ่งตนเอง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปี 2556
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 55
 RDC56E0007 การศึกษาวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2556
 พิภพ หัสสา
1 ม.ค. 56
 RDC56E0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 55
 RDC56E0005 ชุดวัฒนธรรมกับการสร้างความมั่นคงชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ต.ค. 55
 RDC56E0004 การจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคงชุมชนชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว ปี 2556
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 ต.ค. 55
 RDC56E0003 การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2556
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 55
 RDC56E0002 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2556
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 ต.ค. 55
 RDC56E0001 พัฒนา หนุนเสริมและถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 3
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ต.ค. 55
 RDC55S0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555
 วิรัตน์ สาระคง
1 ต.ค. 54
 RDC55S0011 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2555
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 54
 RDC55S0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2555
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ต.ค. 54
 RDC55S0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดตรัง ปี 2555
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ต.ค. 54
 RDC55S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล ปี 2555
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 54
 RDC55S0007 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยประเด็นการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2555
 กริย๊ะ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 54
 RDC55S0006 การขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ปี 2555
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 54
 RDC55S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2555
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 54
 RDC55S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงาและระนอง ปี 2555
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ต.ค. 54
 RDC55S0003 การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสงขลา ปี 2555
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 54
 RDC55S0002 แนวทางการหนุนเสริมโครงการวิจัยประเด็นการศึกษา จังหวัดตรัง ปี 2555
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 54
 RDC55S0001 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดระนอง ปี 2555
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 54
 RDC55N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2555
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ต.ค. 54
 RDC55N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2555
 พระครูสุจิณนันทกิจ -
1 ต.ค. 54
 RDC55N0004 โครงการพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางปี 2555
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 54
 RDC55N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2555
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 54
 RDC55N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 54
 RDC55N0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ปี 2555
 ภัทรา มาน้อย
1 ต.ค. 54
 RDC55M0008 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการส่วนร่วมของชุมชน ภาคี หน่วยงาน ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปี 2555
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ม.ค. 55
 RDC55M0007 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานงานที่มีคุณภาพและพัฒนากลไกท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี หน่วยงาน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ปี 2555
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ม.ค. 55
 RDC55M0006 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาย่านไชน่าทาวน์ ระยะที่ 2
 นารา บุตรพลอย
1 ต.ค. 54
 RDC55M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2555
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 54
 RDC55M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2555
 สันติ จียะพันธ์
1 ธ.ค. 54
 RDC55M0003 ศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 54
 RDC55M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2555
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 54
 RDC55M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2555
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 46 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>