สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC55E0014 ชุดโครงการชาติพันธุ์ผู้ไท และเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 มิ.ย. 55
 RDC55E0013 การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดนจังหวัดสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 ต.ค. 54
 RDC55E0012 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2555
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 พ.ย. 54
 RDC55E0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2555
 ปกป้อง ปุโรทกานนท์
1 ต.ค. 54
 RDC55E0010 ติดตามสนับสนุน และพัฒนาชาวนาสู่การพึ่งตนเอง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 54
 RDC55E0009 ชุดวัฒนธรรมกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ เขมร กูย ลาว เยอ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ต.ค. 54
 RDC55E0008 ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว ปี 2555
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 ต.ค. 54
 RDC55E0007 โครงการเครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปีที่ 6
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 54
 RDC55E0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 9
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 54
 RDC55E0005 การเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2555
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 54
 RDC55E0004 การศึกษาวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2555
 พิภพ หัสสา
1 ต.ค. 54
 RDC55E0003 ศึกษารูปแบบการหนุนงานวิจัยแบบบูรณาการตามหลักสัมมาทิฏฐิบนฐานอัตลักษณ์รากเหง้าท้องถิ่นอีสาน
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ต.ค. 54
 RDC55E0002 พัฒนา หนุนเสริมและถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลย อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ต.ค. 54
 RDC55E0001 พี่เลี้ยงบริหารการหนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดพัฒนาคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ปี 2555
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 54
 RDC54S0014 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 มี.ค. 54
 RDC54S0013 ประสานงานเครือข่ายและองค์กรภาคีเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
 วรรณเพ็ญ เกิดสุวรรณ
1 ธ.ค. 53
 RDC54S0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2554
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ต.ค. 53
 RDC54S0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิลสามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2554
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 53
 RDC54S0010 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยประเด็นการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2554
 กริย๊ะ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 53
 RDC54S0009 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 53
 RDC54S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ปี 2554
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 53
 RDC54S0007 การยกระดับองค์ความรู้จากพื้นที่นำร่องสู่การบริหารจัดการเครือข่ายลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง-จำไหร ปี 2554
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 53
 RDC54S0006 แนวทางการนำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ปี 2554
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 53
 RDC54S0005 การขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ปี 2554
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 53
 RDC54S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554
 วิรัตน์ สาระคง
1 ต.ค. 53
 RDC54S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงาและระนอง ปี 2554
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ต.ค. 53
 RDC54S0002 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ปี 2554
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 53
 RDC54S0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2554
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ต.ค. 53
 RDC54N0012 แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะที่ 2
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ส.ค. 54
 RDC54N0011 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านปี 2554
 อภิสิทธิ์ ลัมยศ
1 มิ.ย. 54
 RDC54N0010 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ก.พ. 54
 RDC54N0009 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถ่นพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปี 2554
 สุทธิรา อุดใจ
1 ม.ค. 54
 RDC54N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2554
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 54
 RDC54N0007 ถอดบทเรียนและผลิตชุดความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 กชกร ชิณะวงศ์
1 พ.ย. 53
 RDC54N0006 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับกลุ่มหน่วยงาน
 ชีวัน ขันธรรม
1 พ.ย. 53
 RDC54N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ปี 2554
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 53
 RDC54N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ปี 2554
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 53
 RDC54N0003 แนวทางการพัฒนาและยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ทางการศึกษาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 53
 RDC54N0002 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปี 2554
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 53
 RDC54N0001 การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
 วาสนา ยอดสุวรรณ
1 ต.ค. 53
 RDC54M0008 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 เม.ย. 54
 RDC54M0007 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี และหน่วยงาน ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปี 2554
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ต.ค. 53
 RDC54M0006 การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาและกลุ่มชาติพันธุ์
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 53
 RDC54M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2554
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 53
 RDC54M0004 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานงานที่มีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี และหน่วยงานในการหนุนเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ปี 2554
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 53
 RDC54M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2554
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 53
 RDC54M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2554
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 53
 RDC54M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2554
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 53
 RDC54E0017 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2
 สมเจตน์ ไชยลาภ
1 เม.ย. 54
 RDC54E0016 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 2
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ก.พ. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 47 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>