สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56S0012 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ฟาดีละห์ สะอะ
1 ก.ย. 56
 RDG56S0011 การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
 มารียะห์ อุเซ็ง
1 ก.ย. 56
 RDG56S0010 สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ดอเลาะ สะอะ
1 ก.ย. 56
 RDG56S0009 สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
 มูหามะสุกรี มะสะนิง
1 ก.ย. 56
 RDG56S0008 แนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการครอบครัวเพื่อสู่การสร้างครอบครัวสุขสันต์ (บาฮากียา) ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
 ปรีด๊ะ หะยีเตะ
1 ก.ย. 56
 RDG56S0007 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการมัสยิดในเขตจาเราะบองอ ในการทำหน้าที่ด้านศาสนา การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
 อับดุลฮาเล็ม  ตุยง
1 ก.ย. 56
 RDG56S0006 การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2
 รุซยี มะสะนิง
1 ก.ย. 56
 RDG56S0005 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารเพื่อศีลห้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
 ฟื้น ฤทธิวงศ์
1 ก.ย. 56
 RDG56S0004 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสตรีบ้านโตนกลอยและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนของบ้านโตนกลอย ม.6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
 กาญจนา ดาวเรือง
1 ก.ค. 56
 RDG56S0003 แนวทางการอนุรักษ์สายพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบ้านนา ของคนในตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 ยุพา  คงกระพันธ์
15 มี.ค. 56
 RDG56S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 3
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ต.ค. 55
 RDG56S0001 สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 55
 RDG56N0046 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา : เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 1
 สุวัฒน์ ญาณะโค
20 ก.ย. 56
 RDG56N0045 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนของชนเผ่าพื้นเมือง กรณีศึกษาชุมชนบ้านมอวาคี-มูวีคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 คมนิดา  กริตทู
20 ก.ย. 56
 RDG56N0044 วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้าน ห้วยหินลาดนอก ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 ลอคำ  ปู่แคระ
20 ก.ย. 56
 RDG56N0043 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสบป้าก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 ทีปกร อะทะเสน
20 ก.ย. 56
 RDG56N0042 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 วิทยา กิติกาศ
20 ก.ย. 56
 RDG56N0041 การพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 สมบูรณ์  รินท้าว
20 ก.ย. 56
 RDG56N0040 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
 เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
20 ก.ย. 56
 RDG56N0039 ความรู้และการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไหว
 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
20 ก.ย. 56
 RDG56N0038 การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนการวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 มาลี สิทธิเกรียงไกร
20 ก.ย. 56
 RDG56N0037 กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 นัยนา หวายคำ
20 ก.ย. 56
 RDG56N0036 การฟื้นฟูภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านและสมุนไพรชาวปกาเกอะญอมือเจะคี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 วิบูลย์สันต์ วิเวกวนารมณ์
20 ก.ย. 56
 RDG56N0035 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนมือเจะคี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 บุญเพิ่ม ฤทัยกริ่ม
20 ก.ย. 56
 RDG56N0034 ระบบเกษตรที่เหมาะสมของชนเผ่าม้งบ้านดงสามหมื่น ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 ทวีวัฒน์ แซ่โซ้ง
20 ก.ย. 56
 RDG56N0033 การสืบค้นและฟื้นฟูหลักคำสอนในบทธาที่มีอยู่ในวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 นิคม ดุแฮ
20 ก.ย. 56
 RDG56N0032 ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 จำเรียน ไชยยงค์
1 ก.ย. 56
 RDG56N0031 การจัดการแหล่งน้ำสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 พิรุฬห์  ศิริทองคำ
1 ก.ย. 56
 RDG56N0030 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ภาวิณี โพธิ์มั่น
1 ก.ย. 56
 RDG56N0029 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์
1 ก.ย. 56
 RDG56N0028 การควบคุมไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 สุวิทย์ วงค์ครองศักดิ์
1 ก.ย. 56
 RDG56N0027 การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมบ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 นภาพร มหายศนันท์
1 ก.ย. 56
 RDG56N0026 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านแจรงหลวง หมู่ 4 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 เสกสรร พิศจาร
1 ส.ค. 56
 RDG56N0025 การปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 จิราวรรณ  คำซาว
1 ส.ค. 56
 RDG56N0024 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 ดอกไม้ ปานพาน
1 ก.ค. 56
 RDG56N0023 การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 นิศรา จันทร์เจริญสุข
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0022 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการขยายพันธุ์ต้นตะโกนาของกลุ่มสมาชิกทำร่มกระดาษสาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 จักรพงษ์  บุญตันจีน
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0021 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0020 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 กาญจนา สมมิตร
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0019 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
1 ก.ค. 56
 RDG56N0018 การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 พิชญลักษณ์  พิชญกุล
1 ก.ค. 56
 RDG56N0017 การฟื้นฟูวิถีชีวิตพึ่งตนเองของคนทาปลาดุก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเทศบาลตำบลทาปลาดุก ผ่านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 บุญถึง วงค์คม
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0016 แนวทางการสืบทอดการจัดการที่ดินโดยชุมชนบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เนตร พิโน
1 ก.ค. 56
 RDG56N0015 การจัดการข้าวที่สูงสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วาสนา เกษอินทร์
1 มิ.ย. 56
 RDG56N0014 ความหลากหลายของพันธุ์พืชอาหารพื้นเมือง ระบบการอนุรักษ์และการกระจายพันธุ์ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 สมร สังฆะสร
1 ก.ค. 56
 RDG56N0013 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักธรรมอิทัปปัจจยตา
 ขวัญฤทัย รัตนพรหม
10 พ.ค. 56
 RDG56N0012 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ไทลื้อ) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 เกษฎาวัลย์ ตันริยงค์
10 พ.ค. 56
 RDG56N0011 แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่าหมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 กนกวรรณ เอี่ยมชัย
10 พ.ค. 56
 RDG56N0010 การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรยั่งยืนโดยชุมชนตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 เกตุ ภูเวียง
10 พ.ค. 56
 RDG56N0009 การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการเนื้อหาด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของโรงเรียนพุทธเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อัญชลี แหล่งป่าหมุ้น
1 เม.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 5 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>