สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC53M0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2553
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 52
 RDC53M0007 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปี 2553
 ง่ายงาม ประจวบวัน
1 ต.ค. 52
 RDC53M0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2553
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 52
 RDC53M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2553
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 52
 RDC53M0004 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
 ปัทมา ปรางค์พันธ์
1 ต.ค. 52
 RDC53M0003 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นทรัพยากรชายฝั่ง ภาคตะวันออก
 ปฏิวัติ กาญจนวงศ์
1 ต.ค. 52
 RDC53M0002 การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 52
 RDC53M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกปี 2553
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 52
 RDC53E0020 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และมุกดาหาร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ส.ค. 53
 RDC53E0019 การสนับสนุนงานชลประทานเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 ก.ค. 53
 RDC53E0018 รูปแบบในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 กาญจนา ทองทั่ว
1 มี.ค. 53
 RDC53E0017 รูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการในภาคอีสานตอนเหนือ
 ภาสกร บัวศรี
1 ม.ค. 53
 RDC53E0016 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ปี2553
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ม.ค. 53
 RDC53E0015 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 พ.ย. 52
 RDC53E0014 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพคนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ธ.ค. 52
 RDC53E0013 ติดตามสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 พ.ย. 52
 RDC53E0012 ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ธ.ค. 52
 RDC53E0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2553
 ปกป้อง ปุโรทกานนท์
1 ต.ค. 52
 RDC53E0010 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีที่ 3
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 พ.ย. 52
 RDC53E0009 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามพุทธวิถีผ่านงานวิจัยและการสังเคราะห์บทเรียน
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ต.ค. 52
 RDC53E0008 การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ปีที่ 2
 พนา นาคราช
1 ต.ค. 52
 RDC53E0007 พี่เลี้ยงโครงการวิจัย ชุดพัฒนาคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ต.ค. 52
 RDC53E0006 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร ปีที่ 4
 พินิจ คาดพันโน
1 ต.ค. 52
 RDC53E0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 7
 มัสยา คำแหง
1 ต.ค. 52
 RDC53E0004 สนับสนุนการวิจัยและขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 ต.ค. 52
 RDC53E0003 การเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ต.ค. 52
 RDC53E0002 กระบวนการติดตามสนับสนุน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยชุดเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 52
 RDC53E0001 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดประเด็นลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 ต.ค. 52
 RDC52S0012 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2552
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 พ.ค. 52
 RDC52S0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2552
 เลิศชาย ศิริชัย
1 มิ.ย. 52
 RDC52S0010 ประสานงานเครือข่ายและองค์กรภาคีเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วรรณเพ็ญ เกิดสุวรรณ
1 มิ.ย. 52
 RDC52S0009 พี่เลี้ยงโครงการวิจัยประเด็นการศึกษาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
 ขนิษฐา จุลบล
1 ก.พ. 52
 RDC52S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ปี 2552
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 52
 RDC52S0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2552
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 52
 RDC52S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ปี 2552
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ม.ค. 52
 RDC52S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา ปี 2552
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 52
 RDC52S0004 การพัฒนาแนวทางการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นเศรษฐกิจชุมชน
 ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
1 ม.ค. 52
 RDC52S0003 พี่เลี้ยงโครงการวิจัยประเด็นการศึกษาจังวัดสตูลปี 2552
 กริย๊ะ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 52
 RDC52S0002 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2552
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 52
 RDC52S0001 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการเสริมศักยภาพชุมชนประมงพื้นบ้าน
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ม.ค. 52
 RDC52N0018 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG49N0034, RDG52N0026 และ RDG52N0034
 ปิยกานต์ ฟักสด
1 ก.ค. 52
 RDC52N0017 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG50N0035, RDG51N0013 และ RDG52N0002
 มยุรา ลือใจอินทร์
1 ก.ค. 52
 RDC52N0016 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ดอยสามหมื่น
 แสนสะอาด สินสายไทย
1 ก.ค. 52
 RDC52N0015 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2552 ระยะที่ 1
 ปิยกานต์ ฟักสด
1 ม.ค. 52
 RDC52N0014 การบริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (CBMAG) ปี 2552 ระยะที่ 2
 ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
1 ก.พ. 52
 RDC52N0013 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2552
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 52
 RDC52N0012 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 2552
 อภิสิทธิ์ ลัมยศ
1 ม.ค. 52
 RDC52N0011 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ก.พ. 52
 RDC52N0010 การบริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท (CBMAG) 2552 ระยะที่ 1
 ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
1 พ.ย. 51
 RDC52N0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2552
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 49 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>