สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC54E0015 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2554
 ปกป้อง ปุโรทกานนท์
1 ต.ค. 53
 RDC54E0014 ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปาว
 สมเจตน์ ไชยลาภ
1 ต.ค. 53
 RDC54E0013 ติดตามและหนุนเสริมงานวิจัยชุดชาติพันธุ์ผู้ไทกับการปฏิรูปสุขภาพท้องถิ่น
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 ต.ค. 53
 RDC54E0012 การบริหารโครงการวิจัยของพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 53
 RDC54E0011 ชุดการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ห้วยเสนง) เชิงบูรณาการของท้องถิ่นสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 ต.ค. 53
 RDC54E0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 8
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 53
 RDC54E0009 การศึกษาวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2554
 พิภพ หัสสา
1 ต.ค. 53
 RDC54E0008 ศึกษารูปแบบการหนุนงานวิจัยแบบบูรณาการตามหลักสัมมาทิฏฐิ
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ต.ค. 53
 RDC54E0007 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี 2554
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 ต.ค. 53
 RDC54E0006 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปีที่ 5
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 53
 RDC54E0005 ติดตามสนับสนุน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยชุดเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดยโสธร ปี 2554
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 53
 RDC54E0004 การเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2554
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 53
 RDC54E0003 ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 ต.ค. 53
 RDC54E0002 ชุดวัฒนธรรมกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ เขมร กูย ลาว เยอ จังหวัดศรีสะเกษ
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ต.ค. 53
 RDC54E0001 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มแม่น้ำเลยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 ต.ค. 53
 RDC53S0016 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 เม.ย. 53
 RDC53S0015 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2553
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ต.ค. 52
 RDC53S0014 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยประเด็นการศึกษาจังหวัดสตูล ปี 2553
 กริย๊ะ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 52
 RDC53S0013 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ปี 2553
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ต.ค. 52
 RDC53S0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2553
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ต.ค. 52
 RDC53S0011 สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ต.ค. 52
 RDC53S0010 กระบวนการขยายผลประเด็นเศรษฐกิจชุมชนสู่ชุมชนใหม่ๆ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ต.ค. 52
 RDC53S0009 แนวทางการนำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การศึกษาในระบบของกลุ่มโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดตรัง
 ขนิษฐา จุลบล
1 ต.ค. 52
 RDC53S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงาและระนอง ปี 2553
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ต.ค. 52
 RDC53S0007 กระบวนการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การบริหารจัดการพื้นที่นำร่องคลองอู่ตะเภาและคลองรัตนภูมิของชุมชนในจังหวัดสงขลา
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ต.ค. 52
 RDC53S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553
 วิรัตน์ สาระคง
1 ต.ค. 52
 RDC53S0005 แนวทางการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ต.ค. 52
 RDC53S0004 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้สถานการณ์โลกร้อนและภัยคุกคามจากการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ต.ค. 52
 RDC53S0003 แนวทางการนำเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา: กรณีศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนเทศบาลนราธิวาสสังกัดเทศบาลนราธิวาส
 ปริญดา สือรี
1 ต.ค. 52
 RDC53S0002 การบริหารจัดการงานวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ต.ค. 52
 RDC53S0001 เสริมศักยภาพชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 52
 RDC53N0014 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
 สุภาพรรณ ไกรฤกษ์
1 ส.ค. 53
 RDC53N0013 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 อภิสิทธิ์ ลัมยศ
1 เม.ย. 53
 RDC53N0012 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2553 ระยะที่ 2
 สุทธิรา อุดใจ
1 เม.ย. 53
 RDC53N0011 การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ปรารถนา ยศสุข
1 เม.ย. 53
 RDC53N0010 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ก.พ. 53
 RDC53N0009 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ปี 2553
 อภิสิทธิ์ ลัมยศ
1 ม.ค. 53
 RDC53N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2553
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 53
 RDC53N0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ปี 2553
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 52
 RDC53N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2553
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 52
 RDC53N0005 แนวทางสนับสนุนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสถาบันแสนผะหญา จังหวัดลำปาง ปี 2553
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 52
 RDC53N0004 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 2553
 สุทธิรา อุดใจ
1 ต.ค. 52
 RDC53N0003 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2553
 ณัฐกานต์ จิตรวัฒนา
1 ต.ค. 52
 RDC53N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 52
 RDC53N0001 กระบวนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
 ปรารถนา ยศสุข
1 ต.ค. 52
 RDC53M0013 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 เม.ย. 53
 RDC53M0012 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคี และหน่วยงาน ในการจัดการสุขภาวะของชุมชน จังหวัดอ่างทอง ปี 2553
 อัฒยา สง่าแสง
1 ต.ค. 52
 RDC53M0011 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี และหน่วยงาน ในการจัดการสุขภาวะของชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2553
 ชไมพร พราหมณโชติ
1 ต.ค. 52
 RDC53M0010 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี และหน่วยงาน ในการจัดการทรัพยากรป่าที่เหมาะสมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ปี 2553
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 52
 RDC53M0009 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี และหน่วยงาน ในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2553
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ต.ค. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 48 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>